Bava Batra 12aבבא בתרא י״ב א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 12a"
Toggle Reader Menu Display Settings
12aי״ב א
1 א

בית סתום יש לו ד' אמות פרץ את פצימיו אין לו ד' אמות

A house that has a sealed entrance still has the four cubits adjoining that entrance because the entrance can be reopened. If one broke its doorposts and sealed the entrance, the entrance is completely negated, and it does not have the four cubits adjoining it.

2 ב

(קבר שפתחו סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את פצימיו וסתמו מטמא כל סביביו) בית סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו

There is a similar distinction with regard to the halakhot of ritual impurity. There is a halakha that a house in which there is a corpse transmits ritual impurity only through its doorways. The baraita continues: A grave whose entrance is sealed does not render all its surroundings ritually impure; the ritual impurity extends only to the area opposite the entrance. But if one broke its doorposts and sealed it, it is no longer considered an entrance, and the grave renders all its surroundings ritually impure, because impurity that has no egress bursts from all sides. Similarly, a house in which there is a corpse that has a sealed entrance does not render all its surroundings ritually impure. But if one broke its doorposts, it is no longer considered an entrance, and the corpse renders all of its surroundings ritually impure.

3 ג

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני העיר לסותמן בני אותה העיר מעכבין עליהן לא מיבעי כי ליכא דרכא אחרינא דמעכבי אלא אפילו כי איכא דרכא אחרינא נמי מעכבי

Rabba bar bar Ḥana says that Rabbi Yoḥanan says: With regard to alleyways that are open to another city, and through which one would ordinarily travel to reach that other city, if the residents of the city in which the alleyways are located wished to block them off, the residents of the city into which the alleyways open can prevent them from doing so, because they have a right to reach their city via those routes. The Gemara explains: It is not necessary to state that they can prevent them from blocking the alleyways when there is no alternative route to reach their town, but they can prevent them from blocking the alleyways even when there is an alternative route.

4 ד

משום דרב יהודה אמר רב דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו (כדרב גידל דא"ר גידל רבים שבררו דרך לעצמן מה שבררו בררו)

This is due to the reasoning that Rav Yehuda says that Rav says. As Rav says: One is prohibited from ruining a path that the public has established as a public thoroughfare, i.e., steps may not be taken to prevent people from using it. This is in accordance with the statement of Rav Giddel, as Rav Giddel says: If the public has chosen a route for itself and they walk on it, what they have chosen is chosen, and it cannot be taken away from them.

5 ה

אמר רב ענן אמר שמואל מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן

Rav Anan says that Shmuel says: With regard to alleyways that open onto a public thoroughfare, if the residents of the alleyways wished to put up doors at the entrance to their alleyways, the people who use the public thoroughfare can prevent them from doing so.

6 ו

סבור מינה הני מילי בד אמות כדר' זירא אמר רב נחמן דאמר רבי זירא אמר רב נחמן ד' אמות הסמוכות לרה"ר כרה"ר דמיין ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין דדחקי בני רה"ר ועיילי טובא:

Some Sages understood from this that this statement applies specifically to the area within four cubits of the public thoroughfare, in accordance with the statement that Rabbi Zeira says that Rav Naḥman says, as Rabbi Zeira says that Rav Naḥman says: The four cubits in an alleyway that are adjacent to the public thoroughfare are considered like the public thoroughfare itself. Consequently, this area has the halakha of a public thoroughfare. But that is not so. There, the ruling of Rav Naḥman was stated with regard to the issue of ritual impurity, with regard to which only the first four cubits of the alleyway are considered like the public thoroughfare. But here, with regard to doors set up at the entrance to the alleyway, sometimes the public thoroughfare becomes crowded with people and they enter far into the alleyway, even farther than four cubits.

7 ז

ולא את השדה עד שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה כו': ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה

§ The mishna teaches: And the court does not divide a jointly owned field unless there is space in it to plant nine kav of seed for this one and nine kav of seed for that one. Rabbi Yehuda says: The court does not divide a field unless there is space in it to plant nine half-kav of seed for this one and nine half-kav of seed for that one. The Gemara comments: And they do not disagree with regard to the fundamental halakha, as this Sage ruled in accordance with the custom of his locale, and that Sage ruled in accordance with the custom of his locale. In Rabbi Yehuda’s locale, even a smaller parcel of land was considered a viable field.

8 ח

בבבל מאי אמר רב יוסף בי רדו יומא

The Gemara asks: The mishna was taught in Eretz Yisrael; what practice should be followed in Babylonia? Rav Yosef said: In Babylonia, a parcel of land the size of which is the area of a day’s plowing is considered a field; if each of the parties will receive less than that, the field should not be divided.

9 ט

מאי בי רדו יומא אי יומא זרעא תרי יומא כרבא לא הוי אי יומא כרבא יומא דזרעא לא הוי

The Gemara asks: What is meant by a parcel of land the size of which is the area of a day’s plowing? If it means a day’s plowing in the planting season, i.e., the winter, when it is easy to plow, since the earth has already been turned over at the end of the summer, the field will not require two full days of plowing in the plowing season, i.e., at the end of the summer, when it is more difficult to plow, since the earth is hard and dry. In that case, he will have to pay his summer plowman two days’ wages for less than two days of work. And if it means a day’s plowing in the plowing season, the field will not require a full day of plowing in the planting season. In that case, he will have to pay his winter plowman a full day’s wages for less than a full day of work.

10 י

אי בעית אימא יומא דכרבא דכריב ותני ואי בעית אימא יומא דזרעא בהדורי

The Gemara answers: If you wish, say it is referring to a day’s plowing in the plowing season, and the field will still require a full day of plowing in the planting season since he plows once before he sows the seeds and then he repeats the plowing after the seeds are sown. And if you wish, say instead that it is referring to a day’s plowing in the planting season, and the field will in fact require two full days of plowing in the plowing season if it is rocky ground, on which plowing takes longer.

11 יא

דוולא אמר רב נחמן בי דאלו יומא פרדסא אמר אבוה דשמואל בת שלשת קבין

In connection with this discussion, the Gemara clarifies the conditions under which a cistern, from which its joint owners draw their water, is divided. Rav Naḥman said: It should be divided only if each party will receive the volume of water needed for a day’s irrigation work. As for an orchard, Shmuel’s father says: It should be divided only if each party will receive an area large enough to plant three kav, one-third of the measure required for a field.

12 יב

תניא נמי הכי האומר לחבירו מנת בכרם אני מוכר לך סומכוס אומר לא יפחות מג' קבין א"ר יוסי אין אלו אלא דברי נביאות בבבל מאי אמר רבא בר קסנא תלת אציאתה בני תריסר גופני כי היכי דרפיק גברא ביומא

That opinion is also taught in a baraita: With regard to one who says to another: I am selling you part of a vineyard, without specifying how much of the vineyard, Sumakhos says: He may not give him less than an area large enough to plant three kav. Rabbi Yosei said: These are nothing other than words of prophecy, i.e., I do not see the logic behind this statement, and it is as if based on prophecy and a heavenly decree, as the seller did not mention any area, but rather spoke in the most general of terms: Part of a vineyard. The Gemara asks: What is the measure with regard to this matter in Babylonia? Rava bar Kisna said: Three rows [atzyata] of twelve vines, which is the area a person can hoe in a single day.

13 יג

אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים אטו חכם לאו נביא הוא הכי קאמר אע"פ שניטלה מן הנביאים מן החכמים לא ניטלה

§ In connection with Rabbi Yosei’s statement that Sumakhos’s words are nothing but words of prophecy, the Gemara reports that Rabbi Avdimi from Haifa says: From the day that the Temple was destroyed prophecy was taken from the prophets and given to the Sages. The Gemara expresses astonishment: Is that to say that a Sage is not fit to be a prophet? Rabbi Avdimi seems to say that these are two distinct categories of people. The Gemara explains: This is what Rabbi Avdimi is saying: Even though prophecy was taken from the prophets, it was not taken from the Sages.

14 יד

אמר אמימר וחכם עדיף מנביא שנאמר (תהלים צ, יב) ונביא לבב חכמה מי נתלה במי הוי אומר קטן נתלה בגדול

Ameimar said: And a Sage is greater than a prophet, as it is stated: “And a prophet has a heart of wisdom” (Psalms 90:12), i.e., he is wise. When comparisons are drawn, who is compared to whom? You must say that the lesser is compared to the greater. Here too, prophecy is compared to wisdom, thus indicating that wisdom is greater than prophecy.

15 טו

אמר אביי תדע דאמר גברא רבה מילתא ומתאמרא משמיה דגברא רבה אחרינא כוותיה אמר רבא ומאי קושיא ודילמא תרוייהו בני חד מזלא נינהו אלא אמר רבא תדע דאמר גברא רבה מילתא ומתאמרא

Abaye said: Know that this is so, that the Sages still enjoy the prophetic gift, as a great man makes a statement with regard to a point of halakha and the same statement is then cited in the name of a different great man in accordance with his statement, indicating that the Sages makes their statements by way of prophecy. Rava disagreed and said: And what is the difficulty with explaining this? Perhaps they were born under the same constellation, and since they are similar in their traits, they reach the same conclusions. Rather, Rava said: Know that this is so, as a great man makes a statement and the same statement is then cited