Boaz on Mishnah Meilah
1א׳
1 א

אבל ק"ל בשלמא פיגול שפיר מצי חייל איוצא משום דפיגול הו"ל איסור כולל גם על מה שנשאר בפנים וגם טמא שפיר חייל בשנטמא הגוף דהו"ל כולל דנאסר. גם בבשר קדש טהור, אבל נותר איוצא היכא מצי חייל, הרי אין כאן לא כולל ולא מוסיף ולא בת אחת והרי רק בג' אופנים אלו איסור חל על איסור [כרמב"ם שגגות פ"ג ה"ג]. ואת"ל ע"פ מה דאמרי' [קידושין ע"ז ב'] דאיסור זונה חייל על איסור גרושה וחלל, אע"ג דאינו כולל או מוסיף או בת אחת, אפ"ה הואיל ושם זנות פוסל בא"א שזנתה שנאסרה לבעלה ישראל, אלמא דאע"ג דבהך זונה אין אופן שיחול אפ"ה כיון שבשם זונה משכח"ל כולל, חייל נמי בהך. מכ"ש דיש לומר דהואיל דשם נותר משכת"ל גבי כולל, לאסור גם אם הותיר בפנים. לפיכך גם בנותר זה שאין בו כולל על יוצא נמי חייל. ליתא, דהרי הרמב"ם הנ"ל כ' בפירוש דכל כולל או מוסיף צריך שיהיה בפועל. ונ"ל דהרמב"ם הוכיח כן מש"ס [כריתות י"ד ב'] דקאמר כגון דאיכא ברא לסבא, דק' בל"ז ל"ל מש"ס לומר דאיכא ברא, הרי אפי' ליכא ברא נוחל איסור אשת אב מדהיה אפשר שיהיה מוסיף היכא דהוה ברא לסבא. אע"כ צ"ל דוקא באיסור זונה. שבהשם עצמו אפשר כולל דהיינו בא"א שזנתה, לפיכך שם זונה זו שלכהן אף שבה אין כאן כולל, אפ"ה מחשבו כולל, אבל באשת אב שאין בהשם עצמו משמעות כולל, רק שאפשר שיהיה כולל. דהיינו באית ליה ברא להסבא צריך שיהיה לו ממש בן. וא"כ ה"ה בנותר הכא, הרי בנותר זה ליכא כולל, שכבר אסור היה. גם אי"ל דלהכי מחשב נותר כולל, דאי הוה רק יוצא, והוה אכל תצי זית ממנה ותצי זית מנותר יתד היה פטור מדהו"ל ב' שמות שאין מצטרפים [כמעילה פ"ד מ"ב] והשתא דהו"ל נותר כל חצי זית שבה מצטרף עם חצי זית נותר דעלמא. ליתא, למה טרח הש"ס [כריתות י"ד א'] למצוא כולל או מוסיף בחלב נותר ממוקדשים בכמה גונא, ולא כדברינו בחצי זית מאותו איסור. אלא ודאי אע"ג דקיי"ל חצי שיעור אסור מה"ת. עכ"פ אין בו איסור מלקות ולא מחשב מה"ט כולל, מלבד שי"ל דמאן יימר שיחול איסור נותר על חתיכה זו עד שיצטרף חצי זית ממנה לחצי זית נותר אחר. והיינו כנקודה נפלאה שהביא הרמב"ם בפי' המשנה [כריתות פ"ג מ"ד] שהקשה למה לא יחול איסור בשר בחלב בשבישל חלב בחלב מדאתוסף בה איסור הנאה. ותירץ דמאן יימר שנתהוה בשר בחלב כ"כ נימא הכא מאן יימר שחל על חתיכה זו איסור נותר עד שיצטרף. חצי זית ממנו לחצי זית נותר אחר. אלא צ"ל דמיירי שיש עוד בשר בפנים מקרבן זה ונעשה גם הוא נותר. ואע"ג דלא דמי כלל לשאר כולל, שע"י שנאסר המותר, ע"י זה עצמה נאסר גם האסור כבר, למשל פיגול, ע"י שנתפגל הפנימי עי"ז עצמו נתפגל גם החצון, דכל הבהמה נתפגלה כאחת וכ"כ בעריות ע"י שקדש זו נאסרו כל האחיות המותרות והאסורות. אבל בנותר וכי משום שנותרה זו תאסר גם האחרת, אלא האחרת נאסרה לעצמה משום שגם בה אירע מה שאירע בזו. ודמי לחתיכה שנתחלקה, ובישל כל אחד מהן בחלב, דלא ס"ד שיחשב משום זה ככולל בשאירע זה בחתיכה שנדר ממנה מקודם. ודוק. אפ"ה חשבינן לה בנותר כולל, משום שב' החתיכות נאסרו מכח שעה א':