Benayahu on Eruvin 2aבניהו על עירובין ב׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Benayahu on Eruvin 2a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Benayahu on Eruvin
2aב׳ א

אשכחן 'מקדש' דאיקרי 'משכן', ו'משכן' דאיקרי 'מקדש' . נראה לי בס"ד, משה רבינו עליו השלום עשה המשכן ושלמה המלך עליו השלום עשה המקדש, ושניהם נרמזו בשני אותיות מ"ש שיש במקדש ובמשכן, כי מ"ש ראשי תיבות: משה שלמה שהם כלולים זה בזה, ושני אותיות אלו שוים כאן וכאן, ונשארו אותיות שאינם שוים שהם: במשכן יש אותיות כ"ן ובמקדש אותיות ק"ד ומספר כולם קעל דרך [174] כמנין שמות 'כסה בפז' [174] שהם אותיות 'כסף זהב' הרמוזים בפסוק 'ויוציאם בכסף וזהב' (תהלים קה, לז) ושמות אלו מסוגלים להצלחה כמו שאמרו המקובלים ז"ל, ורמוזים בפסוק (יחזקאל טז, יג) 'ותעדי זהב וכסף' ומסיים הכתוב 'ותצלחי למלוכה' שהאירו שמות ההצלחה האלה במשכן ובמקדש.
וגם הם מספר עק"ד [174] רמז לעקידת הדינין, שלכן עקד אברהם אבינו עליו השלום את יצחק בהר המוריה. והנה מקדש [444] יתר על משכן [410] מספר ל"ד שהוא מספר ב' פעמים 'טוב' [17], כי מקדש ראשון ושני הם כנגד יום א"ב אין להם יתרון על המשכן, דאדרבה הם חרבו ומשכן לא שלטה בו יד זר אלא נגנז, אך מקדש שלישי שהוא כנגד יום שלישי שהוכפל בו 'כי טוב' יש לו יתרון על המשכן שהוא גדול ממנו במעלות וגם במספר השנים כי הוא קיים לעולם, והמשכן אף על פי שלא חרב עם כל זה נגנז ולא נשאר קיים בעומדו, לכן יש במקדש יתרון על משכן מספר ב' פעמים 'טוב' לרמוז כי המקדש השלישי שהוא כנגד יום שלישי שהוכפל בו 'כי טוב' זה הוא שיש לו יתרון על המשכן בכמה מעלות.
ודע כי כל הני מילי דשאלה ותשובה דנקיט תלמודא, הם דברי חכם אחד דנקיט הדברים בדרך שאלה ותשובה, והוא מעיקרא ידע להאי קרא ד'עשו לי מקדש' (שמות כה, ח) דמיניה מוכח ד'משכן' איקרי 'מקדש' ובא ללמדנו שלא נטעה לחשוב הוכחה דמשכן אקרי מקדש הוא מפסוק 'ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן' (במדבר י, כא) דקרי למשכן בשם מקדש, דזה אינו דהתם בארון איירי וליכא הוכחה דמשכן אקרי מקדש, אלא רק מהאי קרא ד'עשו לי מקדש'.