Bava Metzia 33a:12בבא מציעא ל״ג א:יב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 33a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
33aל״ג א
1 א

(שמות כג, ה) רובץ ולא רבצן רובץ ולא עומד תחת משאו ולא מפורק תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו ואי אמרת צער בעלי חיים דאורייתא מה לי רובץ ומה לי רבצן ומה לי עומד

It is written: “If you see the donkey…collapsed under its burden” (Exodus 23:5). The baraita infers that this obligation to unload a burden applies with regard to an animal that is “collapsed,” but not with one that is a habitual collapser; “collapsed,” but not standing; “under its burden,” but not when it is unloaded; and “under its burden,” meaning a burden that is not excessive, that the animal can bear. The Gemara reasons: And if you say that the requirement to prevent suffering to animals is by Torah law, what is it to me if the animal is collapsed; and what is it to me if the animal is a habitual collapser; and what is it to me if the animal is standing? One should be obligated to unload its burden in any case, if the animal is suffering.

2 ב

הא מני ר' יוסי הגלילי היא דאמר צער בעלי חיים דרבנן

The Gemara answers: In accordance with whose opinion is this baraita? It is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei HaGelili, who says that the requirement to prevent suffering to animals is by rabbinic law, and the ordinance does not apply in these circumstances.

3 ג

ה"נ מסתברא דקתני תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא רבי יוסי הגלילי ש"מ

The Gemara supports its answer: So too, it is reasonable to explain the baraita in this manner, as it is taught in the baraita cited above: “Under its burden” indicates a burden that the animal can bear. About whom did you hear that he holds that line of reasoning? It is Rabbi Yosei HaGelili. The Gemara affirms: Learn from it that the baraita is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei HaGelili.

4 ד

ומי מצית מוקמת לה כרבי יוסי הגלילי והא קתני סיפא תחת משאו ולא מפורק מאי לא מפורק אילימא לא מפורק כלל הא כתיב (דברים כב, ד) הקם תקים עמו אלא פשיטא לא מפורק בחנם אלא בשכר מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא רבנן לעולם ר' יוסי הגלילי היא ובטעינה סבר לה כרבנן

The Gemara asks: And can you establish the baraita in accordance with the opinion of Rabbi Yosei HaGelili? But isn’t it taught in the latter clause of the baraita: “Under its burden,” but not when it is unloaded? What is the meaning of: Not when it is unloaded? If we say that it means that when it is unloaded there is no obligation at all, isn’t it written in that case: “You shall lift them with him” (Deuteronomy 22:4), teaching that there is a mitzva to load an animal? Rather, it is obvious that the meaning is that when it is unloaded, one is not obligated to load it for free; rather, he may do so for remuneration. About whom did you hear that he holds that line of reasoning? It is the Rabbis. Apparently, the baraita is in accordance with the opinion of the Rabbis and not the opinion of Rabbi Yosei HaGelili. The Gemara answers: Actually, the baraita is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei HaGelili, and in the matter of loading he holds in accordance with the opinion of the Rabbis.

5 ה

ת"ר (שמות כג, ה) כי תראה יכול אפי' מרחוק ת"ל כי תפגע אי כי תפגע יכול פגיעה ממש ת"ל כי תראה ואיזו היא ראייה שיש בה פגיעה שיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל וזה הוא ריס

The Sages taught in a baraita: It is written: “If you see the donkey of him that hates you collapsed under its burden…you shall release it with him” (Exodus 23:5). I might have thought one is obligated even if he sees the animal from a distance; therefore the previous verse states: “If you encounter your enemy’s ox or his donkey going astray, you shall return it to him” (Exodus 23:4). If the Torah had written only: “If you encounter,” I might have thought that one is obligated to unload the burden only if there was an actual encounter; therefore, the verse states: “If you see.” And what is seeing in which there is an element of encounter? The Sages calculated it as one of seven and a half portions, i.e., two-fifteenths, of a mil, and that is the measure of a ris.

6 ו

תנא ומדדה עמו עד פרסה אמר רבה בר בר חנה ונוטל שכר:

It is taught in a baraita: After loading the burden onto the animal, one walks with it up to one parasang [parsa] to ensure that the burden will not fall again. Rabba bar bar Ḥana says: And he takes remuneration for accompanying the animal, as that is not included in the mitzva.

7 ז

מתני׳ אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת אבדתו ואבדת רבו שלו קודם

MISHNA: If one finds his lost item and his father’s lost item, tending to his own lost item takes precedence. Similarly, if one finds his lost item and his teacher’s lost item, tending to his own lost item takes precedence.

8 ח

אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא ואם אביו חכם של אביו קודמת

If one finds his father’s lost item and his teacher’s lost item, tending to his teacher’s lost item takes precedence, as his father brought him into this world, and his teacher, who taught him the wisdom of Torah, brings him to life in the World-to-Come. And if his father is a Torah scholar, then his father’s lost item takes precedence.

9 ט

היה אביו ורבו נושאין משאוי מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו היה אביו ורבו בבית השבי פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו ואם אביו חכם פודה את אביו ואח"כ פודה את רבו:

If his father and his teacher were each carrying a burden and he wants to assist them in putting down their burdens, he first places his teacher’s burden down and thereafter places his father’s burden down. If his father and his teacher were in captivity, he first redeems his teacher and thereafter redeems his father. And if his father is a Torah scholar, he first redeems his father and thereafter redeems his teacher.

10 י

גמ׳ מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא (דברים טו, ד) אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לשל כל אדם

GEMARA: With regard to precedence in the return of lost items, the Gemara asks: From where are these matters derived? Rav Yehuda says that Rav says that the verse states: “Only so that there shall be no needy among you” (Deuteronomy 15:4). This verse can be understood as a command, indicating that it is incumbent upon each individual to ensure that he will not become needy. Therefore, your property takes precedence over the property of any other person.

11 יא

ואמר רב יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך:

And Rav Yehuda says that Rav says: Although that is the halakha, anyone who fastidiously fulfills this principle with regard to his property at the expense of others’ property ultimately comes to experience that fate. He will become impoverished, and others will prioritize their interests at his expense.

12 יב

היה אביו ורבו נושאין משאוי וכו': תנו רבנן רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ רבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו הימנו רבי יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו

§ The mishna teaches: If his father and his teacher were each carrying a burden, he first places his teacher’s burden down and thereafter places his father’s burden down. The Sages taught in a baraita (Tosefta 2:30): His teacher, with regard to whom the tanna’im stated in the mishna that his burden takes precedence, is his teacher who taught him wisdom, i.e., the profound analysis of the Torah that constitutes the Talmud, and not his teacher who taught him Bible or Mishna; this is the statement of Rabbi Meir. Rabbi Yehuda says: The reference is to any teacher from whom one learned most of his knowledge, be it Bible, Mishna, or Talmud. Rabbi Yosei says: Even if he enlightened him in the understanding of only one mishna, that is his teacher.

13 יג

אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן זוהמא ליסטרון שמואל קרע מאניה עליה ההוא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון

Rava said: For example, Rav Seḥora is my teacher with regard to these matters, as he explained to me the meaning of the term in a mishna (Kelim 13:2) zuhama listeron, a utensil with a spoon on one end and a fork on the other. Shmuel rent his garment in mourning over the passing of one of the Sages who explained to him the meaning of a mishna (Tamid 3:6) that describes the two keys that opened the compartment through which the priest would enter the Sanctuary each morning: One is the key with which the priest would open the inside lock. He would insert his arm up to his armpit through a small opening in the door and reach down and open the lock that was at the bottom of the door on the inside, and he would go through that door into a compartment. And the other one is the key with which the priest opened the lock on the inner door of the compartment, through which he entered the Sanctuary, and he opened that lock directly.

14 יד

אמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זה ולענין אבדה במקום אביו אינן חוזרין אלא לרבו מובהק

Ulla says: The Torah scholars who are in Babylonia rise in deference before one another and rend their garments in mourning over one another’s passing. In contrast to Eretz Yisrael, where the preeminent Torah scholars and teachers served at the heads of the Torah academies, in Babylonia most scholars studied Torah with peers and there was no preeminent teacher. But with regard to returning a lost item in a case where both one’s father and one’s teacher lost an item, he returns the lost item only to his preeminent teacher before returning that of his father, and not to his peer or to one who taught him the meaning of one mishna or one term.

15 טו

קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך את צריכת לי עד ארבעין שנין איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדי יתיב רב חסדא ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא

Rav Ḥisda raised a dilemma before Rav Huna: If there is a student, and his teacher needs him because he serves as his peer and study partner, what is the halakha with regard to precedence in a case where he finds a lost item belonging to his father and one belonging to his teacher? As Rav Ḥisda was Rav Huna’s disciple-colleague, Rav Huna assumed that Rav Ḥisda was referring to himself and said to him: Ḥisda, Ḥisda, I do not need you. On the contrary, you need me until you complete forty years of study before me. They grew angry with each other over the perceived insult and the harsh reaction, and each did not enter to visit the other. Rav Ḥisda was contrite and observed forty fasts due to the fact that Rav Huna was offended, although it had not been his intention to offend him. Rav Huna observed forty fasts due to the fact that he had erroneously suspected that Rav Ḥisda was referring to the relationship between them.

16 טז

איתמר רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן הלכה כרבי יהודה רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת הלכה כרבי יוסי

It was stated that Rav Yitzḥak bar Yosef says that Rabbi Yoḥanan says: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who says that returning the teacher’s lost item takes precedence only in the case of his preeminent teacher. Rav Aḥa bar Rav Huna says that Rav Sheshet says: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei, who says that returning the teacher’s lost item takes precedence even if the teacher enlightened him with regard to only one mishna.

17 יז

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן רבו שלמדו חכמה מאי חכמה רוב חכמתו

The Gemara asks: And did Rabbi Yoḥanan say that? But doesn’t Rabbi Yoḥanan say: The halakha is always in accordance with the opinion cited in an unattributed mishna; and we learned an unattributed opinion in the mishna that returning the teacher’s lost item takes precedence in the case of: His teacher, who taught him the wisdom of Torah. The ruling of the unattributed mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Meir. The Gemara answers: What is the meaning of wisdom in this context? It means the majority of his wisdom.

18 יח

ת"ר העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן גמרא

The Sages taught in a baraita: For those who engage in the study of Bible, it is a virtue but not a complete virtue. For those who engage in the study of Mishna, it is a virtue and they receive reward for its study. For those who engage in the study of Talmud, you have no virtue greater than that. And always pursue study of the Mishna more than study of the Talmud.

19 יט

הא גופא קשיא אמרת בגמרא אין לך מדה גדולה מזו והדר אמרת ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא אמר רבי יוחנן

The Gemara asks: This matter itself is difficult, as the baraita is self-contradictory. You said: For those who engage in the study of Talmud, you have no virtue greater than that. And then you said: And always pursue study of the Mishna more than study of the Talmud. Rabbi Yoḥanan says: