Benayahu on Beitzah 15aבניהו על ביצה ט״ו א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Benayahu on Beitzah 15a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Benayahu on Beitzah
15aט״ו א

רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. הקשה הרב מהריק"ש ז"ל למה נכנס בלשון שלילה לומר אין לו לאדם ביום טוב אלא וכו' והוה ליה למימר אדם ביום טוב או אוכל ושותה או יושב ושונה עיין שם.
ונראה לי בס"ד דאמרינן בסוכה (סוכה כז:) מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל, אמר לו: אלעאי, אינך משובתי הרגל, וקאמר התם טעמא משום שהיה רבי אליעזר: אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל שנאמר (דברים יד, כו) 'ושמחת אתה וביתך' עיין שם, ולכן אמר רבי אליעזר עצמו כאן אין לו לאדם ביום טוב אלא וכו' שבא לשלול מי שאומר שהוא יש לו תענוג כשילך מביתו אצל אוהביו וקרוביו דאינו רשאי בכך, וכן נמי היכא דהוא הולך לקבל פני רבו נמי סבירא ליה לרבי אליעזר דאינו רשאי, דהא רבי אלעאי תלמידו הוה, ועם כל זה אמר לו הכי, ולזה אמר בלשון שלילה אלא או אוכל ושותה אצל אשתו, או יושב ושונה בביתו.
ברם יש להקשות למה נקיט 'יושב ושונה' והוה ליה למימר 'או שונה'? ונראה לי בס"ד דאמרו בגמרא (מגילה כא.) גבי משה רבינו ע"ה כשלמד בסיני תורה מהקב"ה שהיה לומד הקשות מיושב והקלות מעומד, ובזה נתיישבו המקראות וכן צריכין לנהוג בבית המדרש, עיין שם. וידוע דהקשות יש בהם טירחא גדולה ואיכא למימר לא ילמד קשות ביום טוב משום טירחא, וכמו שאמרו (נדרים לז.) גבי הרב המלמד תורה לתלמידים בשבת, ולכן אמר יושב ושונה רוצה לומר ישנה גם הקשות דצריכין ישיבה ודינייהו בישיבה.