Halachot 1st Year, Bereshit, Introduction הלכות שנה א, בראשית, פתיחה