Bava Batra 58a:3-4בבא בתרא נ״ח א:ג׳-ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 58a:3-4"
Toggle Reader Menu Display Settings
58aנ״ח א
1 א

למדורה וקדרות מקיפות אותה

to a bonfire, where the fire is in the center and pots surround it. Similarly, the table of an ignoramus is arranged with the food in the center and is surrounded by plates.

2 ב

מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס:

Rabbi Yoḥanan asked: How should the bed of Torah scholars be kept? He replied: It is acceptable as long as there is nothing except sandals beneath it during the summer, and shoes beneath it during the rainy season, i.e., winter. And the bed of an ignoramus is similar to a cluttered [balus] storehouse, as he keeps a wide array of items beneath it.

3 ג

ר' בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא א"ל מאי קא עביד אברהם א"ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה

§ Having mentioned Rabbi Bena’a, the Gemara relates an incident in which he was involved. Rabbi Bena’a was marking burial caves for the purpose of helping to prevent the contracting of ritual impurity. When he arrived at the cave of Abraham, i.e., the Cave of Machpelah, he encountered Eliezer, the servant of Abraham, who was standing before the entrance. Rabbi Bena’a said to him: What is Abraham doing at this moment? Eliezer said to him: He is lying in the arms of Sarah, and she is examining his head.

4 ד

א"ל זיל אימא ליה בנאה קאי אבבא א"ל ליעול מידע ידיע דיצר בהאי עלמא ליכא עייל עיין ונפק

Rabbi Bena’a said to him: Go tell him that Bena’a is standing at the entrance, so that he should assume an appropriate position to receive a visitor. Eliezer said to him: Let him, i.e., Rabbi Bena’a, enter, since it is known that there is no evil inclination in this higher world, so it is not inappropriate for Rabbi Bena’a to see Abraham and Sarah in this position. He entered, examined the cave in order to measure it, and exited.

5 ה

כי מטא למערתא דאדם הראשון יצתה בת קול ואמרה נסתכלת בדמות דיוקני בדיוקני עצמה אל תסתכל הא בעינא לציוני מערתא כמדת החיצונה כך מדת הפנימית ולמ"ד שני בתים זו למעלה מזו כמדת עליונה כך מדת התחתונה

When he arrived at the cave of Adam the first man, who is buried in the same area, a Divine Voice emerged and said: You gazed upon the likeness of My image, i.e., Abraham, who is similar to the image of Adam the first man. Do not gaze upon My image itself, i.e., Adam the first man, about whom the verse states that he was formed in the image of God (see Genesis 1:27). Rabbi Bena’a said: But I need to mark the cave. The voice said to him: As the measurements of the dimensions of the outer cave where Abraham is buried, so are the measurements of the dimensions of the inner cave, where Adam is buried. The Gemara notes: And according to the one who says that the Cave of Machpelah consists of two chambers, this one above that one, not two adjacent chambers, the voice said: As the measurements of the dimensions of the upper cave where Abraham is buried, so are the measurements of the dimensions of the lower cave. Therefore, there is no need to measure it.

6 ו

א"ר בנאה נסתכלתי בשני עקיביו ודומים לשני גלגלי חמה הכל בפני שרה כקוף בפני אדם שרה בפני חוה כקוף בפני אדם חוה בפני אדם כקוף בפני אדם אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם

Rabbi Bena’a says: I gazed at his, Adam’s, two heels, and they shone so brightly that they are similar to two suns. Along these lines, the Gemara states that all people compared to Sarah are like a monkey compared to a human, as Sarah was exceedingly beautiful; Sarah compared to Eve is like a monkey compared to a human; Eve compared to Adam is like a monkey compared to a human; and Adam compared to the Divine Presence is like a monkey compared to a human.

7 ז

שופריה דרב כהנא (מעין שופריה דרב שופריה דרב) מעין שופריה דרבי אבהו שופריה דר' אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון

It was also stated that the beauty of Rav Kahana is a semblance of the beauty of Rav. The beauty of Rav is a semblance of the beauty of Rabbi Abbahu. The beauty of Rabbi Abbahu is a semblance of the beauty of Jacob our forefather. The beauty of Jacob our forefather is a semblance of the beauty of Adam the first man.

8 ח

ההוא אמגושא דהוה חטיט שכבי כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה אתא אביי א"ל במטותא מינך שבקיה לשנה אחריתי הדר אתא תפשיה בדיקניה אתא אביי לא שבקיה עד דאייתי מספרא וגזיא לדיקניה

On the topic of burial caves, the Gemara relates that there was a certain magus [amgusha] who was rummaging through the graves of the dead. When he arrived at the burial cave of Rav Tovi bar Mattana, Rav Tovi grabbed him by his beard and would not release him. Abaye came and said to Rav Tovi: I beg of you to release him. The magus came again in another year, and Rav Tovi grabbed him by his beard. Abaye came and requested that he release him, but Rav Tovi did not release him, until Abaye brought a scissors and cut his beard.

9 ט

ההוא דאמר להו חביתא דעפרא לחד בראי חביתא דגרמי לחד בראי חביתא דאודרא לחד בראי לא הוו ידעי מאי קאמר להו אתו לקמיה דרבי בנאה אמר להו אית לכו ארעא אמרו ליה אין אית לכו חיותא אין אית לכו בסתרקי אין אי הכי הכי קאמר לכו

§ The Gemara relates additional incidents involving Rabbi Bena’a: There was a certain individual who said to his family before he died: A barrel of earth to one of my sons, a barrel of bones to one of my sons, and a barrel of wads of wool to one of my sons. They did not know what he was saying to them. They came before Rabbi Bena’a for guidance. Rabbi Bena’a said to them: Do you have land that your father left as an inheritance? They said to him: Yes. He asked: Do you have livestock that your father left as an inheritance? They said: Yes. He asked: Do you have quilts [bistarkei] that your father left as an inheritance? They said: Yes. He said to them: If so, this is what he said to you, i.e., he meant that he is bequeathing land to one son, livestock to the second, and quilts to the third.

10 י

ההוא גברא דשמעה לדביתהו דקא אמרה לברתה אמאי לא צניעת באיסורא הך איתתא עשרה בני אית לה ולית לי מאבוך אלא חד כי שכיב אמר להו כל נכסי לחד ברא

There was a certain man who heard his wife saying to her daughter: Why do you not act clandestinely when you engage in forbidden sexual intercourse? That woman has, i.e., I have, ten sons, and I have only one from your father, and no one knows. So too, you must be careful so that no one will discover your illicit behavior. Having overheard that only one son was his, when that man was dying he said to his family: All of my property is left to one son.

11 יא

לא ידעי להי מינייהו אתו לקמיה דרבי בנאה אמר להו זילו חבוטו קברא דאבוכון עד דקאי ומגלי לכו להי מינייכו שבקא אזלו כולהו ההוא דבריה הוה לא אזל אמר להו כולהו נכסי דהאי אזלו אכלו קורצא בי מלכא אמרי איכא גברא חד ביהודאי דקא מפיק ממונא מאנשי בלא סהדי ובלא מידי אתיוהו חבשוהו

They did not know to which of them he intended to leave his property. They came before Rabbi Bena’a for guidance, and he said to the sons: Go strike your father’s grave, until he rises and reveals to you to which of you he left his property. They all went, but that one who was his son did not go. Rabbi Bena’a said to them: All of the property belongs to this son who did not go. The other brothers were angry. They went and slandered [akhlu kuretza] Rabbi Bena’a in the king’s house. They said: There is one man among the Jews who removes money from people without witnesses and without any evidence. The king’s guards brought Rabbi Bena’a and imprisoned him.

12 יב

אזלא דביתהו אמרה להו עבדא חד הוה לי פסקו לרישיה ופשטו למשכיה ואכלו בישריה וקא מלו ביה מיא ומשקו ביה לחברייא ולא קא יהבי לי דמי ולא אגריה

The wife of Rabbi Bena’a went and said to the guards: I had one servant. They cut off his head, and skinned him and ate his flesh, and they fill him with water and give their friends to drink from him, and they have not paid me his value nor have they rented him.

13 יג

לא ידעי מאי קא אמרה להו אמרי ניתו לחכימא דיהודאי ולימא קריוהו לר' בנאה אמר להו זרנוקא אמרה לכו אמרי הואיל וחכים כולי האי ליתיב אבבא ונידון דינא

They did not know what she was saying to them. They said: Let us bring the wise man of the Jews, and let him say what she meant. They called Rabbi Bena’a, and he said to them: She spoke to you of a water skin [zarnuka]. In other words, she was referring to a goat she owned that was slaughtered, its meat eaten, and its skin made into a water skin that could be filled with drinking water. They said: Since he is so wise, let him sit at the gate where the judges congregate and render judgment.

14 יד

חזא דהוה כתיב באבולא כל דיין דמתקרי לדין לא שמיה דיין אמר להו אלא מעתה אתא איניש מעלמא

Rabbi Bena’a saw that it was written upon the gate [be’abbula]: Any judge who is summoned to judgment is not considered a judge, as judges must be above reproach. He said to them: If that is so, then if a person comes from elsewhere