Boaz on Mishnah Kinnim
1א׳
1 א

אמנם ק"ל אכתי ל"ל לתנא למנקט בב' נשים, הרי גם באשה אחת מצי לאשמועינן דלא גזרינן התנה אטו לא התנה לעניין איזה שיבחר הכהן לחטאת ואיזה לעולה. ואת"ל הא ליתא, דהרי גם בלא התנתה שיהי' כמו שיבחר הכהן, הקינין מתפרשין כפי עשיית הכהן, וכרב חסדא שם. עכ"פ לפי דברי רבותינו ז"ל לא אבין המשנה במכילתן (פ"ג מ"ד), דקאמרינן דאין כשר אלא סתומ' והיא מתחלקת ביניהן, והרי התם נמי ע"כ בהתנו מיירי, ולפי רבעתוס' מה חילוק או בילק יש שם הרי הקינין מחולקין ועומדין הן מעיקרא זו לרחל וזו ללאה וידענו שפיר למי נפסלה זאת ולמי הוכשרה האחרת ע"ש. ויש ליישב: