Bava Metzia 107b:7-8בבא מציעא ק״ז ב:ז׳-ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 107b:7-8"
Toggle Reader Menu Display Settings
107bק״ז ב
1 א

לא קשיא הא דמהדר ליה שורא ורתקא הא דלא מהדר ליה שורא ורתקא

In any case, it is evident that Rav approves of one whose property is located near a city. How does this accord with his statement that there is concern for the evil eye when one’s field is viewed by people? The Gemara answers: This is not difficult. This statement is referring to a wall and an additional partition [ritka] that surround the plot and prevent it from being harmed by the evil eye. That statement is referring to a case where a wall and an additional partition do not surround it.

2 ב

(דברים ז, טו) והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עין רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ

§ The Gemara returns to expounding the themes of blessings and the evil eye. The Torah states: “And the Lord will take away from you all sickness” (Deuteronomy 7:15). In interpreting this verse, Rav says: This verse is speaking about the evil eye. The Gemara comments: Rav conforms to his line of reasoning, as Rav went to a graveyard, and did what he did, i.e., he used an incantation to find out how those buried there died, and he said: Ninety-nine of these died by the evil eye, and only one died by entirely natural means.

3 ג

ושמואל אמר זה הרוח שמואל לטעמיה דאמר שמואל הכל ברוח ולשמואל הא איכא הרוגי מלכות הנך נמי אי לאו זיקא עבדי להו סמא וחיי

And Shmuel says: This term: “All sickness,” refers to the wind. The Gemara comments: Shmuel conforms to his line of reasoning, as Shmuel says: Every injury suffered by people is due to the wind that enters wounds and bodily cavities. The Gemara asks: But according to Shmuel, aren’t there those executed by the monarchy and others killed by traumatic injury and not the wind? The Gemara responds: With regard to these too, were it not for the wind, they would prepare a medicine for those injured people and they would be healed and live, but the wind prevents this from happening.

4 ד

ר' חנינא אמר זו צינה דא"ר חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר (משלי כב, ה) צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם

Rabbi Ḥanina says: This phrase: “All sickness,” refers to the cold, as Rabbi Ḥanina says: All occurrences that befall man are at the hands of Heaven, except for excess cold and heat, as it is stated: “Cold and heat are on the path of the perverse; he who guards his soul shall keep far from them” (Proverbs 22:5). This indicates that cold and heat are forms of harm caused by man, from which one can protect himself.

5 ה

ר' יוסי בר חנינא אמר זו צואה דאמר מר צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפה

Rabbi Yosei bar Ḥanina says: This phrase: “All sickness,” refers to excrement, as the Master says: With regard to excrement of the nose, i.e., mucous, and excrement of the ear, i.e., earwax, if a large amount is emitted, having much of it is harmful, but having a bit of it is beneficial.

6 ו

ר' אלעזר אמר זו מרה תניא נמי הכי מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה שהיא מחלה כל גופו של אדם דבר אחר מחלה ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן

Rabbi Elazar says: This term: “All sickness,” refers to the gall bladder. The Gemara adds: This is also taught in a baraita: With regard to the term: “Sickness,” this refers to the gall bladder. And why is the gall bladder called sickness? It is because it makes a person’s entire body ill. Alternatively, it is called sickness because eighty-three diseases, the numerical value of maḥala, sickness, are dependent on the gall bladder. The Gemara comments: And with regard to all of them, consuming bread in the morning with salt and drinking a large jug of water negates their ill effects, as a simple morning meal is beneficial to the body.

7 ז

ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין ומחכימת פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו

§ The Gemara cites a related baraita: The Sages taught that thirteen matters of praise were stated with regard to a meal of bread eaten in the morning: It protects the diner from the heat, and from the cold, and from the winds, and from the harmful spirits; and it makes the simple wise, and one who consumes it will be victorious in judgment, he will merit to learn Torah and to teach it, and his statements are heard, and his study will remain in his possession.

8 ח

ואין בשרו מעלה הבל ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת והורגת כינה שבבני מעים וי"א אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה

In addition, his flesh does not generate excess sweat, and he engages in intercourse with his wife at the proper time, and he does not lust for another woman, and this meal is so advantageous that it even kills any louse in his intestines. And some say it even removes jealousy and brings in love. Since he is completely healthy, he is not inclined to be angered by others.

9 ט

א"ל רבה לרבא בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי שיתין רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה

In relation to the above baraita, Rabba said to Rava bar Mari: From where is this matter that people say derived: Sixty runners ran but could not catch the man who ate in the morning, and the Sages likewise said: Arise early and eat, in the summer due to the sun and in the winter due to the cold, so that one’s body should have the strength to withstand the climate.

10 י

א"ל דכתיב (ישעיהו מט, י) לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש לא יכם שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו

Rava bar Mari said to him: It is derived from a verse, as it is written: “They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat nor sun smite them” (Isaiah 49:10). Why will the heat and the sun not smite them? Since they shall not hunger nor thirst, as they rose early to eat.

11 יא

א"ל את אמרת לי מהתם ואנא אמינא לך מהכא (שמות כג, כה) ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך ועבדתם את ה' אלהיכם זו קריאת שמע ותפלה וברך את לחמך ואת מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן ואילך והסירותי מחלה מקרבך

Rava said to him: You said to me that it is derived from there, but I say to you that it is derived from here, a different verse: “And you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water” (Exodus 23:25), which he interprets as follows: “And you shall serve the Lord your God,” this refers to the recitation of Shema and the Amida prayer, both of which constitute daily service of God. “And He will bless your bread and your water,” this refers to bread with salt and a large jug of water consumed after morning prayers. From that point onward, the rest of the verse: “And I will take sickness away from your midst,” will be fulfilled.

12 יב

א"ל רב יהודה לרב אדא משוחאה לא תזלזל במישחתא דכל פורתא ופורתא חזי לכורכמא רישקא א"ל רב יהודה לרב אדא משוחאה ד' אמות דאניגרא זלזל בהו דאנהרא לא תמשחנהו כלל

§ Rav Yehuda said to Rav Adda the surveyor: Do not treat measuring lightly even for small areas of land, as each little bit is suitable for growing the cultivated [rishka] saffron, a very expensive product. Rav Yehuda further said to Rav Adda the surveyor: With regard to the four cubits measured adjacent to an irrigation channel, you may treat them lightly, and it is not necessary to provide an exact measurement of them when calculating the areas of fields. And as for the four cubits adjacent to a river, do not measure them at all, but simply estimate the size and include them in the larger measurement.

13 יג

רב יהודה לטעמיה דאמר רב יהודה ארבע אמות דאניגרא לבני אניגרא דאנהרא דכולי עלמא

The Gemara comments: In this regard, Rav Yehuda conforms to his line of reasoning, as Rav Yehuda says: The four cubits adjacent to a channel belong to the residents of the houses alongside the channel, while the four cubits adjacent to a river belong to everyone.

14 יד

מכריז רבי אמי מלא כתפי נגדי בתרי עברי נהרא קוצו רב נתן בר הושעיא קץ שיתסר אמתא אתו עליה בני משרוניא דפנוהו הוא סבר כרשות הרבים ולא היא התם בעינן כולי האי הכא משום אמתוחי אשליהן הוא כמלא כתפי נגדי סגי

Rabbi Ami would announce: Cut down the trees along the width of the full shoulders of the pullers of the boat on both sides of the river so that the trees should not interfere with the pulling of the boats. The Gemara relates: Rav Natan bar Hoshaya instructed people to cut down sixteen cubits on each side of the river, and the residents of Mashronya came upon him and beat him for issuing this directive. The Gemara explains: He holds that any pathway must be made as wide as like a public domain, which is sixteen cubits wide. But that is not so, as there, in the case of a public domain, we do require that much space; here, however, the space is necessary needs to be only enough to enable the stretching of the ropes to pull the boats. Therefore, the width of the full shoulders of the pullers is the sufficient measure of space needed in order not to interfere with the pulling of the boats.

15 טו

רבה בר רב הונא הוה ליה ההוא אבא אגודא דנהרא אמרו ליה ניקוץ מר אמר להו קוצו עילאי ותתאי והדר ניקוץ אנא היכי עביד הכי והכתיב (צפניה ב, א) התקוששו וקשו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים

The Gemara relates another incident: Rabba bar Rav Huna had a certain forest on the bank of a river. They said to him: Let the Master cut down the trees on the riverbank in accordance with the above statement. Rabba bar Rav Huna said to them: Let those above and below me along the river cut down their trees first, and then I will cut down my trees. I will achieve nothing by cutting down my trees on my own. The Gemara asks: How can he do so, i.e., wait for others to act? But isn’t it written: “Gather yourselves together, and gather [hitkosheshu vakoshu]” (Zephaniah 2:1), and Reish Lakish says concerning this: Adorn [keshot] yourself and afterward adorn others. Therefore, one must first perform the required action himself before offering advice to others.

16 טז

התם אבא דבי פרזק רופילא הוה ואמר אי קייצו קייצנא ואי לא קייצו אמאי איקוץ דאי ממתחי להו אשלייהו מסתגי להו

The Gemara responds: There it was the forest of the house of Parzak, the general, and it was obvious that they would pay no attention to a Jewish scholar. Rabba bar Rav Huna therefore said: If the workers of the Persian officer cut down, I will cut down as well, and if they do not cut down, why should I cut down for no purpose? Since if the pullers can stretch their ropes they can go along this side of the river,