Ben Aryeh on Mishneh Torah, Forbidden Foods
1:7א׳:ז׳
1 א

לא הותר מן הנמצא בבהמה כו'. נ"ב גירסת הרב המגיד מין ביוד. לזה הביא לשון התוס' לדעת הרמב"ם דלא כב"י סי' י"ג. וכ"כ בספר תפארת למשה שם: