Bava Batra 13bבבא בתרא י״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 13b"
Toggle Reader Menu Display Settings
13bי״ג ב

קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד התם נמי גוד איכא אגוד ליכא

Go take servants for yourself, and they will bathe in the bathhouse. Or he can say: Go take olives for yourself and come and transform them into oil in the olive press. Evidently, the poor brother cannot say to him: Buy my share. The Gemara rejects this proof: There too the poor brother can say: You set a price and buy my share, as the rich brother has the means to buy his poor brother’s portion; but he is not able to say: Or else I will set a price and buy your share, as the poor brother does not have the money to buy his brother out.

ת"ש כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין אם לאו מעלין אותו בדמים תנאי היא דתניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו

The Gemara further proposes: Come and hear a proof from what is taught in a baraita: Anything which, even after it is divided, each of the parts retains the name of the original item, may be divided. And if the parts will not retain the original name, the item should not be divided, but rather its monetary value is assessed, because one of the joint owners can say to the other: Either you set a price and buy it from me, or I will set a price and buy it from you. The Gemara explains: Actually, this matter is a dispute between tanna’im, as it is taught in a baraita: If a courtyard or the like was not large enough to warrant division into two, and one of the co-owners said to the other: You take a minimum measure of the courtyard, e.g., four cubits, and I will take less, the court listens to him. Rabban Shimon ben Gamliel says: They do not listen to him.

היכי דמי אילימא כדתני מאי טעמא דרשב"ג אלא לאו חסורי מחסרא והכי קאמר טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו וגוד או אגוד נמי שומעין לו ואתא רשב"ג למימר אין שומעין לו

The Gemara clarifies the baraita: What are the circumstances of the case under discussion? If we say it is exactly as it is taught, what is Rabban Shimon ben Gamliel’s reasoning? Why does he rule that the court ignores the party who is prepared to settle for less? Rather, is it not that the baraita is incomplete and this is what it is saying: If one of the co-owners said to the other: You take a minimum measure of the courtyard, and I will take less, all agree that the court listens to him. And the tanna of the baraita adds: And if one says: Either you set a price and buy it from me, or I will set a price and buy it from you, they also listen to him. And Rabban Shimon ben Gamliel comes to say: In the first case the court does listen to him, but they do not listen to him when he says: Either you set a price or I will set a price. Accordingly, this issue is the subject of a tannaitic dispute.

לא לעולם כדקתני ודקאמרת מאי טעמא דרשב"ג משום דאמר ליה אי בדמי לית לי דמי למיתן לך במתנה לא ניחא לי דכתיב (משלי טו, כז) ושונא מתנות יחיה

The Gemara rejects this interpretation of the baraita: No, the baraita should actually be understood exactly as it is taught. And with regard to what you said: What is Rabban Shimon ben Gamliel’s reasoning? Why can’t one of the parties say that they should divide the property and he will settle for less? It is because the second one can say to him: If you want me to compensate you with money for the difference between my share and your share, I have no money to give you. And if you wish to give it to me as a gift, I am not at ease with that, as it is written: “But he who hates gifts shall live” (Proverbs 15:27). The baraita indicates that there is a halakha of: Either you set a price or I will set a price, in accordance with the opinion of Rav Yehuda.

א"ל אביי לרב יוסף הא דרב יהודה דשמואל היא דתנן וכתבי הקודש אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו ואמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשני כריכות חולקין ואי ס"ד לית דינא דגוד או אגוד מאי איריא בכרך אחד אפילו בשני כריכין נמי

As a continuation of this discussion, Abaye said to Rav Yosef: That statement of Rav Yehuda is actually the opinion of Shmuel, his teacher, as we learned in the mishna (11a): But in the case of sacred writings, i.e., a scroll of any of the twenty-four books of the Bible, that were inherited by two people, they may not divide them, even if both of them wish to do so, because it would be a show of disrespect to cut the scroll in half. And Shmuel said: They taught that sacred writings should not be divided only if they are contained in one scroll; but when they are contained in two scrolls, they may be divided. And if it should enter your mind to say that there is no halakha of: Either you set a price or I will set a price, why does the halakha apply specifically to one scroll? Even if the sacred writings were contained in two scrolls, they should also not divide them, since the respective parts will not be even and one of the recipients will have to compensate the other.

תרגמא רב שלמן בששניהן רוצין

Rav Shalman interpreted the mishna: It is referring to a case where they both want to divide the sacred writings; therefore, Shmuel said that they may do so when they are contained in two scrolls. But if just one of them wishes to divide them, there is no proof that he can compel the other one to accept the division.

אמר אמימר הלכתא אית דינא דגוד או אגוד אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי ולא והא רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוה תרתי אמהתא חדא ידעא אפיא ובשולי וחדא ידעא פילכא ונוולא ואתו לקמיה דרבא ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד

Ameimar said: The halakha is in accordance with the opinion of Rav Yehuda that there is a halakha of: Either you set a price or I will set a price. Rav Ashi said to Ameimar: What about that statement of Rav Naḥman, who disagrees with Rav Yehuda and says that there is no such halakha? Ameimar said to him: I do not know of it, that is to say, I do not maintain this opinion. The Gemara asks: And is the halakha not in accordance with the opinion of Rav Naḥman? But it happened that the father of Ravin bar Ḥinnana and Rav Dimi bar Ḥinnana died and left them two maidservants, one of whom knew how to bake and to cook, and the other of whom knew how to spin and to weave. One of the brothers suggested that each of them take one of the maidservants entirely for himself and forfeit his rights to the other maidservant. They came before Rava and he said to them: There is no halakha of: Either you set a price or I will set a price.

שאני התם דלמר מיבעי ליה תרוייהו ולמר מיבעי ליה תרוייהו כי קאמר ליה שקול את חדא ואנא חדא לאו גוד או אגוד הוא (וכי לא מצי למימר הכי) והא כתבי הקדש דתרוייהו מיבעי להו ואמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשני כריכין חולקין הא תרגמא רב שלמן בשרצו

The Gemara answers: It is different there, since this master wanted both of them and the other master wanted both of them. Therefore, when one of the brothers said to the other: You take one and I will take the other one, it is not a case of: Either you set a price or I will set a price. The Gemara asks: And can we not say so? But there is the case of sacred writings, which both of them presumably want, and Shmuel said: They taught that sacred writings should not be divided only if they are contained in one scroll; but when they are contained in two scrolls, they may be divided. The Gemara answers: Rav Shalman interpreted the mishna: It is referring to a case where they both want to divide the sacred writings, and in such a case they may divide them, provided that they are in two scrolls.

תנו רבנן מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר תורה בפני עצמה נביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן וחכמים אומרים כל אחד ואחד בפני עצמו

§ The Gemara now begins a general discussion about sacred writings. The Sages taught: A person may attach the Torah, the Prophets, and the Writings together as one scroll; this is the statement of Rabbi Meir. Rabbi Yehuda says: The Torah should be a scroll by itself, the books of the Prophets a scroll by themselves, and the books of the Writings a scroll by themselves. And the Sages say: Each one of the books of the Prophets and the Writings should be a scroll by itself.

ואמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שהיו לו שמנה נביאים מדובקין כאחד על פי ר"א בן עזריה ויש אומרים לא היו לו אלא אחד אחד בפני עצמו אמר רבי מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום

And Rabbi Yehuda said: There was an incident involving Baitos ben Zunin, who had eight books of the Prophets attached together as one scroll, and he did this with the approval of Rabbi Elazar ben Azarya. And others say that each and every one of the books was a scroll by itself, in accordance with the opinion of the Sages. Rabbi Yehuda HaNasi said: There was an incident where they brought before us the Torah, the Prophets, and the Writings attached together as one scroll and we ruled in accordance with the opinion of Rabbi Meir and deemed them fit.

בין חומש לחומש של תורה ארבעה שיטין וכן בין כל נביא לנביא ובנביא של שנים עשר ג' שיטין ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה

The Gemara states: When different books are included in the same scroll, four empty lines of space should be left between each book of the Torah, and similarly between one book of the Prophets and another. But between each of the books of the Twelve Prophets only three empty lines should be left, because they are considered one book. And the scribe may finish a book at the bottom of one column and begin the next book at the top of the next column without leaving any empty space in between.

תנו רבנן הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאחד מדבק ועושה בראשו כדי לגול עמוד ובסופו כדי לגול היקף ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה

The Sages taught in a baraita: One who wishes to attach the Torah, the Prophets, and the Writings together as one scroll may attach them. He should leave enough empty parchment at the beginning of the scroll for winding around the pole to which the beginning of the scroll is fastened. And at the end of the scroll he should leave enough empty parchment for winding around the entire circumference of the rolled-up scroll. And he may finish a book at the bottom of one column and begin the next book at the top of the next column without leaving any empty space between them.