Be'er Mayim Chaim on Chofetz Chaim
Introduction to the Laws of the Prohibition of Lashon Hara and Rechilut, Negative Commandments 1 פתיחה להלכות לשון הרע ורכילות, לאוין א׳
1 א

המרגל. כל זה שכתבנו מבואר ברמב''ם פ''ז מהלכות דיעות ובסמ''ג לאוין ל''ת ט' עיי''ש. והנך רואה מדבריהם שלאו זה כולל לשה''ר ג''כ, וכן איתא בהדיא בירושלמי פ''א דפיאה הלכה א' דלאו זה כולל שניהם. ועיין בחלק שני בתחלת הלכות רכילות מה שנכתוב בענין איסור רכילות במקוה''ח ובבאר מים חיים שם.

2 ב

ומ''ש דעובר היינו בין בפניו בין שלא בפניו כמו שכתב הרמב''ם בעצמו באותו הפרק בהלכה ה' וכמו שנברר אם ירצה השם לקמן בכלל ג' בשם כל הראשונים, ורק המספר לבד עובר על לאו זה ולא המקבל.