Ben Aryeh on Mishneh Torah, Reading the Shema
1:11א׳:י״א
1 א

ושיעור זה כמו עישור שעה קודם שתעלה השמש. [ע' בן ארי' על אורח חיים סי' נ"ח מ"ש שפי' דברי הרמב"ם הם ע"פ הירושלמי ברכות פ"א ה"ו שהנץ החמה הוא משעה שהשמש מטפטפת בראשי ההרים עכ"ל וכ"כ רבינו יונה ברכות פ"א משנה שניה בזה הלשון והנץ החמה הוא מלשון הנצו הרימונים כלומר עד שעה שהחמה מתחלת לזרוח בראשי ההרים עכ"ל והוא מעט זמן קודם שנראה עליית השמש לאדם העומד על הארץ ובספר מבוא השמש כתב שבמקומות הגבוהים בירושלים נראה שם אור השמש קודם שנראה לאדם העומד על הארץ בכדי שבעה או ששה מינוטין עכ"ד שהוא עישור שעה בקירוב והרמב"ם ז"ל הודיעונו דין הירושלמי הנ"ל ושיעור זאת לפי הזמן ולכן כתב ושיעור זה פי' זמן הנץ שהוא לשון הנצו שיעורו כמו עישור שעה קודם עלות השמש לעיני האדם הקורא את הק"ש העומד על הארץ]: