Bava Batra 123bבבא בתרא קכ״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 123b"
Toggle Reader Menu Display Settings
123bקכ״ג ב

(בראשית מג, כט) ואת בנימין אחיו בן אמו אמר מרגלית טובה היתה בידי ואתה מבקש לאבדה ממני הכי אמר ר' חמא בר חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנאמר (במדבר כו, נט) אשר ילדה אותה ללוי במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים

“And he lifted up his eyes, and saw et Benjamin his brother, his mother’s son” (Genesis 43:29), which would render the count of seventy in-correct. Rabbi Ḥiyya bar Abba said: There was a goodly pearl [margalit] in my hand, and you are trying to have me lose it. He continued: So said Rabbi Ḥama bar Ḥanina: This missing seventieth person is Jochebed, whose conception was on the journey, as the family of Jacob descended to Egypt, and she was born within the walls, i.e., in Egypt, as it is stated: “And the name of Amram’s wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt” (Numbers 26:59). Her birth was in Egypt, but her conception was not in Egypt. Accordingly, the family had seventy persons upon arrival, but she could not have been listed as descending to Egypt.

בעא מיניה ר' חלבו מר' שמואל בר נחמני כתיב (בראשית ל, כה) ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו' מאי שנא כי אתיליד יוסף אמר ליה ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף שנאמר (עובדיה א, יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'

§ Rabbi Ḥelbo asked Rabbi Shmuel bar Naḥmani: It is written: “And it came to pass, when Rachel gave birth to Joseph, that Jacob said to Laban: Send me away, that I may go to my own place, and to my country” (Genesis 30:25). What was different when Joseph was born, that Jacob decided only then to return home? Rabbi Shmuel bar Naḥmani said to him: Jacob our patriarch saw prophetically that the descendants of Esau will be delivered only to the hand of the descendants of Joseph, as it is stated: “And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for straw, and they shall kindle in them, and devour them” (Obadiah 1:18). Jacob had left Eretz Yisrael to escape Esau, but he now felt confident that he could return without endangering his family.

איתיביה (שמואל א ל, יז) ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם אמר ליה דאקריך נביאי לא אקריך כתובי דכתיב (דברי הימים א יב, כא) בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה עדנה ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה

Rabbi Ḥelbo raised an objection to Rabbi Shmuel bar Naḥmani: Concering a battle between the Jewish people and the nation of Amalek, who descend from Esau, the verse states: “And David smote them from the twilight even to the evening of the next day” (I Samuel 30:17). David was from the tribe of Judah, yet he was able to defeat the descendants of Esau. Rabbi Shmuel bar Naḥmani said to him: Whoever read and taught Prophets to you did not read and teach Writings to you, as it is written: “As he went to Ziklag, there fell to him of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediael, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zillethai, captains of thousands that were of Manasseh, and they helped David against the troop” (I Chronicles 12:21–2). The verse in Writings teaches that David’s campaign against Esau was led by Joseph’s descendants, from the family of Manasseh.

מתיב רב יוסף (דברי הימים א ד, מב) ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה אמר רבה בר שילא ישעי מבני מנשה אתי דכתיב (דברי הימים א ה, כד) ובני מנשה חפר וישעי

Rav Yosef raises an objection: Another verse indicates that the descendants of Simeon also have the ability to defeat the descendants of Esau: “And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to Mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Ne’ariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi. And they struck the remnant of the Amalekites that escaped, and dwelled there until this day” (I Chronicles 4:42–43). Rabba bar Sheila said in response: Ishi came from the children of Manasseh, as it is written: And the sons of Manasseh: Hepher and Ishi.

תנו רבנן הבכור נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים ובקיבה ובמוקדשין ובשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן

§ The Sages taught (Tosefta 7:4–5): The firstborn priest takes a double portion of the foreleg, and of the jaw, and of the maw, which are given to a priest from all slaughtered non-sacred cattle, sheep, and goats (see Deuteronomy 18:3). And a firstborn, whether he is a priest or non-priest, takes a double portion of his father’s sacrificial animals and of the enhancement of the property that occurred after the death of their father.

כיצד הניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים או שהיתה רועה באפר וילדה בכור נוטל פי שנים אבל בנו בתים ונטעו כרמים אין בכור נוטל פי שנים

The baraita continues: How so? To what type of enhancement is this referring? If their father left them a cow that was leased or rented in the possession of others, or if it was grazing in the meadow, and it gave birth, then the firstborn takes a double portion of the rental income or of the calf. But if the inheritors built homes or planted vineyards after their father’s death, thereby enhancing the property, the firstborn does not take a double portion. This is not considered enhancement of the father’s property, but profit due to their actions.

האי הזרוע והלחיים והקיבה היכי דמי אי דאתי לידי אבוהון פשיטא ואי דלא אתי לידי אבוהון ראוי הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק

The Gemara analyzes the baraita: Concerning this right to collect a double portion of the foreleg, and the jaw, and the maw, what are the circumstances? If they came into the possession of their father, then it is obvious that the firstborn collects a double portion. And if they did not come into the possession of their father, then these items are merely property due to their father, and the firstborn does not take a double portion of property due to the deceased as he does the property his father possessed.

הכא במכירי כהונה עסקינן ודאשתחיט בחיי דאבוהון וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמו

The Gemara answers: Here, we are dealing with associates of the priesthood, i.e., people who have an arrangement with a specific priest to give him their priestly gifts. And it was a case where the animal was slaughtered while the father was alive, and the tanna of this baraita holds: Priestly gifts that were not yet separated are considered as though they have already been separated. Therefore, even though the gifts were not yet given, they were considered in the possession of the priest before his death.

מוקדשין לאו דידיה נינהו

The Gemara continues to analyze the baraita: Why does the firstborn take a double portion of the father’s sacrificial animals? Isn’t it so that once the father consecrates them, they belong to Heaven and are not his?

בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר ממון בעלים הוא דתניא (ויקרא ה, כא) ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהן ממון בעלים דברי רבי יוסי הגלילי

The Gemara answers: This is stated with regard to a case of offerings of lesser sanctity, such as peace offerings, and in accordance with the opinion of Rabbi Yosei HaGelili, who says: These sacrificial animals are considered the property of their owners, as opposed to property of Heaven. As it is taught in a baraita that concerning one who steals another’s property and takes a false oath denying he has done so, incurring the obligation to bring a guilt-offering, the verse states: “And commits a trespass against the Lord, and deals falsely with his neighbor” (Leviticus 5:21). The verse serves to include offerings of lesser sanctity, which are the property of their owners; this is the statement of Rabbi Yosei HaGelili. Consequently, the firstborn collects a double portion of these as well.

הניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים או שהיתה רועה באפר וילדה בכור נוטל בה פי שנים השתא מוחכרת ומושכרת דלאו ברשותא דמרה דידהו קיימא אמרת שקיל רועה באפר מיבעיא

The baraita states: If their father left them a cow that was leased or rented in the possession of others, or if it was grazing in the meadow, and it gave birth, then the firstborn takes a double portion of the rental income or calf. The Gemara asks: Now that in a case where the cow was leased or rented to others, where the animals are not in their owner’s possession, you say that the firstborn takes a double portion, in a case where it was grazing in the meadow, is it necessary for the baraita to state that he receives a double portion?

הא קא משמע לן דמוחכרת ומושכרת דומיא דרועה באפר מה רועה באפר שבחא דממילא קא אתי ולא קא חסרי בה מזונא

The Gemara answers that this is what the baraita teaches us: It teaches that a case where the animal was leased or rented is similar to a case where it was grazing in the meadow, in that just as in a case where it was grazing in the meadow, the enhancement came by itself and the brothers did not lose money for its sustenance,