Benayahu on Yoma 4aבניהו על יומא ד׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Benayahu on Yoma 4a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Benayahu on Yoma
4aד׳ א

משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן, כדי לקבל תורה לישראל בקדשה . יש להקשות הוה ליה למימר 'עלה ונתכסה ונתקדש בענן' או לימא 'עלה בענן ונתכסה ונתקדש בענן' כי נתכסה ונתקדש המה באים כאחד, ואמאי הוצרך לומר בענן בכל חדא וחדא?
ונראה לי בס"ד כל חדא בענן יש לה משמעות ורמז בפני עצמו להך מלתא דאתמר בה, והוא כי ידוע דמשה רבינו ע"ה זכה ליראה עלאה שהיא יראת הרוממות דאינו משים לב על שכר או עונש כי אם הוא ירא מהשי"ת בגין דאיהו רב ושליט על כולא וכל מה שהוא מביט ומסתכל יותר בגדולתו ורוממותו יתברך הוא מוסיף יראה יותר, ומה שאמרו רז"ל (ברכות לג:) על פסוק (דברים י, יב) 'ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה', דיראה היא מלתא זוטרתי גבי משה רבינו ע"ה היינו יראה תתאה שהאדם מביט על עונש או על שכר טוב, ולכן הוא ירא אלהים, ולא קאי על יראת הרוממות.
וידוע מה שאמר המפרשים ז"ל על מאמר רז"ל (סנהדרין צח.) זכו ישראל עם ענני שמייא אתי, לא זכו עני ורוכב על חמור, ופירשו הכונה דהמשיח בא על ידי שלימות ישראל ביראה, אך אם זכו יבא על ידי היות להם יראת הרוממות שהם מסתכלים בגדולתו יתברך, ומתמלאים יראה, וזהו עם ענני שמייא אתי לא זכו עני ורוכב על חמור שיהיה להם יראה תתאה שהיא צורך הנאת חומר האדם עד כאן דבריו ז"ל, נמצא ענני שמיא רמז ליראת הרוממות. וזהו שנאמר משה רבינו ע"ה נתעלה בענן כלומר היה לו יראת הרוממות ובה היה עילוי שלו, ובה נשתבח שזכה ליראת הרוממות שהיא יראה עלאה הנרמזת בענני שמיא.
ומחמת שנתעלה בענן שהיא יראת הרוממות זכה שנתכסה בענן, רמז להארת שם אהו"ה שמספרו טוב [17], וכל דבר שבקדושה כלול מעשר הרי שם זה הוא מספר ענן [170], כי עשר פעמים טוב עולה מספר ענן, ולכן משה רבינו ע"ה נקרא טוב דכתיב (שמות ב, ב) 'ותרא אתו כי טוב' ואמרו רז"ל (שמות רבה א, כ) טוב שמו, וגם זכה לקבל התורה שנקראת טוב, וידוע כי שם אהו"ה הנזכר הוא רמוז בראשי תיבות (בראשית א, א) 'את השמים ואת הארץ' ומכאן יוצא שם זה בתורה, ונראה הטעם הוא כי התורה שנקראת טוב כמנין שם זה היא בחינת שמים ובחינת ארץ, דתורה שבכתב שמים ותורה שבעל פה ארץ, וכמו שאמרו חז"ל על פסוק (ישעיה נא, טז) 'ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ' שמים תורה שבכתב ארץ תורה שבעל פה, ולכך נרמז שם זה שמספרו טוב בראשי תיבות 'את השמים ואת הארץ'.
והנה אם תצרף אותיות ענן שרומזים לשם אהו"ה שהוא מספר ענן כאמור, עם אותיות משה יהיה מזה צירוף תיבת נשמענה שהיא 'ענן משה' פירוש התורה נשמענה על ידי משה רבינו ע"ה שנתכסה בהארה של שם אהו"ה שנרמז באותיות ענן, ולזה אמר כאן ונתכסה בענן פירוש נתכסה בהארת שם אהו"ה שהוא בדעת הרמוז בענן כי בשלימותו בעשר הוא מספר ענן, נמצא ענן קמא רומזת על דבר אחד ובענן שנית רומזת על דבר אחר, לכך נקיט בענן בתרווייהו.
ואומרו נתקדש בענן הוא ענין אחר, דידוע דמשה רבינו ע"ה זכה להארת יסוד דחכמה שנקרא קדוש, וגם נקרא מעין [170] שהוא מספר ענן, שאם תצרף אותיות מ"י של מעין לאות אחד שהוא 'נון' אז מעין הוא ענן ולזה אמר ונתקדש בענן הוא יסוד דחכמה שנקרא מעין שהוא רמוז באותיות ענן, ולכך בזה נקיט נתקדש כי היא בחינת קדוש ונקרא קדוש כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, כי כל אלו הדברים הנרמזים בענן הם טעמים מספיקים שצריך הוא דוקא לקבל התורה לישראל ולא זולתו.
ונראה לכך זכה משה רבינו ע"ה לשערי תפלה שהיה כוחו בפיו שלא היתה תפלתו חוזרת ריקם, והיינו כי מספר משה ומספר ענן עולה תקט"ו כמנין תפלה [משה 345+ ענן 170 = תפלה 515 = ואתחנן 515] ולכן התפלל תקט"ו תפילות כמנין ואתחנן, וגם זכה לומר שירה על הים שנקראת על שמו, דכתיב (שמות טו, א) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' והיינו 'שירה' [515] עולה מספר תקט"ו.