6:6ו׳:ו׳
1 א

כיון שהוציא את הראשונה. לצורך תשמישו מעל:

2 ב

וחכמים אומרים. לא מעל:

3 ג

עד שיוציא. כל המעות שבכיס לצורך חולין. והלכה כחכמים:

4 ד

פרוטה מן הכיס זה. כלומר לא תכלה פרוטה מכיס זה עד שיהא בה הקדש: