22:8כ״ב:ח׳
1 א

עם ג' מלכים וד' הדיוטות - במשנה (סנהדרין צ, א): "שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא". ועיין מדרש חזית ריש פרק א, ומדרש תהלים ה אות ט, ותנחומא ריש מצורע, ובמ"ר ריש פרק יד, אבות דרבי נתן לו, תנא דבי אליהו רבה עג.