Bnei Yissaschar
Introduction הקדמה
1 א

בני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל דקדשינהו לזמנים והן המה כל"י שרת לקבל קדושתם על כן נפשם יודעת מאוד בחתחלפות העתים לטובה ונפשם מרגשת בידידות עריבות נעימות נזילות שפע הקדושה כפי סדר זמנים הנאהבים והנעימים והן הם הנבזבזין סגיאין דיהיב קוב"ה לנשמתהון דישרא"ל ונוהגים בהם טובות עי"ן להיטיב לאחריני ויספו ענוים ב"י שמח"ה שמחת הנפ"ש המתענגת בקדושת או"ר נער"ב החופף על ראש"י בני ישרא"ל כ"א כפי הכנתו והיא מתקדשת מטומאתה מעבירות יומי דחול והוא כעין דוגמת עולם הבא כל אחד כפי הכנתו כמשארז"ל כל צדיק נכווה מחופתו של חבירו. כמו כן החכמה תעוז לחכם בקדושת הזמ"ן לפי מקומו ושעתו הנשפע לו מן קדש העליון בשגם כל העדה כולם קדושים ובתוכם י"י אעפ"כ אין דמיון וערך כל הנשמות שוין בקבלה. ע"כ אמרז"ל (ולמדו מן המקרא) חייב אדם להקביל פני רבו ברגל כי הקדושה העליונה הנשפעת מן הקדש בקדושת הזמן אין ערך הרב דומה לתלמיד ובהקבלתו פני רבו והיו לאחדים פניהם איש אל אחיו משפיע ומקבל והיו לבשר אחד כמדליק נר מנר וכו' והנה הקדש העליון הנשפע בהנפש כפי עתות הזמן יורגש על ידי אותיות התורה דהנה גם הנפש היא אותיות רוחניות. ע"כ מנהג אבותינו תורה בהתאסף יחידי סגולה בעיתותי קודש לקבל פני רבם המנהג הנהוג שיאמר להם הרב איזה דברי תורה בכדי שעל ידי אותיות התורה יושפע שפע קדש העליון הנשפע בתוספות אל הרב, ממנו ישקו העדרים עדרי צאן קדשים והאותיות המה יהיו לצינורות אשר על ידם תהיה המשכת שפע הקדש ממילא הדברי תורה שמזמין הש"י לבניו הן המה כפי קדושת הזמן וכפי הכנת הנפש המיוחדת אין זמן זה דומה לזה ואין נפש דומות לחברתה. והנה הנפש המתענגת גם בימי החול בקדושת אותיות התורה אשר נשפע לו ממרומים בהתקדשות הזמני"ם הנה גם בימי החול תהיה לו לסיוע ולעזר ולהועיל להתהלך במישור בתורה ויראת שמים וכענין שאמרו בזוהר הקדוש בעסק הרב עם התלמיד. ההוא מאן דמסתכל בההוא מלה דקאמר לי' רבו וכו' מזה תתבונן כמו התלמוד המסתכל בכל פעם בכל דבר מדבר"י תורה שקיבל מרבו (ולמד ממנו חכמת"ו והחכמה נקרא קד"ש) כמד"א ישלח עזרך מקד"ש נתיילד לו בכל פעם חכמה יתירה להתבונן דבר מתוך דבר כמו כן אותו האיש בעצמו כאשר מסתכל בכל פעם באותן דברי תורה הנשפע לו מן הקד"ש בעת קדוש"ת הזמן יתוסף לו גם בימי החול חכמה יתירה הרומזת בקדש. ע"כ רשמתי למזכרת לי ולבני גילי כל הדברים אשר עלו בזכרונינו את אשר הזמין הש"י לנו בעתותי קדש. יהא רעוא שיהיו אמרינו לרצון לפני אדון כל ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו וישמח י"י במעשיו: