Chagigah 12bחגיגה י״ב ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Chagigah 12b"
Toggle Reader Menu Display Settings
12bי״ב ב
1 א

את הארץ למה לי להקדים שמים לארץ והארץ היתה תהו ובהו מכדי בשמים אתחיל ברישא מאי שנא דקא חשיב מעשה ארץ תנא דבי ר' ישמעאל משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו השכימו לפתחי השכים ומצא נשים ואנשים למי משבח למי שאין דרכו להשכים והשכים

Why do I need “and the earth” [et ha’aretz]? To teach that heaven preceded earth in the order of Creation. The next verse states: “And the earth was unformed and void” (Genesis 1:2). The Gemara asks: After all, the Bible began with heaven first; what is different about the second verse? Why does the Bible recount the creation of earth first in the second verse? The Sage of the school of Rabbi Yishmael taught: This can be explained by a parable of a flesh-and-blood king who said to his servants: Rise early and come to my entrance. He arose and found women and men waiting for him. Whom does he praise? Those who are unaccustomed to rising early but yet rose early, the women. The same applies to the earth: Since it is a lowly, physical sphere, we would not have expected it to be created together with heaven. Therefore, it is fitting to discuss it at greater length.

2 ב

תניא ר' יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות הארץ על מה עומדת על העמודים שנאמר (איוב ט, ו) המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון עמודים על המים שנאמר (תהלים קלו, ו) לרוקע הארץ על המים מים על ההרים שנאמר על הרים יעמדו מים הרים ברוח שנאמר (עמוס ד, יג) כי הנה יוצר הרים ובורא רוח רוח בסערה שנאמר (תהלים קמח, ח) רוח סערה עושה דברו סערה תלויה בזרועו של הקב"ה שנאמר (דברים לג, כז) ומתחת זרועות עולם

§ It is taught in a baraita: Rabbi Yosei says: Woe to them, the creations, who see and know not what they see; who stand and know not upon what they stand. He clarifies: Upon what does the earth stand? Upon pillars, as it is stated: “Who shakes the earth out of its place, and its pillars tremble” (Job 9:6). These pillars are positioned upon water, as it is stated: “To Him Who spread forth the earth over the waters” (Psalms 136:6). These waters stand upon mountains, as it is stated: “The waters stood above the mountains” (Psalms 104:6). The mountains are upon the wind, as it is stated: “For behold He forms the mountains and creates the wind” (Amos 4:13). The wind is upon a storm, as it is stated: “Stormy wind, fulfilling His word” (Psalms 148:8). The storm hangs upon the arm of the Holy One, Blessed be He, as it is stated: “And underneath are the everlasting arms” (Deuteronomy 33:27), which demonstrates that the entire world rests upon the arms of the Holy One, Blessed be He.

3 ג

וחכ"א על י"ב עמודים עומדת שנאמר (דברים לב, ח) יצב גבולות עמים למספר בני ישראל וי"א ז' עמודים שנאמר (משלי ט, א) חצבה עמודיה שבעה ר"א בן שמוע אומר על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר (משלי י, כה) וצדיק יסוד עולם

And the Rabbis say: The earth stands on twelve pillars, as it is stated: “He set the borders of the nations according to the number of the children of Israel” (Deuteronomy 32:8). Just as the children of Israel, i.e., the sons of Jacob, are twelve in number, so does the world rest on twelve pillars. And some say: There are seven pillars, as it is stated: “She has hewn out her seven pillars” (Proverbs 9:1). Rabbi Elazar ben Shammua says: The earth rests on one pillar and a righteous person is its name, as it is stated: “But a righteous person is the foundation of the world” (Proverbs 10:25).

4 ד

א"ר יהודה שני רקיעים הן שנאמר (דברים י, יד) הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים

§ Rabbi Yehuda said: There are two firmaments, as it is stated: “Behold, to the Lord your God belongs the heaven and the heaven of heavens” (Deuteronomy 10:14), indicating that there is a heaven above our heaven.

5 ה

ר"ל אמר שבעה ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית שנאמר (ישעיהו מ, כב) הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל לשבת רקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין שנאמר (בראשית א, יז) ויתן אותם אלהים ברקיע השמים שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים שנאמר (תהלים עח, כג) ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול וגו'

Reish Lakish said: There are seven firmaments, and they are as follows: Vilon, Rakia, Sheḥakim, Zevul, Ma’on, Makhon, and Aravot. The Gemara proceeds to explain the role of each firmament: Vilon, curtain, is the firmament that does not contain anything, but enters at morning and departs in the evening, and renews the act of Creation daily, as it is stated: “Who stretches out the heavens as a curtain [Vilon], and spreads them out as a tent to dwell in” (Isaiah 40:22). Rakia, firmament, is the one in which the sun, moon, stars, and zodiac signs are fixed, as it is stated: “And God set them in the firmament [Rakia] of the heaven” (Genesis 1:17). Sheḥakim, heights, is the one in which mills stand and grind manna for the righteous, as it is stated: “And He commanded the heights [Shehakim] above, and opened the doors of heaven; and He caused manna to rain upon them for food, and gave them of the corn of heaven” (Psalms 78:23–24).

6 ו

זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן שנאמר (מלכים א ח, יג) בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים ומנלן דאיקרי שמים דכתיב (ישעיהו סג, טו) הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך

Zevul, abode, is the location of the heavenly Jerusalem and the heavenly Temple, and there the heavenly altar is built, and the angel Michael, the great minister, stands and sacrifices an offering upon it, as it is stated: “I have surely built a house of Zevul for You, a place for You to dwell forever” (I Kings 8:13). And from where do we derive that Zevul is called heaven? As it is written: “Look down from heaven and see, from Your holy and glorious abode [Zevul]” (Isaiah 63:15).

7 ז

מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר (תהלים מב, ט) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי

Ma’on, habitation, is where there are groups of ministering angels who recite song at night and are silent during the day out of respect for Israel, in order not to compete with their songs, as it is stated: “By day the Lord will command His kindness, and in the night His song is with me” (Psalms 42:9), indicating that the song of the angels is with God only at night.

8 ח

אמר ר"ל כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ומה טעם יומם יצוה ה' חסדו משום ובלילה שירה עמי ואיכא דאמרי אמר ר"ל כל העוסק בתורה בעוה"ז שהוא דומה ללילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעוה"ב שהוא דומה ליום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי

With regard to the aforementioned verse, Reish Lakish said: Whoever occupies himself with Torah at night, the Holy One, Blessed be He, extends a thread of kindness over him by day, as it is stated: “By day, the Lord will command His kindness,” and what is the reason that “by day, the Lord will command His kindness”? Because “and in the night His song,” i.e., the song of Torah, “is with me.” And some say that Reish Lakish said: Whoever occupies himself with Torah in this world, which is comparable to night, the Holy One, Blessed be He, extends a thread of kindness over him in the World-to-Come, which is comparable to day, as it is stated: “By day, the Lord will command His kindness, and in the night His song is with me.”

9 ט

א"ר לוי כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר (איוב ל, ד) הקוטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם ומנלן דאיקרי שמים שנאמר (דברים כו, טו) השקיפה ממעון קדשך מן השמים

With regard to the same matter, Rabbi Levi said: Anyone who pauses from words of Torah to occupy himself with mundane conversation will be fed with the coals of the broom tree, as it is stated: “They pluck saltwort [maluaḥ] with wormwood [alei siaḥ], and the roots of the broom tree [retamim] are their food” (Job 30:4). The exposition is as follows: Those who pluck, i.e., pause, from learning Torah, which was given upon two tablets, luḥot, which sounds similar to maluaḥ, for the purpose of siaḥ, idle chatter, are punished by having to eat coals made from “the roots of the broom tree.” And from where do we derive that Ma’on is called heaven? As it is stated: “Look forth from Your holy Ma’on, from heaven” (Deuteronomy 26:15).

10 י

מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה [וסערה] ומערה של קיטור ודלתותיהן אש שנאמר (דברים כח, יב) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב

Makhon, dwelling place, is where there are storehouses of snow and storehouses of hail, and the upper chamber of harmful dews, and the upper chamber of drops, and the room of tempests and storms, and the cave of mist. And the doors of all these are made of fire. How do we know that there are storehouses for evil things? For it is stated: “The Lord will open for you His good storehouse, the heavens” (Deuteronomy 28:12), which indicates the existence of a storehouse that contains the opposite of good.

11 יא

הני ברקיעא איתנהו הני בארעא איתנהו דכתיב (תהלים קמח, ז) הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו אמר רב יהודה אמר רב דוד ביקש עליהם רחמים והורידן לארץ אמר לפניו רבש"ע (תהלים ה, ה) לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך (במגורך) רע צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע ומנלן דאיקרי שמים דכתיב (מלכים א ח, לט) ואתה תשמע השמים מכון שבתך

The Gemara asks a question: With regard to these things listed above, are they located in heaven? It is obvious that they are located on the earth. As it is written: “Praise the Lord from the earth, sea monsters and all depths, fire and hail, snow and mist, stormy wind, fulfilling His word” (Psalms 148:7–8). The verse seems to indicate that all these things are found on the earth. Rav Yehuda said that Rav said: David requested mercy with regard to them, that they should not remain in heaven, and He brought them down to earth. He said before Him: Master of the Universe, “You are not a God that has pleasure in wickedness, evil shall not sojourn with You” (Psalms 5:5). In other words, You are righteous, O Lord. Nothing evil should sojourn in Your vicinity. Rather, it is better that they remain close to us. And from where do we derive that this place is called “heaven”? As it is written: “And You shall hear in heaven, the Makhon of Your dwelling” (I Kings 8:39).

12 יב

ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים צדק ומשפט דכתיב (תהלים פט, טו) צדק ומשפט מכון כסאך צדקה דכתיב (ישעיהו נט, יז) וילבש צדקה כשרין גנזי חיים דכתיב (תהלים לו, י) כי עמך מקור חיים וגנזי שלום דכתיב (שופטים ו, כד) ויקרא לו ה' שלום וגנזי ברכה דכתיב (תהלים כד, ה) ישא ברכה מאת ה'

Aravot, skies, is the firmament that contains righteousness; justice; righteousness, i.e., charity; the treasuries of life; the treasuries of peace; the treasuries of blessing; the souls of the righteous; the spirits and souls that are to be created; and the dew that the Holy One, Blessed be He, will use to revive the dead. The Gemara proves this statement: Righteousness and justice are found in heaven, as it is written: “Righteousness and justice are the foundation of Your throne” (Psalms 89:15); righteousness, as it is written: “And He donned righteousness as armor” (Isaiah 59:17); the treasuries of life, as it is written: “For with You is the source of life” (Psalms 36:10). And the treasuries of peace are found in heaven, as it is written: “And he called Him the Lord of peace” (Judges 6:24), implying that peace is God’s name and is therefore found close to Him. And the treasuries of blessing, as it is written: “He shall receive a blessing from the Lord” (Psalms 24:5).

13 יג

נשמתן של צדיקים דכתיב (שמואל א כה, כט) והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך רוחות ונשמות שעתיד להיבראות דכתיב (ישעיהו נז, טז) כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים דכתיב (תהלים סח, י) גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

The souls of the righteous are found in heaven, as it is written: “And the soul of my master shall be bound in the bundle of life with the Lord, your God” (I Samuel 25:29). Spirits and souls that are to be created are found there, as it is written: “For the spirit that enwraps itself is from Me, and the souls that I have made” (Isaiah 57:16), which indicates that the spirit to be released into the world, wrapped around a body, is located close to God. The dew that the Holy One, Blessed be He, will use to revive the dead is found in heaven, as it is written: “A bountiful rain You will pour down, God; when Your inheritance was weary, You confirmed it” (Psalms 68:10).

14 יד

שם אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת וכסא הכבוד מלך אל חי רם ונשא שוכן עליהם בערבות שנאמר (תהלים סח, ה) סולו לרוכב בערבות ביה שמו ומנלן דאיקרי שמים אתיא רכיבה רכיבה כתיב הכא סולו לרוכב בערבות וכתיב התם (דברים לג, כו) רוכב שמים בעזרך

There, in the firmaments, are the ofanim, the seraphim, the holy divine creatures, and the ministering angels, and the Throne of Glory. The King, God, the living, lofty, exalted One dwells above them in Aravot, as it is stated: “Extol Him Who rides upon the skies [Aravot], Whose name is God” (Psalms 68:5). And from where do we derive that Aravot is called “heaven”? This is learned by using a verbal analogy between two instances of “rides” and “rides”: Here, it is written: “Extol Him Who rides upon the skies [Aravot],” and there, it is written: “Who rides upon the heaven as your help” (Deuteronomy 33:26).

15 טו

וחשך וענן וערפל מקיפין אותו שנאמר (תהלים יח, יב) ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עבי שחקים ומי איכא חשוכא קמי שמיא והכתיב [דניאל ב, כב] הוא (גלי) עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי לא קשיא הא

And darkness and clouds and fog surround Him, as it is stated: “He made darkness His hiding place, His pavilion round about Him; darkness of waters, thick clouds of the skies” (Psalms 18:12). The Gemara asks: And is there darkness before Heaven, i.e., before God? But isn’t it written: “He reveals deep and secret things, He knows what is in the darkness, and the light dwells with Him” (Daniel 2:22), demonstrating that only light, not darkness, is found with God? The Gemara answers: This is not difficult. This verse, which states that only light dwells with Him, is referring