Bava Batra 73aבבא בתרא ע״ג א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 73a"
Toggle Reader Menu Display Settings
73aע״ג א
1 א

ולימא מחלוקת רבי שמעון ורבנן הא קמ"ל דרבי מנחם בר' יוסי כר' שמעון סבירא ליה:

The Gemara asks: But let us say that this is the dispute between Rabbi Shimon and the Rabbis, as it was concluded previously that according to Rabbi Shimon himself, even the carob and sycamore trees are not consecrated. The Gemara answers: Reish Lakish teaches us this, that Rabbi Menaḥem, son of Rabbi Yosei, holds in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, and therefore Rabbi Shimon is not the only Sage who holds this opinion.

2 בהדרן עלך המוכר את הבית:

3 ג

מתני׳ המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין:

MISHNA: One who sells a ship has sold along with it the toren, and the nes, and the ogin, and all of the equipment that is used for directing it. But he has not sold the slaves who serve as oarsmen, nor the packing bags that are used for transporting goods, nor the antikei on the ship. And when one said to the buyer: You are purchasing it, the ship, and all that it contains, all of these latter elements are also sold.

4 ד

גמ׳ תורן איסקריא וכן הוא אומר (יחזקאל כז, ה) ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: נס אדרא וכן הוא אומר (יחזקאל כז, ז) שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס: עוגין תני רבי חייא אלו עוגינין שלה וכן הוא אומר (רות א, יג) הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש:

GEMARA: The toren is the mast [iskarya]. And in this regard it states: “They have taken cedars from Lebanon to make masts [toren] for you” (Ezekiel 27:5). The nes is the sail, and in this regard it states: “Of fine linen with richly woven work from Egypt was your sail, that it might be to you for an ensign [nes]” (Ezekiel 27:7). With regard to the meaning of ogin, Rabbi Ḥiyya teaches: These are the ship’s anchors, and so it states: “Would you tarry for them until they were grown? Would you shut yourselves off for them [te’agena] and have no husbands?” (Ruth 1:13). This demonstrates that the root ayin, gimmel, nun, means being shut up and held firmly in one place.

5 ה

מנהיגין א"ר אבא אלו המשוטין שלה וכן הוא אומר (יחזקאל כז, ו) אלונים מבשן עשו משוטיך ואבע"א מהכא (יחזקאל כז, כט) וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט

The mishna teaches that the buyer acquires all the equipment used for directing the ship. Rabbi Abba says: These are the ship’s oars. And this is as it states: “Of the oaks of Bashan they have made your oars” (Ezekiel 27:6). Since a verse discussing ships focuses on its oars, evidently the oars are an integral part of the ship. And if you wish, say instead that it is demonstrated from here: “And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea, shall come down from their ships” (Ezekiel 27:29).

6 ו

תנו רבנן המוכר את הספינה מכר את האיסכלה ואת בור המים שבתוכה רבי נתן אומר המוכר את הספינה מכר את הביצית סומכוס אומר המוכר את הספינה מכר את הדוגית

The Sages taught: One who sells a ship has also sold the gangway [iskala] used for boarding the ship, and the water tank it contains. Rabbi Natan says: One who sells a ship has sold the ship’s boat [bitzit], which is used as a lifeboat or for fishing in shallow waters. Sumakhos says: One who sells a ship has sold the dugit, as explained below.

7 ז

אמר רבא ביצית היינו דוגית רבי נתן בבלאה הוה קארי לה בוצית כדאמרי אינשי בוציאתא דמיאשן סומכוס דבר ארץ ישראל קארי לה דוגית כדכתיב (עמוס ד, ב) ואחריתכן בסירות דוגה:

Rava said: The bitzit is the same as the dugit. Rabbi Natan was a Babylonian, and therefore he called small boats butzit, as people say: The botziata, small boats, of Miashan. Sumakhos, who was from Eretz Yisrael, called these boats dugit, as it is written: “You shall be taken away with hooks, and your residue in fishing boats [duga]” (Amos 4:2).

8 ח

אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא האי גלא דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא ומחינן ליה באלוותא דחקיק עליה אהיה אשר אהיה יה ה' צבאות אמן אמן סלה ונייח

§ The Gemara cites several incidents that involve ships and the conversation of seafarers. Rabba said: Seafarers related to me that when this wave that sinks a ship appears with a ray of white fire at its head, we strike it with clubs that are inscribed with the names of God: I am that I am, Yah, the Lord of Hosts, amen amen, Selah. And the wave then abates.

9 ט

אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא בין גלא לגלא תלת מאה פרסי ורומא דגלא תלת מאה פרסי זימנא חדא הוה אזלינן באורחא ודלינן גלא עד דחזינן בי מרבעתיה דכוכבא זוטא והויא לי כמבזר ארבעין גריוי בזרא דחרדלא ואי דלינן טפי הוה מקלינן מהבליה

Rabba said: Seafarers related to me that in a certain place between one wave and the next wave there are three hundred parasangs, and the height of a wave is three hundred parasangs. Once, seafarers recounted, we were traveling along the route and a wave lifted us up until we saw the resting place of a small star, and it appeared to me the size of the area needed for scattering forty se’a of mustard seeds. And if it had lifted us higher, we would have been scorched by the heat of the star.

10 י

ורמי לה גלא קלא לחברתה חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה דניתי אנא ונאבדיה א"ל פוק חזי גבורתא דמריך מלא חוטא חלא ולא עברי שנאמר (ירמיהו ה, כב) האותי לא תיראו נאם ה' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם ולא יעברנהו

And the wave raised its voice and shouted to another wave: My friend, did you leave anything in the world that you did not wash away, that I may come and destroy it? The second wave said to it: Go out and see the greatness of your Master, God, as even when there is as much as a string of sand on the land I cannot pass, as it is stated: “Will you not fear Me, said the Lord; will you not tremble at My presence? Who has placed the sand for the bound of the sea, an everlasting ordinance, which it cannot pass?” (Jeremiah 5:22).

11 יא

אמר רבה לדידי חזי לי הורמין בר לילית כי קא רהיט אקופיא דשורא דמחוזא ורהיט פרשא כי רכיב חיותא מתתאיה ולא יכיל ליה זמנא חדא הוה מסרגאן ליה תרתי כודנייתי וקיימן

§ Rabba said: I have seen the one called Hurmin, son of Lilith, when he was running on the pinnacles of the wall of the city of Meḥoza, and a horseman was riding an animal below him but was unable to catch up to him. Once, they saddled for him two mules and they stood