Bartenura on Mishnah Tamid
1:1א׳:א׳
1 א

בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. מפני הכבוד, וגדולה היא לבית שלא יהא בלא שומרים. ושלשה מקומות ילפינן מדכתיב (במדבר ג,) והחונים לפני המשכן קדמה וגו׳ שומרי משמרת למשמרת, רמז לשלש בשלשה משמרות מקומות, ומה מצינו במשכן שהיו הכהנים אהרן ושני בניו שומרים בו בשלשה מקומות, אף מקדש כן:

2 ב

בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות. בנויות בצד שערי העזרה:

3 ג

והרובין. ילדים. תרגום ילד, רביא. פירוש אחר, הרובין, המורים חצים בקשת, מלשון רובה קשת:

4 ד

ובית המוקד כפה. בנין של בית המוקד לא היתה עליה אלא כיפה, ארקוולט״ו בלע״ז, עשויה בארץ:

5 ה

והיה מוקף רובדים של אבן. אצטבאות סביב, של אבני גזית, היו משוקעות בכותל ויוצאות מן הכותל לתוך בית המוקד לצד הקרקע, ועל גביהן אבנים אחרות קצרות מהן שיוצאות נמי מן הכותל, והיו כעין מעלות זו על זו:

6 ו

זקני בית אב. המשמר היה מתחלק לשבעה בתי אבות כמנין ימי השבוע כל אחד עובד יומו, וזקני בית אב של אותו יום היו ישנים שם על אותן רובדין:

7 ז

ופרחי כהונה. בחורים שמתחיל שער זקנם לפרוח, והן היו השומרים:

8 ח

כסתו. לשון כרים וכסתות:

9 ט

איש כסתו בארץ. שלא היו יכולים לשכב שם על גבי מטות אלא בארץ כדרך שומרי חצרות המלכים:

10 י

ומניחים אותן תחת ראשיהן. כנגד ראשיהן ולא תחת ראשיהן ממש, לפי שיש בבגדי כהונה שיש בהן כלאים כגון אבנט, ואין מותר להשתמש בהן אלא בשעת עבודה:

11 יא

ומתכסים בכסות עצמן. בבגדי חול:

12 יב

במסיבה. במחילה המהלכת תחת הבירה. שמחילה היתה תחת המקדש. וכל המקדש קרוי בירה כדכתיב (דברי הימים א כ״ט:י״ט) אל הבירה אשר הכינותי. ומפני שהיה בעל קרי, לא היה מהלך דרך העזרה אלא דרך המחילות, דקיימא לן מחילות לא נתקדשו:

13 יג

והנרות היו דולקים. במחילה מכאן ומכאן:

14 יד

ומדורה היתה שם. שהכהן מתחמם בה לאחר שטבל:

15 טו

וזה היה כבודו. שלא נכנס בו אדם מעולם כל זמן שהיה חברו שם:

16 טז

מצאו נעול. זה סימנו שיש אדם שם ולא היה נכנס:

17 יז

נסתפג. קינח המים שעל בשרו:

18 יח

בא וישב לו. בבית המוקד:

19 יט

עד שהשערים נפתחים. היה יוצא והולך לו לחוץ. לפי שטבול יום משתלח חוץ לעזרה, כדאמרינן באלו דברים וכל זב לרבות בעל קרי: