Bava Batra 75aבבא בתרא ע״ה א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 75a"
Toggle Reader Menu Display Settings
75aע״ה א
1 א

קניגיא עם לויתן שנאמר (איוב מ, כה) התמשוך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו שנאמר (איוב מ, יט) העושו יגש חרבו

a hunt of the leviathan, as it is stated: “Can you draw out leviathan with a fish hook? Or press down his tongue with a cord?” (Job 40:25). And were the Holy One, Blessed be He, not assisting Gabriel, he would not be able to hunt it, as it is stated: “Only He Who made him can use His sword to approach him” (Job 40:19).

2 ב

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו ומרתיח כל מימות שבמצולה שנאמר (איוב מא, כג) ירתיח כסיר מצולה ואלמלא מכניס ראשו לגן עדן אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו שנאמר (איוב מא, כג) ים ישים כמרקחה

When Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said that Rabbi Yoḥanan said: When the leviathan is hungry, he produces breath from his mouth and thereby boils all of the waters in the depths of the sea. As it is stated: “He makes the deep boil like a pot” (Job 41:23). And if the leviathan did not place its head in the Garden of Eden, no creature could withstand his foul smell, as it is stated: “He makes the sea like a seething mixture [merkaḥa]” (Job 41:23), and the term merkaḥa is also used to describe something with a smell (see Exodus 30:25).

3 ג

ובשעה שצמא עושה תלמים תלמים בים שנאמר (איוב מא, כד) אחריו יאיר נתיב אמר רב אחא בר יעקב אין תהום חוזר לאיתנו עד שבעים שנה שנאמר (איוב מא, כד) יחשוב תהום לשיבה ואין שיבה פחותה משבעים

And when he is thirsty, he makes many furrows in the sea, as it is stated: “He makes a path to shine after him” (Job 41:24). Rav Aḥa bar Yaakov says: After the leviathan drinks from the sea, the depth of the sea does not return to its normal condition until seventy years have passed, as it is stated: “One would think the deep to be hoary” (Job 41:24), and hoary indicates a person who is no less than seventy years old.

4 ד

אמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן שנאמר (איוב מ, ל) יכרו עליו חברים ואין כרה אלא סעודה שנאמר (מלכים ב ו, כג) ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו ואין חברים אלא תלמידי חכמים שנאמר (שיר השירים ח, יג) היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני

Rabba says that Rabbi Yoḥanan says: In the future, the Holy One, Blessed be He, will make a feast for the righteous from the flesh of the leviathan, as it is stated: “The ḥabbarim will make a feast [yikhru] of him” (Job 40:30). And kera means nothing other than a feast, as it is stated: “And he prepared [va’yikhreh] for them a great feast [kera]; and they ate and drank” (II Kings 6:23). And ḥabbarim means nothing other than Torah scholars, as it is stated: “You that dwell in the gardens, the companions [ḥaverim] hearken for your voice: Cause me to hear it” (Song of Songs 8:13). This verse is interpreted as referring to Torah scholars, who listen to God’s voice.

5 ה

והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים שנאמר (איוב מ, ל) יחצוהו בין כנענים ואין כנענים אלא תגרים שנאמר (הושע יב, ח) כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב ואי בעית אימא מהכא (ישעיהו כג, ח) אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ

And with regard to the remainder of the leviathan, they will divide it and use it for commerce in the markets of Jerusalem, as it is stated: “They will part him among the kena’anim (Job 40:30). And kena’anim means nothing other than merchants, as it is stated: “As for the merchant [kena’an], the balances of deceit are in his hand. He loves to oppress” (Hosea 12:8). And if you wish, say that the proof is from here: “Whose merchants are princes, whose traffickers [kinaneha] are the honorable of the earth” (Isaiah 23:8).

6 ו

ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן שנאמר (איוב מ, לא) התמלא בשכות עורו זכה עושין לו סוכה לא זכה עושין לו צלצל שנאמר (איוב מ, לא) ובצלצל דגים ראשו

And Rabba says that Rabbi Yoḥanan says: In the future, the Holy One, Blessed be He, will prepare a sukka for the righteous from the skin of the leviathan, as it is stated: “Can you fill his skin with barbed irons [besukkot]” (Job 40:31). If one is deserving of being called righteous, an entire sukka is prepared for him from the skin of the leviathan; if one is not deserving of this honor, a covering is prepared for his head, as it is stated: “Or his head with fish-spears” (Job 40:31).

7 ז

זכה עושין לו צלצל לא זכה עושין לו ענק שנאמר (משלי א, ט) וענקים לגרגרותיך זכה עושין לו ענק לא זכה עושין לו קמיע שנאמר (איוב מ, כט) ותקשרנו לנערותיך

If one is deserving at least of this reward, a covering is prepared for him, and if one is not deserving, a necklace is prepared for him, as it is stated: “And necklaces about your neck” (Proverbs 1:9). If one is somewhat deserving, a necklace is prepared for him, and if one is not deserving even of this, only an amu-let is prepared for him from the skin of the leviathan, as it is stated: “Or will you bind him for your maidens” (Job 40:29), i.e., a small amulet is prepared for him, like the amulets tied on children’s necks.

8 ח

והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו שנאמר (ישעיהו ס, ג) והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך:

And with regard to the remaining part of the skin of the leviathan, the Holy One, Blessed be He, spreads it on the walls of Jerusalem, and its glory radiates from one end of the world until the other end. As it is stated: “And nations shall walk in your light, and kings at the brightness of your rising” (Isaiah 60:3).

9 ט

(ישעיהו נד, יב) ושמתי כדכד שמשותיך א"ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל ואמרי לה תרי אמוראי במערבא ומאן אינון יהודה וחזקיה בני רבי חייא חד אמר שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין

§ With regard to the future glory of Jerusalem, the Gemara interprets the verse: “And I will make your pinnacles of kadkhod (Isaiah 54:12). Rabbi Shmuel bar Naḥmani said: Two angels in heaven, Gabriel and Michael, disagree with regard to the material that will be used to form the walls of Jerusalem. And some say that this dispute is between two amora’im in the West, i.e., Eretz Yisrael. And who are they? They are Yehuda and Ḥizkiyya, the sons of Rabbi Ḥiyya. One said they will be made of onyx, and one said of jasper. The Holy One, Blessed be He, said to them: Let it be like this [kedein] and like that [ukhedein], i.e., let them be formed from both together. This compromise is indicated by the word kadkhod, a combination of this [kedein] and that [ukhedein].

10 י

(ישעיהו נד, יב) ושעריך לאבני אקדח כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים לגלג עליו אותו תלמיד השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן

The Gemara analyzes the rest of that verse: “And your gates of precious stones” (Isaiah 54:12). This should be understood in light of that incident where Rabbi Yoḥanan sat and taught: In the future, the Holy One, Blessed be He, will bring precious stones and pearls that are thirty by thirty cubits, and He will hollow out in them a hole of ten by twenty cubits and set them in the gates of Jerusalem. A certain unnamed student sneered at him, saying: Now we do not find precious stones even of the size of an egg of a dove, and yet all of this we will find?

11 יא

לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום עשרים אמר להו הני למאן אמרו ליה שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי אמר לו ריקא אלמלא (לא) ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתה נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות

After a period of time that student’s ship went to sea, where he saw ministering angels sitting and sawing precious stones and pearls that were thirty by thirty cubits, and hollowed out in them were holes of ten by twenty cubits. He said to the angels: For whom are these? They said to him that in the future, the Holy One, Blessed be He, will place them in the gates of Jerusalem. Later, the student came before Rabbi Yoḥanan and said to him: Continue to interpret, my teacher, it is fitting for you to interpret, as I saw just as you said. Rabbi Yoḥanan said to him: Worthless man, if you had not seen, you would not have believed; clearly, you are mocking the statement of the Sages. Rabbi Yoḥanan set his eyes upon him, and the student was instantly killed and turned into a pile of bones.

12 יב

מיתיבי (ויקרא כו, יג) ואולך אתכם קוממיות רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון

The Gemara raises an objection against Rabbi Yoḥanan’s statement, based on a baraita. The verse states: “And I will make you go upright [komemiyyut]” (Leviticus 26:13). Rabbi Meir says: In the future, the Jewish people will have the stature of two hundred cubits, equivalent to two times the height [komot] of Adam the first man, whose height was one hundred cubits. Rabbi Meir interprets the word komemiyyut as two komot.

13 יג

רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכתליו שנאמר (תהלים קמד, יב) אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל כי קאמר ר' יוחנן לכווי דבי זיקא

Rabbi Yehuda says: They will have the stature of one hundred cubits, corresponding to the Sanctuary and its walls, as it is stated: “We whose sons are as plants grown up in their youth; whose daughters are as corner-pillars carved after the fashion of the Sanctuary” (Psalms 144:12). But if they are each one hundred cubits tall, how could the Jews enter the gates of Jerusalem, whose entrance gate will be ten by twenty cubits, as claimed by Rabbi Yoḥanan? The Gemara answers: When Rabbi Yoḥanan stated that idea, he was not referring to the gates themselves but to the windows that allow wind to enter.

14 יד

ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק שנאמר (ישעיהו ד, ה) וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו

§ And Rabba says that Rabbi Yoḥanan says: In the future, the Holy One, Blessed be He, will fashion seven canopies for each and every righteous individual, as it is stated: “And the Lord will create over the whole habitation of Mount Zion, and over those who are invited to it, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night; for over all the glory shall be a canopy” (Isaiah 4:5). This teaches that for each and every righteous individual, the Holy One, Blessed be He, fashions for him a canopy seven times over, in accordance with his honor, i.e., greater individuals receive grander and larger canopies.

15 טו

עשן בחופה למה אמר רבי חנינא שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא ואש בחופה למה אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה

The Gemara asks a question with regard to the above verse: Why should there be smoke in a canopy? Rabbi Ḥanina said: It is because anyone whose eyes are narrow, i.e., is stingy, toward Torah scholars in this world, his eyes fill with smoke in the World-to-Come. And why should there be fire in a canopy? Rabbi Ḥanina said: This teaches that each and every one is burned from embarrassment at the size of the canopy of the other, and says: Woe for this embarrassment, woe for this disgrace, that I did not merit a canopy as large as his.

16 טז

כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר כז, כ) ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה

In a similar manner, you can say that God said to Moses about Joshua: “And you shall put of your honor upon him” (Numbers 27:20), which indicates that you should put some of your honor, but not all of your honor. The elders of that generation said: The face of Moses was as bright as the face of the sun; the face of Joshua was like the face of the moon. Woe for this embarrassment, woe for this disgrace, that we did not merit another leader of the stature of Moses.

17 יז

אמר רבי חמא (בר) חנינא עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן שנאמר (יחזקאל כח, יג) בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה וגו' מר זוטרא אמר אחת עשרה שנאמר כל אבן יקרה אמר רבי יוחנן וגרוע שבכולן זהב דקא חשיב ליה לבסוף

Rabbi Ḥama bar Ḥanina says: The Holy One, Blessed be He, fashioned ten canopies for Adam the first man, in the Garden of Eden; as it is stated to Hiram, king of Tyre: “You were in Eden the garden of God; every precious stone was your covering, the carnelian, the topaz, and the emerald, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the carbuncle, and the smaragd, and gold; the workmanship of your drums and of your holes was in you; they were prepared on the day that you were created” (Ezekiel 28:13). This verse mentions ten items, from carnelian to gold. Mar Zutra said: There were eleven canopies, as it states: “Every precious stone,” which is also part of the tally. Rabbi Yoḥanan said: And the worst of all of them was gold, as it is counted last, which indicates that the other items are more valuable.

18 יח

מאי (יחזקאל כח, יג) מלאכת תופיך ונקביך בך אמר רב יהודה אמר רב אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירם מלך צור בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם ואיכא דאמרי הכי קאמר בך נסתכלתי

The Gemara asks: What is the meaning of the phrase: “The workmanship of your drums and of your holes [nekavekha]” (Ezekiel 28:13)? Rav Yehuda says that Rav says: The Holy One, Blessed be He, said to Hiram, king of Tyre: Were you in the Garden of Eden when I created all of this for you? I looked at you, saw that you would one day claim divinity for yourself, and created many orifices [nekavim] in man, i.e., the excretory system, so that you would know that you are human and not a god. And there are those who say that this is what God said to Hiram: I looked at you