24כ״ד
1 א

ובדורות הללו שרבו הפריצים. כתב ב"ח המחבר כ"כ לפי מדינתו שהיו פרוצים בעבירה זו אבל מדינו' אלו א"צ להתרחק מדינא רק מידו' חסידות הוא וכתב בח"מ דוק' יחוד בעלמא אבל לשכב יחד צריך להתרחק מכ"ש שני רווקין אסורין לשכוב יחד ויש למחות ביד העושים כן: