Beit Aharon
Title שער
1 א

ספר

2 ב

בית אהרן

3 ג

על התורה ועל העבודה

4 ד

רובי התורות בעבודה שבלב זו תפלה. אשר נאמרו ונשנו בלב״ת אש. לבא לפומא. פום ממלל רברבן. נאה דורש ונאה מקיים. מנעים זמירותיהן של ישראל. כבוד אדונינו מורינו ורבינו הרב המפורסם. חסידא סבא קדישא. קדוש ה׳ מכובד. אספקלריא המאירה. רבא דעמי׳. מדברנא דאומתי׳. פ״ה ע״ה נ״י. כבוד קדושת שמו מו״ר הר״ר ר׳ אהרן זצוקללה״ה מקארלין. ומלתא אלבושייהו יקירא. אגב אורחא מצורף בקדושה קצות דרכי נועם. ומעוטא דמעוטא מהדברים אשר שמענו ונדעם מפי בנו הרב הקדוש המפורסם. בוצינא דנהורא. חסידא ופרישא. אשר נשא לבו אותו בחכמה. ברא כרעא דאבוה. מרנא ורבנא כקש״ת מוה׳ אשר זצוקללה״ה.

5 ה

ועשינו מעלות בקדש. אל פתח אולם הבי״ת. אסיפת אמרי קודש מאבותיו הקדושים זצוקללה״ה. דברים העומדים ומעמידים את האדם ברומו של עולם. מפורש יוצא בקדושה ובטהרה. מפי כהן עליון לאל. ראש תפארתנו. אשר זכה וזיכה כו׳. כבוד קדושת שמו נודע למשגב. הר״ר ר׳ אהרן הגדול זצוקללה״ה מקארלין. גם דברים נפלאים ונשגבים מאת בנו. פה מפיק מרגליות. ודעת שפתיו ברור מללוי ה״ה בן איש חי. רב פעלים. איש אלקים קדוש. תורת אמת בפיהו. אדומו״ר הרב ר׳ אשר זצוקללה״ה מסטאלין אשרי עין ראתה כל אלה. הלא למשמע אוזן יתלהבו הלבבות בשלהבת יה. משמוע דבור הניתן באש: