Benayahu on Berakhot 3aבניהו על ברכות ג׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Benayahu on Berakhot 3a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Benayahu on Berakhot
3aג׳ א

ומה לו לאב שהגלה את בניו לבין הגוים. נ"ל בס"ד, דידוע שנשמות ישראל יצאו מחיבור תפארת ומלכות, ולכן כתיב בנים אתם ליי אלהיכם (דברים יד, א). וידוע שנרמזו תפארת ומלכות בשם אלהים באופן זה, והוא אלי (אלהים) רמז למלכות שנקראת אם [41] הבנים, כמספר אותיות אלי [41]. ואותיות מ"ה דשם אלהים רומזים לתפארת שהוא בחי' שם מ"ה כנודע, ועיין בקה"י.
והנה בגלות כתיב ובפשעיכם שלחה אמכם (ישעיה נ, א) ולכן אותיות אלי [41] שהם גי' אם [41] נפרדים, ולז"א אלי אלי למה עזבתני (תהלים כב, ב).
ובזה יובן בס"ד (תהלים פח, ה) נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל פירוש: בגלותי נחשבתי עם יורדי בור והייתי כגבר שאין לו איל הם אותיות אלי דשם אלהים שהם גי' אם, ונמצא בגלות נפרדים אותיות אלי שהם מספר אם כדכתיב: ובפשעיכם שלחה אמכם, ונשאר רק אותיות מ"ה שרומזים לתפארת. ולכן אמר: ומה לו לאב הוא התפארת דרק אותיות מ"ה נשארו לו בעבור שהגלה את בניו, דאז נפרדו אותיות אלי שהם גי' אם.
ובאופן אחר נ"ל בס"ד, דאיתא בספר קה"י ז"ל דהמלכות בתוקף שלה נקראת איומה, ועל שמה נקראו ג"כ ישראל בשם זה דכתיב אימה כנדגלות (שיר השירים ו, ד). אך כאשר חוטאים יתהפכו אותיות איו דאיומה, לאותיות אוי, כמ"ש אוי נא לנו כי חטאנו (איכה ה, טז) וישאר רק אותיות מ"ה שהם אחרית איומה. וז"ש אראה מה אחריתם (דברים לב, כ), ר"ל ישאר רק אותיות מה אחריתם, ע"ש. ובזה יובן בס"ד איומה כנדגלות. חלק התיבה לשתים וקרי בה: 'כנד גלות' ר"ל כאשר נד ובטל הגלות אז היא שלימה באותיות איומה כולם.
והנה כתוב בכתבי הרמ"ז ז"ל, דתואר זה של איומה שנקראו בו ישראל, הוא אב על כל ד' תוארים של אחתי רעיתי יונתי תמתי (שיר השירים ה, ב), שקרא הקב"ה את ישראל בהם, ופירש טעמו שם ע"פ הסוד, ובזה יובן בס"ד: ומה לו לאב כלומר: תואר איומה שהוא אב לכל התוארים כמ"ש הרמ"ז ז"ל, נשאר באותיות מה בלבד, יען כי אוי להם לבנים, פירוש: אותיות איו דאיומה, נהפכו אותיות אוי לבנים אלו ישראל, שגלו מעל שלחן אביהם.