Beitzah 30aביצה ל׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Beitzah 30a"
Toggle Reader Menu Display Settings
30aל׳ א

בערמת התבן אבל לא בעצים שבמוקצה:

from the pile of straw, although he did not designate the pile for this purpose the day before; but one may not begin to take from the wood in the wood storage, a small yard behind the house where people store various items that they do not intend to use in the near future.

גמ׳ תנא אם אי אפשר לשנות מותר

GEMARA: A tanna taught in a baraita: If it is impossible to modify the manner in which one carries a vessel, whether due to the vessel or due to time constraints, it is permitted to act in the typical weekday manner.

אתקין רבא במחוזא דדרו בדוחקא לדרו ברגלא דדרו ברגלא לדרו באגרא דדרו באגרא לדרו באכפא דדרו באכפא נפרוס סודרא עלויה ואם לא אפשר שרי דאמר מר אם א"א לשנות מותר

The Gemara relates that Rava instituted the following in his city, Meḥoza: One who usually carries his burden with difficulty on a weekday should modify his habit on a Festival and carry it on a pitchfork. One who usually carries it on a pitchfork should carry it on a carrying pole held by two people on their shoulders. One who carries it on a carrying pole held by two people on their shoulders should carry it on a carrying pole in his hands, although he is not thereby making it easier for himself. One who carries burdens on a carrying pole in his hands should spread a scarf [sudara] over it. And if it is not possible to make these modifications due to time constraints, it is permitted to proceed in the usual manner, as the Master said above: If it is impossible to modify, it is permitted.

אמר ליה רב חנן בר רבא לרב אשי אמור רבנן כמה דאפשר לשנויי משנינן ביומא טבא והא הני נשי דקא מליין חצבייהו מיא ביומא טבא ולא קא משניין ולא אמרינן להו ולא מידי

Rav Ḥanan bar Rava said to Rav Ashi: The Sages said: As much as it is possible to modify the weekday manner, one should modify on a Festival. A question was asked of Rav Ashi: But don’t those women fill their jugs with water on a Festival without modifying, and we say nothing to them by way of protest; why do we not instruct them to alter their usual manner?

אמר ליה משום דלא אפשר היכא ליעבד דמליא בחצבא רבה תמלי בחצבא זוטא קא מפשא בהלוכא

He said to him: It is because it is not possible for them to fill their jugs any other way. How should they act? She who is accustomed to filling a large jug, should she instead fill a small jug? Won’t this mean that she increases her walking, since she has to make more than one trip to bring home more than one jug, and she will thereby perform unnecessary labor on the Festival?

דמליא בחצבא זוטא תמלי בחצבא רבה קא מפשי במשוי תכסייה בנכתמא זמנין דנפיל ואתי לאתויי תקטריה זמנין דמפסיק ואתי למקטריה תפרוס סודרא עלויה זמנין דמטמיש במיא ואתי לידי סחיטה הלכך לא אפשר

If one were to suggest the opposite, that one who fills a small jug should fill a large jug, won’t this mean that she increases her load? Furthermore, if one were to suggest that she should cover the jug with a wooden cover, sometimes it falls and she might come to bring it by hand, in the manner of a burden. Should she tie the cover to the jug, the rope might occasionally break, and she might come to tie it, a prohibited labor. Finally, should she spread a scarf over it, it occasionally falls off and becomes soaked in water, and she might come to transgress the prohibition against squeezing. Therefore, it is not possible to make a modification, and those women may act in the regular manner.

א"ל רבא בר רב חנין לאביי תנן אין מטפחין ואין מספקין ואין מרקדין והאידנא דקא חזינן דעבדן הכי ולא אמרינן להו ולא מידי

Rava bar Rav Ḥanin said to Abaye: We learned in a mishna: The Rabbis decreed that one may not clap, nor strike a hand on his thigh, nor dance on a Festival, lest he come to repair musical instruments. But nowadays we see that women do so, and yet we do not say anything to them.

אמר ליה ולטעמך הא דאמר (רבא) לא ליתיב איניש אפומא דלחיא דלמא מגנדר ליה חפץ ואתי לאתויי (ד' אמות ברה"ר) והא הני נשי דשקלן חצבייהו ואזלן ויתבן אפומא דמבואה ולא אמרינן להו ולא מידי

He said to him: And according to your reasoning, how do you explain that which Rava said: A person should not sit at the entrance to an alleyway, next to the side post that has been placed at the edge of an alleyway in order for it to be considered a private domain, as perhaps an object will roll away from him and he will come to carry it four cubits in the public domain, thereby transgressing a biblical prohibition? But don’t these women take their jugs, and go, and sit at the entrance to an alleyway, and we do not say anything to them?

אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין הכא נמי הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

Rather, the accepted principle is: Leave the Jews alone; it is better that they be unwitting sinners and not be intentional sinners. If people engage in a certain behavior that cannot be corrected, it is better not to reprove them, as they are likely to continue regardless of the reproof, and then they will be sinning intentionally. It is therefore preferable for them to be unaware that they are violating a prohibition and remain merely unwitting sinners. Here, too, with regard to clapping and dancing, leave the Jews alone; it is better that they be unwitting sinners and not be intentional sinners.

והני מילי בדרבנן אבל בדאורייתא לא ולא היא לא שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי דהא תוספת יום הכפורים דאורייתא הוא ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידי:

The Gemara comments: There were those who understood that this principle applies only to rabbinic prohibitions but not to Torah prohibitions, with regard to which the transgressors must be reprimanded. However, this is not so; it is no different whether the prohibition is by Torah law or whether it is by rabbinic law, we do not say anything to them. For example, on the eve of Yom Kippur, there is an obligation that one begin the fast while it is still day, before sunset, as the extension of Yom Kippur. During this time, one must observe all the halakhot. This mitzva of extending Yom Kippur is by Torah law, and yet people eat and drink until darkness falls but we do not say anything to them, as we know they will pay no attention.

ומתחילין בערמת התבן: אמר רב כהנא זאת אומרת מתחילין באוצר תחלה מני ר' שמעון היא דלית ליה מוקצה

It is taught in the mishna: And one may begin taking straw from the pile of straw. Rav Kahana said: That is to say that one may begin removing items from a storeroom on a Festival ab initio. Although the items in this storeroom are designated for other purposes, it is not assumed that one put them out of his mind. If so, in accordance with whose opinion is this mishna? It is in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who is not of the opinion that there is a prohibition of set-aside [muktze]. According to him, on Shabbat and Festivals it is not prohibited to handle items that one has removed from his mind.

אימא סיפא אבל לא בעצים שבמוקצה אתאן לר' יהודה דאית ליה מוקצה הכא בארזי ואשוחי עסקינן דמוקצה מחמת חסרון כיס ואפילו רבי שמעון מודה

The Gemara challenges: Say the latter clause of the same mishna as follows: But not wood in the wood storage. If so, we have come to the opinion of Rabbi Yehuda, who is of the opinion that there is a prohibition of muktze. The Gemara answers: Here, we are dealing with wood of cedars and firs, which are expensive and used only in the construction of important buildings, not for kindling; the wood storage is therefore considered muktze due to potential monetary loss. With regard to an item that one removes from his mind due to the financial loss he might suffer were he to use it, but not due to any prohibition involved, even Rabbi Shimon concedes that it may not be handled due to the prohibition of muktze.

איכא דמתני לה אסיפא אבל לא בעצים שבמוקצה אמר רב כהנא זאת אומרת אין מתחילין באוצר תחלה מני רבי יהודה היא דאית ליה מוקצה אימא רישא מתחילין בערמת התבן אתאן לר"ש דלית ליה מוקצה התם בתבנא סריא

There are those who taught the statement of Rav Kahana as referring to the latter clause of the mishna, as follows: But not wood from the wood storage area. Rav Kahana said: That is to say that one may not begin removing items from a storeroom ab initio. If so, in accordance with whose opinion is the mishna? It is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who is maintains that there is a prohibition of muktze. The Gemara challenges: Say the first clause of the mishna, which states that one may begin taking from the pile of straw. If so, we have come to the opinion of Rabbi Shimon, who is not of the opinion that there is a prohibition of muktze. The Gemara answers: There, in the first clause of the mishna, it is dealing with straw that has rotted and become rancid. Since it is no longer fit as animal fodder, even Rabbi Yehuda concedes that it will be used for kindling and is not muktze.

תבנא סריא הא חזי לטינא דאית ביה קוצים:

The Gemara asks: Isn’t rancid straw fit for clay in the making of bricks; why can one assume that it will be used as fuel? The Gemara answers: The mishna is referring to straw that has thorns, which cannot be kneaded into clay. It will certainly be used only for kindling.