Ben Aryeh on Mishneh Torah, Virgin Maiden
1:9א׳:ט׳
1 א

כ"מ, ד"ה ומ"ש והמגורשת כו': וכל שאין לה טענת בתולים הרי היא בחזקת בעולה ואין לה קנס. נ"ב ע' ירושלמי כתובות פ"ק הלכה ב' והלכה ד' וצ"ע [זה לשון הירושלמי שם ה"ב וכי בקנס הדבר תלוי כו' הרי בתולה מן הנשואין יש לה קנס וכתובתה מנה עכ"ל וכלשון הזה אמר ג"כ שם הלכה ד']: