Halachot 1st Year, Bereshit, Chapter 3 הלכות שנה א, בראשית, ג׳