Ben Aryeh on Mishneh Torah, Red Heifer
4:1ד׳:א׳
1 א

כ"מ: ופסק כת"ק. נ"ב וצ"ע דהא אמרינן שם מאן ת"ק ר"ש דדריש טעמא דקרא. ורבינו לא פסק כר"ש בפ"ג דהלכות מלוה ולוה ה"א. שוב ראיתי שהעיר בזה התוספות יו"ט ע"ש פ"ג דפרה ה' ז' וע"ע ה' נדרים פי"ב ה' י"ד ובלחם משנה שם [וע' לחם משנה ה' מלוה ולוה פ"ג ה' א' שם. וע' מה שכתבנו בה' סוטה פ"ד ה' ב' וע' קידושין כ"א א' הא רבנן הא ר"ש ופסק הרמב"ם שם בה' שמיטה ויובל פי"ב ה"ב דבתי ערי חומה אינו נגאל לחצאין והיינו כרבנן ע"ש. וע"ע פירש"י קידושין כ"א א' ד"ה הא רבנן דרבנן ילפי ג"כ בבתי ערי חומה גאולתו משדה אחוזה וכן מוכח ממש"ש בתי ערי חומה יוכיח ש"מ דלרבנן יש קרא ע"ז. ור"ש שאמר הטעם לפי שמצינו כו' ע"כ לית לי' גז"ש גאולתו הנ"ל ולכן אין ראי' מפסק הרמב"ם שם וע"ע תוספות יו"ט פ"ב דיבמות מ"ז]: