Bartenura on Mishnah Gittin
1:1א׳:א׳
1 א

המביא גט ממדינת הים. כל חוצה לארץ קרי מדינת הים:

2 ב

צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אית דאמרי טעמא, לפי שאין בני מדינת הים בני תורה, ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה. הלכך אומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, וממילא שיילינן ליה אם נכתב לשמה, והוא אומר אין. ואית דאמרי טעמא, לפי שאין שיירות מצויות משם לכאן, שאם יבא הבעל ויערער לומר לא כתבתיו שיהיו עדים מצויין להכיר חתימת העדים. והאמינוהו רבנן לשליח כבתרי, ושוב לא יועיל ערעור הבעל:

3 ג

מן הרקם ומן החגר. בין קדש ובין ברד, מתרגמינן בין רקם ובין חגרא:

4 ד

אפילו מכפר לודים. שהיא מחוצה לארץ:

5 ה

ללוד. שהיא סמוכה לה והיא מארץ ישראל:

6 ו

מהגמוניא להגמוניא. שני הגמונים בעיר אחת ומקפידים זה על זה: