Berakhot 58bברכות נ״ח ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Berakhot 58b"
Toggle Reader Menu Display Settings
58bנ״ח ב

תנו רבנן הרואה בתי ישראל בישובן אומר ברוך מציב גבול אלמנה בחורבנן אומר ברוך דיין האמת בתי אומות העולם בישובן אומר בית גאים יסח ה׳ בחורבנן אומר אל נקמות ה׳ אל נקמות הופיע

The Sages taught: One who sees the houses of Israel inhabited and tranquil recites: Blessed…Who establishes the border of the widow. One who sees them in ruins he recites: Blessed…the true Judge. One who sees the houses of the nations of the world inhabited recites: “The Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow” (Proverbs 15:25). And if he sees them in ruins he recites: “God of vengeance, Lord, God of vengeance, shine forth” (Psalms 94:1).

עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחא כי מטו אפתחא דבי רב חנא בר חנילאי נגד רב חסדא ואתנח אמר ליה עולא אמאי קא מתנחת והאמר רב אנחה שוברת חצי גופו של אדם שנאמר ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים וגו׳ ורבי יוחנן אמר אף כל גופו של אדם שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב וגו׳

The Gemara relates that Ulla and Rav Ḥisda were once walking along the road when they came upon the doorway of the house of Rav Ḥana bar Ḥanilai. Rav Ḥisda groaned and sighed. Ulla asked him: Why are you sighing? Didn’t Rav say: Sighing breaks half of one’s body? As it is stated: “Sigh, therefore, you son of man; with the breaking of your loins” (Ezekiel 21:11); sighing breaks a person down to his loins. And Rabbi Yoḥanan said that sighing breaks even one’s entire body, as it is stated: “And it shall be, when they say unto you: Why are you sighing? That you shall say: Because of the tidings, for it comes; and every heart shall melt, and all hands shall be slack, and every spirit shall be faint, and all knees shall drip with water” (Ezekiel 21:12).

אמר ליה היכי לא אתנח ביתא דהוו בה שיתין אפייתא ביממא ושיתין אפייתא בליליא ואפיין לכל מאן דצריך ולא שקל ידא מן כיסא דסבר דילמא אתי עני בר טובים ואדמטו ליה לכיסא קא מכסיף ותו הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא דעלמא וכל דהוה עייל כפין נפיק כי שבע והוו שדו ליה חטי ושערי בשני בצורת אבראי דכל מאן דכסיפא מילתא למשקל ביממא אתי ושקיל בליליא השתא נפל בתלא ולא אתנח

Rav Ḥisda said to Ulla: How can I not sigh? We see this house where there were sixty cooks during the day and sixty cooks at night who would cook for anyone in need, and Rav Ḥana never removed his hand from his pocket because he thought: Perhaps a well-born poor person might come and in the time that passed until he put his hand in his pocket to give him charity, the poor person would be embarrassed. Moreover, that house had four doors open in all four directions, and anyone who entered hungry left satiated. And they would scatter wheat and barley outside during years of drought so that anyone who was embarrassed to take the grain during the day could come and take it at night. Now that the house has fallen in ruins, how can I not sigh?

אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו שנאמר באזני ה׳ צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב ואמר רבי יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן שנאמר שיר המעלות לדוד הבטחים בה׳ כהר ציון מה הר ציון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישובו אף בתיהן של צדיקים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן חזייה דלא מיישב דעתיה אמר ליה דיו לעבד שיהא כרבו

Ulla said to Rav Ḥisda: You have nothing about which to sigh, as Rabbi Yoḥanan said as follows: From the day that the Temple was destroyed a decree was issued upon the houses of the righteous that they would be destroyed, as it is stated: “In mine ears said the Lord of hosts: Of a truth many houses shall be desolate, even great and fair, without inhabitant” (Isaiah 5:9). And Rabbi Yoḥanan said: In the future, in the end of days, the Holy One, Blessed be He, will restore them to their original locations and their inhabited state, as it is stated: “A Song of Ascents of David. They who trust in the Lord are as Mount Zion, which cannot be moved but abides forever” (Psalms 125:1). From this verse one may infer that just as in the future the Holy One, Blessed be He, will restore Mount Zion to its inhabited state, so too, in the future the Holy One, Blessed be He, will restore the houses of the righteous to their inhabited state, so you have no reason to sigh. Seeing that he was still not satisfied, Ulla said to him: It is enough for a servant to be like his master. Since God leaves His home, the Holy Temple, in ruins, one should not be distraught over the destruction of the houses of the righteous.

תנו רבנן הרואה קברי ישראל אומר ברוך אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין ואסף אתכם בדין ועתיד להקימכם בדין מר בריה דרבינא מסיים בה משמיה דרב נחמן ויודע מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם ברוך מחיה המתים קברי גוים אומר בושה אמכם וגו׳

The Sages taught in a baraita: One who sees graves of Israel recites:
Blessed…Who formed you in judgment,
and Who nourished you in judgment,
and Who sustained you in judgment,
and collected your soul in judgment,
and in the future will raise you from the dead in judgment.
And Mar, son of Ravina, concludes the formula of this blessing in the name of Rav Naḥman:
And Who knows the number of you all,
and Who in the future will restore you to life and sustain you.
Blessed…Who revives the dead.
One who sees graves of gentiles recites: “Your mother shall be sore ashamed, she who bore you shall be confounded; behold, the hindermost of the nations shall be a wilderness, a dry land, and a desert” (Jeremiah 50:12).

אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לאחר שנים עשר חדש אומר ברוך מחיה המתים אמר רב אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש שנאמר נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד

Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees his friend after thirty days have passed since last seeing him recites: Blessed…Who has given us life, sustained us and brought us to this time. One who sees his friend after twelve months recites: Blessed…Who revives the dead. As Rav said: A dead person is only forgotten from the heart after twelve months have elapsed, as it is stated: “I am forgotten as a dead man out of mind; I am like a lost vessel” (Psalms 31:13), and with regard to the laws of lost objects, it is human nature to despair of recovering a lost object after twelve months (see Bava Metzia 28a).

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע הוו קאזלי באורחא פגעו ביה ברב חנינא בריה דרב איקא אמרו ליה בהדי דחזינך בריכינן עלך תרתי ברוך אשר חלק מחכמתו ליראיו ושהחיינו אמר להו אנא נמי כיון דחזתינכו חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל וברכינא עלייכו תלתא הנך תרתי וברוך חכם הרזים אמרו ליה חכימת כולי האי יהבי ביה עינייהו ושכיב

The Gemara relates: Rav Pappa and Rav Huna, son of Rav Yehoshua, were once walking along the road when they met Rav Ḥanina the son of Rav Ika. They said to him: When we saw you we recited two blessings over meeting you: Blessed…Who has shared of His wisdom to those who revere Him, and: Who has given us life…as they had not seen him in over a month. He said to them: I too, once I saw you, considered you in my eyes as equivalent to six hundred thousand of the house of Israel, and I recited three blessings over you. I recited those two that you recited, as well as: Blessed…Who knows all secrets, which is the blessing recited upon seeing six hundred thousand Israelites. They said to him: Are you all that clever? They fixed their gaze upon him and he died.

אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את הבהקנים אומר ברוך משנה הבריות מיתיבי ראה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן ואת הקפח ואת הננס ואת הדרניקוס אומר ברוך משנה את הבריות את הקטע ואת הסומא ואת פתויי הראש ואת החגר ואת המוכה שחין ואת הבהקנים אומר ברוך דיין אמת

The Gemara continues to discuss the obligation to recite a blessing over unusual phenomena. Rabbi Yehoshua ben Levi said: One who sees spotted people recites: Blessed…Who makes creatures different. The Gemara raises a challenge: One who saw a person with unusually black skin, a person with unusually red skin, a person with unusually white skin [lavkan], an unusually tall and thin person, a dwarf, or one with warts [darnikos]recites: Blessed…Who makes creatures different. However, one who sees an amputee, a blind person, a flat-headed person, a lame person, one afflicted with boils, or spotted people recites: Blessed…the true Judge, not: Who makes creatures different.

לא קשיא הא ממעי אמו הא בתר דאיתיליד דיקא נמי דקתני דומיא דקטע שמע מינה

The Gemara answers: This is not difficult. This, where Rabbi Yehoshua ben Levi says to recite: Who makes creatures different, refers to a case where the individual was spotted from when he was in his mother’s womb, since birth. While this, where one recites: The true Judge, refers to a case where the individual only became spotted after he was born. The Gemara remarks: The language of the baraita is also precise as it draws a parallel to other cases, as it taught that a spotted person is similar to an amputee, which, in general, is a handicap incurred after birth. The Gemara concludes: Indeed, conclude from this.

תנו רבנן הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:

The Sages taught: One who sees an elephant, a monkey, or a vulture (Rashi) recites: Blessed…Who makes creatures different. One who saw beautiful or otherwise outstanding creatures or beautiful trees recites: Blessed…Who has such things in His world.

על הזיקין: מאי זיקין אמר שמואל כוכבא דשביט ואמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו וגמירי דלא עבר כסלא ואי עבר כסלא חרב עלמא והא קא חזינן דעבר זיויה הוא דעבר ומתחזי כדעבר איהו רב הונא בריה דרב יהושע אמר וילון הוא דמקרע דמגלגל ומחזי נהורא דרקיע רב אשי אמר כוכבא הוא דעקר מהאי גיסא דכסלא וחזי ליה חבריה מהך גיסא ומיבעית ומחזי כמאן דעבר

We learned in the mishna that over zikin, one recites: Whose strength and power fill the world. The Gemara asks: What are zikin? Shmuel said: A comet. Shmuel also said: The paths of the sky are as clear to me as the paths of my city, Neharde’a, except for comets, that I do not know what they are. And we learn through tradition that a comet does not pass the Orion constellation, and if it does pass Orion, the world will be destroyed. The Gemara asks: Don’t we see that comets pass Orion? The Gemara rejects this: The aura of the comet passes Orion and it appears as though the comet itself passes. Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said a different answer: It is merely that vilon, one of the firmaments, rips and furls and the light of the next firmament is seen, and this appears like a comet. Rav Ashi said another explanation: It is not a comet that passes Orion, but a star that is uprooted from one side of Orion, and another star, from the other side of Orion, sees it and gets startled and shudders, and appears as if it is passing.

שמואל רמי כתיב עשה עש כסיל וכימה וכתיב עשה כימה וכסיל הא כיצד אלמלא חמה של כסיל לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה ואלמלא צינה של כימה לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל

On the subject of stars, the Gemara notes that Shmuel raised a contradiction between the implications of two verses with regard to constellations. On the one hand it is written: “Who makes Ursa Major, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south” (Job 9:9); Orion precedes Pleiades. And on the other hand it is written: “He Who makes Pleiades and Orion” (Amos 5:8); Pleiades precedes Orion. So how is this reconciled? The Gemara replies: Were it not for Orion’s heat, the universe could not exist because of the cold of Pleiades; and conversely, were it not for the cold of Pleiades, the universe could not exist because of the heat of Orion.

וגמירי אי לאו עוקצא דעקרבא דמנח בנהר דינור כל מאן דהוה טריקא ליה עקרבא לא הוה חיי והיינו דקאמר ליה רחמנא לאיוב התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח

And we learned a tradition that if the tail of the constellation Scorpio did not rest in the River of Fire, anyone stung by a scorpion would not survive. And that is what the All-Merciful said to Job of the relationship between heat and cold among the stars: “Can you bind the chains of the Pleiades or loosen the bands of Orion?” (Job 38:31); God alternates intensifying the power of different constellations in order to raise or lower the temperature.

מאי כימה אמר שמואל כמאה ככבי אמרי לה דמכנפי ואמרי לה דמבדרן

With regard to Pleiades, the Gemara asks: What is Pleiades [Kima]? Why is it called by that name? Shmuel said: Because it is approximately a hundred [keme’a] stars, as that is the number of stars in that constellation; some say that they are concentrated and some say that they are dispersed.

מאי עש אמר רב יהודה יותא מאי יותא אמרי לה זנב טלה ואמרי לה רישא דעגלא ומסתברא כמאן דאמר זנב טלה דכתיב ועיש על בניה תנחם אלמא חסרה ומתחזיא

With regard to the verse: “Who makes Ursa Major, Orion, and Pleiades” (Job 9:9), the Gemara asks: What is Ursa Major [Ash]? Rav Yehuda said: It is the star called Yota. This name was unfamiliar as well, so the Gemara asks: What is Yota? There is disagreement; some say that Yota is the group of stars comprising the tail of Aries, while others say that Yota belongs to the head of Taurus. The Gemara concludes: And it stands to reason in accordance with the opinion of the one who said that Yota is the group of stars comprising the tail of Aries, as it is written: “Or can you guide Ursa Major with her sons?” (Job 38:32); apparently it was incomplete and the tail appears