Berakhot 33aברכות ל״ג א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Berakhot 33a"
Toggle Reader Menu Display Settings
33aל״ג א

מחזיר לו אמר לו לאו ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך אמר לו היו חותכים את ראשי בסייף אמר לו והלא דברים קל וחומר ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה

The officer said to him: No.
The pious man continued: And if you would greet him, what would they do to you?
The officer said to him: They would cut off my head with a sword.
The pious man said to him: Isn’t this matter an a fortiori inference?
You who were standing before a king of flesh and blood,
of whom your fear is limited because today he is here but tomorrow he is in the grave,
would have reacted in that way;
I, who was standing and praying before the Supreme King of kings, the Holy One, Blessed be He,
Who lives and endures for all eternity,
all the more so that I could not pause to respond to someone’s greeting.

מיד נתפייס אותו הגמון ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום:

When he heard this, the officer was immediately appeased and the pious man returned home in peace.

אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק: אמר רב ששת לא שנו אלא נחש אבל עקרב פוסק

We learned in the mishna that even if a snake is wrapped around his heel, he may not interrupt his prayer. In limiting application of this principle, Rav Sheshet said: They only taught this mishna with regard to a snake, as if one does not attack the snake it will not bite him. But if a scorpion approaches an individual while he is praying, he stops, as the scorpion is liable to sting him even if he does not disturb it.

מיתיבי נפל לגוב אריות אין מעידין עליו שמת נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו שמת

The Gemara raises an objection based on what was taught in a Tosefta: Those who saw one fall into a lions’ den but did not see what happened to him thereafter, do not testify that he died. Their testimony is not accepted by the court as proof that he has died as it is possible that the lions did not eat him. However, those who saw one fall into a pit of snakes and scorpions, testify that he died as surely the snakes bit him.

שאני התם דאגב איצצא מזקי

The Gemara responds: This is not difficult. There, in the case of one who falls into a pit of snakes, it is different, as due to the pressure of his falling on top of them, the snakes will harm him, but a snake who is not touched will not bite.

אמר רבי יצחק ראה שוורים פוסק דתני רב הושעיה מרחיקין משור תם חמשים אמה ומשור מועד כמלוא עיניו

The Gemara cites another halakha stating that he must interrupt his prayer in a case of certain danger. Rabbi Yitzḥak said: One who saw oxen coming toward him, he interrupts his prayer, as Rav Hoshaya taught: One distances himself fifty cubits from an innocuous ox [shor tam], an ox with no history of causing damage with the intent to injure, and from a forewarned ox [shor muad], an ox whose owner was forewarned because his ox has gored three times already, one distances himself until it is beyond eyeshot.

תנא משמיה דרבי מאיר ריש תורא בדקולא סליק לאגרא ושדי דרגא מתותך אמר שמואל הני מילי בשור שחור וביומי ניסן מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו

It was taught in the name of Rabbi Meir: While the head of the ox is still in the basket and he is busy eating, go up on the roof and kick the ladder out from underneath you. Shmuel said: This applies only with regard to a black ox, and during the days of Nisan, because that species of ox is particularly dangerous, and during that time of year Satan dances between its horns.

תנו רבנן מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו הראוהו את חורו נתן עקבו על פי החור יצא ונשכו ומת אותו ערוד

With regard to the praise for one who prays and need not fear even a snake, the Sages taught: There was an incident in one place where an arvad was harming the people. They came and told Rabbi Ḥanina ben Dosa and asked for his help. He told them: Show me the hole of the arvad. They showed him its hole. He placed his heel over the mouth of the hole and the arvad came out and bit him, and died.

נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר להם ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית

Rabbi Ḥanina ben Dosa placed the arvad over his shoulder and brought it to the study hall. He said to those assembled there: See, my sons, it is not the arvad that kills a person, rather transgression kills a person. The arvad has no power over one who is free of transgression.

באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא:

At that moment the Sages said: Woe unto the person who was attacked by an arvad and woe unto the arvad that was attacked by Rabbi Ḥanina ben Dosa.

מתני׳ מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת רבי עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודאה:

MISHNA: This mishna speaks of additions to the standard formula of the Amida prayer and the blessings in which they are incorporated. One mentions the might of the rains and recites: He makes the wind blow and the rain fall, in the second blessing of the Amida prayer, the blessing of the revival of the dead. And the request for rain: And grant dew and rain as a blessing, in the ninth blessing of the Amida prayer, the blessing of the years. And the prayer of distinction [havdala], between the holy and the profane recited in the evening prayer following Shabbat and festivals, in the fourth blessing of the Amida prayer: Who graciously grants knowledge. Rabbi Akiva says: Havdala is recited as an independent fourth blessing. Rabbi Eliezer says that it is recited in the seventeenth blessing of the Amida prayer, the blessing of thanksgiving.

גמ׳ מזכירין גבורות גשמים מאי טעמא

GEMARA: We learned in the mishna that one mentions the might of the rains in the second blessing of the Amida prayer, the blessing of the revival of the dead. The Gemara asks: What is the reason that the might of the rains is mentioned specifically in that blessing?

אמר רב יוסף מתוך ששקולה כתחיית המתים לפיכך קבעוה בתחיית המתים

Rav Yosef said: Because the might of the rains is equivalent to the resurrection of the dead, as rain revives new life in the plant world (Jerusalem Talmud).

ושאלה בברכת השנים מאי טעמא

And we also learned in the mishna that the request for rain is added to the blessing of the years. Here, too, the Gemara asks: What is the reason that the request for rain is recited specifically in that blessing?

אמר רב יוסף מתוך שהיא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה

Rav Yosef said: Because rain is a component of sustenance, therefore it was inserted in the blessing of sustenance as part of our request for bountiful sustenance.

הבדלה בחונן הדעת מאי טעמא

We also learned in the mishna that havdala, distinguishing between Shabbat and the weekdays, is added in the blessing of: Who graciously grants knowledge. Here too the Gemara asks: What is the reason that havdala is recited specifically in that blessing?

אמר רב יוסף מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה ורבנן אמרי מתוך שהיא חול לפיכך קבעוה בברכת חול

Rav Yosef said: Havdala is recited in that blessing because it requires wisdom to distinguish between two entities, they established it in the blessing of wisdom. The Rabbis say a different reason: Because havdala is the distinction between the sacred and the profane, the Sages established it in the blessing of weekdays. The first three blessings of the Amida prayer are recited both on weekdays and on Shabbat and Festivals. The blessing: Who graciously grants knowledge, is the first of the blessings recited exclusively during the week.

אמר רב אמי גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול

Having mentioned the blessing of wisdom, the Gemara cites that which Rav Ami said with regard to knowledge: Great is knowledge that was placed at the beginning of the weekday blessings; an indication of its significance.

ואמר רב אמי גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות ה׳ וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנאמר כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו

And Rav Ami said in praise of knowledge: Great is knowledge that was placed between two letters, two names of God, as it is stated: “For God of knowledge is the Lord” (I Samuel 2:3). And since knowledge is regarded so highly, anyone without knowledge, it is forbidden to have compassion upon him, as it is stated: “For they are a people of no wisdom, so their Creator will have no compassion upon them and their Creator will not be gracious unto them” (Isaiah 27:11). If God shows no mercy for those who lack wisdom, all the more so should people refrain from doing so.

אמר רבי אלעזר גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה׳ מקדש ה׳

Similarly, Rabbi Elazar said: Great is the Holy Temple, as it too was placed between two letters, two names of God, as it is stated: “The place in which to dwell which You have made, Lord, the Temple, Lord, which Your hands have prepared” (Exodus 15:17).

ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות

Noting the parallel between these two ideas, Rabbi Elazar added and said: Anyone with knowledge, it is as if the Holy Temple was built in his days; knowledge was placed between two letters and the Temple was placed between two letters, signifying that they stand together.

מתקיף לה רב אחא קרחינאה אלא מעתה גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר אל נקמות ה׳

Rav Aḥa Karḥina’a strongly objects to this approach that being placed between two names of God accords significance: However, if so, the same should hold true for vengeance. Great is revenge that was placed between two letters, as it is stated: “God of vengeance, Lord, God of vengeance shine forth” (Psalms 94:1).

אמר ליה אין במילתה מיהא גדולה היא והיינו דאמר עולא שתי נקמות הללו למה אחת לטובה ואחת לרעה לטובה דכתיב הופיע מהר פארן לרעה דכתיב אל נקמות ה׳ אל נקמות הופיע:

He said to him: Yes. At least in its place, in the appropriate context, it is great. At times it is necessary. That is that which Ulla said: Why are these two vengeances mentioned in a single verse? One for good and one for evil. Vengeance for good, as it is written: “He shined forth from Mount Paran” (Deuteronomy 33:2) with regard to God’s vengeance against the wicked; vengeance for evil, as it is written: “God of vengeance, Lord, God of vengeance shine forth” with regard to the punishment of Israel.

רבי עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית כו׳:

A tannaitic dispute is cited in the mishna with regard to the appropriate blessing in which to recite havdala within the Amida prayer. Rabbi Akiva says: Havdala is recited as an independent fourth blessing. Rabbi Eliezer says that it is recited in the seventeenth blessing of the Amida prayer, the blessing of thanksgiving. The first tanna says that it is recited in the fourth blessing of the Amida prayer: Who graciously grants knowledge.

אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות נחזי היכן תקון

Regarding this, Rav Shemen, Shimon, bar Abba said to Rabbi Yoḥanan: Now, since the eighteen blessings of the Amida prayer and the other prayer formulas for prayer were instituted for Israel by the members of the Great Assembly just like all the other blessings and prayers, sanctifications and havdalot; let us see where in the Amida prayer the members of the Great Assembly instituted to recite havdala.

אמר ליה בתחילה קבעוה בתפלה העשירו קבעוה על הכוס הענו חזרו וקבעוה בתפלה והם אמרו המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס

Rabbi Yoḥanan replied that that would be impossible, as the customs associated with havdala went through several stages. He said to him: Initially, during the difficult, early years of the Second Temple, they established that havdala is to be recited in the Amida prayer. Subsequently, when the people became wealthy, they established that havdala is to be recited over the cup of wine. When the people became impoverished, they again established that it was to be recited in the Amida prayer. And they said: One who recites havdala in the Amida prayer must, if he is able (Shitta Mekubbetzet, Me’iri), recite havdala over the cup of wine as well. Due to all these changes, it was not clear when exactly havdala was to be recited.

איתמר נמי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות בתחלה קבעוה בתפלה העשירו קבעוה על הכוס חזרו והענו קבעוה בתפלה והם אמרו המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס

It was also stated: Rabbi Ḥiyya bar Abba said that Rabbi Yoḥanan said: The members of the Great Assembly established for Israel blessings and prayers, sanctifications and havdalot. Initially, they established that havdala is to be recited in the Amida prayer. Subsequently, when the people became wealthy, they established that havdala is to be recited over the cup of wine. When the people again became impoverished, they established that it was to be recited in the Amida prayer. And they said: One who recites havdala in the Amida prayer must recite havdala over the cup of wine as well.

איתמר נמי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס

It was also stated: Rabba and Rav Yosef who both said: One who recites havdala in the Amida prayer must recite havdala over the cup of wine as well.

אמר רבא ומותבינן אשמעתין טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים מחזירין אותו והבדלה בחונן הדעת אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס

Rava said: We raise an objection to our halakha based on what was taught in a Tosefta: One who erred and did not mention the might of the rains in the second blessing in the Amida, the blessing on the revival of the dead, and one who erred and failed to recite the request for rain in the ninth blessing of the Amida, the blessing of the years, we require him to return to the beginning of the prayer and repeat it. However, one who erred and failed to recite havdala in the blessing: Who graciously grants knowledge, we do not require him to return to the beginning of the prayer and repeat it, as he can recite havdala over the cup of wine. Apparently, havdala over the cup of wine is optional, not obligatory, at it says because he can recite and not that he must.

לא תימא מפני שיכול לאומרה על הכוס אלא אימא מפני שאומרה על הכוס

The Gemara answers: Do not say as it appears in the Tosefta: Because he can recite havdala over the cup of wine. Rather, say: Because he recites havdala over the cup of wine.

איתמר נמי אמר רבי בנימין בר יפת שאל רבי יוסי את רבי יוחנן בצידן ואמרי לה רבי שמעון בן יעקב דמן צור את רבי יוחנן ואנא שמעית המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס או לא ואמר ליה צריך שיבדיל על הכוס

Proof that one must recite havdala over the cup of wine as well as in the Amida prayer was also stated: Rabbi Binyamin bar Yefet said that Rabbi Yosei asked Rabbi Yoḥanan in Sidon, and some say that Rabbi Shimon ben Ya’akov from the city of Tyre asked Rabbi Yoḥanan, and I, Binyamin bar Yefet, heard: One who already recited havdala in the Amida prayer, must he recite havdala over the cup of wine or not? And Rabbi Yoḥanan said to him: He must recite havdala over the cup.

איבעיא להו המבדיל על הכוס מהו שיבדיל בתפלה

Having clarified the question whether one who recited havdala during the Amida prayer must also recite havdala over the cup of wine, a dilemma was raised before the Sages: One who already recited havdala over the cup of wine, what is the ruling as far as his obligation to recite havdala in the Amida prayer is concerned?

אמר רב נחמן בר יצחק קל וחומר מתפלה ומה תפלה דעיקר תקנתא היא אמרי המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס המבדיל על הכוס דלאו עיקר תקנתא היא לא כל שכן

Rav Naḥman bar Yitzḥak said: This can be derived a fortiori from the established halakha regarding havdala in the Amida prayer. Just as havdala in the Amida prayer, which is where the principal ordinance to recite havdala was instituted, the Sages said that it is not sufficient and one who recited havdala in the Amida prayer must recite havdala over the cup of wine as well, all the more so that one who recited havdala over the cup of wine, which is not where the principal ordinance to recite havdala was instituted, but was merely a later addition, did not fulfill his obligation and must recite havdala in the Amida prayer.

תני רב אחא אריכא קמיה דרב חיננא המבדיל בתפלה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס ואם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו

Rabbi Aḥa Arikha, the tall, taught a baraita before Rav Ḥinnana: One who recited havdala in the Amida prayer is more praiseworthy than one who recites it over the cup of wine, and if he recited havdala in this, the Amida prayer, and that, over the cup of wine, may blessings rest upon his head.

הא גופא קשיא אמרת המבדיל בתפלה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס אלמא תפלה לחודה סגי והדר תני אם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו וכיון דנפיק ליה בחדא אפטר והויא ברכה שאינה צריכה ואמר רב ואיתימא ריש לקיש ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא

This baraita is apparently self-contradictory. On the one hand, you said that one who recites havdala in the Amida prayer is more praiseworthy than one who recites havdala over the cup of wine, indicating that reciting havdala in the Amida prayer alone is sufficient. And then it is taught: If one recited havdala in this, the Amida prayer, and that, over the cup of wine, may blessings rest upon his head. And since he fulfilled his obligation to recite havdala with one, he is exempt, and the additional recitation of havdala over the cup of wine is an unnecessary blessing. And Rav, and some say Reish Lakish, and still others say Rabbi Yoḥanan and Reish Lakish both said: Anyone who recites an unnecessary blessing violates the biblical prohibition: “Do not take the name of the Lord your God in vain” (Exodus 20:7).

אלא אימא הכי אם הבדיל בזו ולא הבדיל בזו ינוחו לו ברכות על ראשו

Rather, emend this baraita and say as follows: If one recited havdala in this and not in that, may blessings rest upon his head.

בעא מיניה רב חסדא מרב ששת טעה בזו ובזו מהו אמר ליה טעה בזו ובזו חוזר לראש

Rav Ḥisda asked Rav Sheshet with regard to these blessings: If one erred in havdala both in this and in that, what is the ruling? Rav Sheshet said to him: One who erred in this, the Amida prayer, and that, over the cup of wine, returns to the beginning of both the Amida prayer and the havdala over the cup of wine.