Bartenura on Mishnah Berakhot
1:1א׳:א׳
1 א

מאימתי קורין. משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. כהנים שנטמאו וטבלו, אין יכולים לאכול בתרומה עד שיעריב שמשן, דהיינו צאת הכוכבים. והא דלא תני משעת צאת הכוכבים, מלתא אגב אורחיה קמ״ל שאם נטמאו הכהנים בטומאה שטהרתן תלויה בקרבן כגון זב ומצורע, אין הכפרה מעכבתן מלאכול בתרומה, דכתיב (ויקרא כב, ז) ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים, ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה. ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה וכו׳:

Mishna: "From the time that the Priests enter to eat their Terumah (heave offering)." -----(Bartenura): Priests that have become ritually impure and have immersed (in a ritual bath), are not able to eat [with(lit.)] terumah until "the sun has set", which (in actuality) denotes the coming out of the stars. And the reason why (the Mishna) did not write "...from the time of the coming out of the stars", was to teach something incidentally; that if the priests became ritually impure with a form of impurity in which their purification requires a sacrifice, for example a Zav (emission) or Metzorah (skin affliction), the atonement (i.e. sacrifice) does not prevent them from eating Terumah, as it is written: "and the sun set and he is pure, and after he will eat from the sanctified food (Leviticus 22:7)". (It is) The setting of the sun which prevents eating of Terumah, and his atonement (i.e. sacrifice) does not prevent from eating of Terumah etc.

2 ב

עד סוף האשמורה הראשונה. שליש הראשון של לילה, שהלילה נחלק לשלש משמרות. ומשם ואילך לא מקרי תו זמן קריאת שמע דשכיבה, ולא קרינא ביה בשכבך. ומקמי צאת הכוכבים נמי יממא הוא ולאו זמן שכיבה. והמקדימים וקורים קריאת שמע של ערבית מבעוד יום, סומכים אהא דרבי יהודה דאמר לקמן בפרק תפלת השחר תפלת המנחה עד פלג המנחה, שהוא שעה ורביע קודם הלילה. וקי״ל דעבד כר׳ יהודה עבד, ומיד כשכלה זמן המנחה מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית:

Mishna: "Until the end of the first watch" ----- (Bartenura): Which is the first third of the night, since the night is divided into 3 watches. And from then (end of the first watch) and onward it is not referred to as the time of reciting the Shema of "with laying down" (i.e. Shema of nighttime), and it is not called with your "laying down." And before (the time of) the coming out of the stars is also daytime, and not the time of "laying down." And those who rush forward and recite the Shema of nighttime while it is still day, rely on that which was stated by Rabbi Judah, later, in the chapter of Tefillat HaShachar (Morning Prayer), that the Afternoon Prayer (may be recited) until Plag HaMincha (division of afternoon), which is an hour and a quarter before nighttime. Thus it has been established "that one that performs in accordance of Rabbi Judah has indeed performed", and immediately at the completion of the time for the afternoon prayer, the time of the recitation of the Shema of nighttime begins....

3 ג

עד שיעלה עמוד השחר. דכל הלילה מקרי זמן שכיבה. והלכה כרבן גמליאל שגם חכמים מודים לו, ולא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ומיהו לכתחילה משהגיע עונת קריאת שמע של ערבית דמתניתין דהיינו מצאת הכוכבים, אסור לסעוד וכל שכן לישן עד שיקרא קריאת שמע ויתפלל:

Mishna: "Until the coming up of the dawn" ----(Bartenura): Since the entire night is referred to as the "time of laying down." The law is in accordance with Rabban Gamliel, for the Sages are also in agreement with him, and they do not state "until midnight" but only to distance Man from sin. Nevertheless, ideally at the arrival of the time (season lit.) of the recitation of the Shema of nightime of the Mishna, namely from the coming out of the stars, it is forbidden to conduct a meal, and how much more so to sleep, until one has recited the Shema and prayed.

4 ד

מעשה שבאו בניו מבית המשתה. בני רבן גמליאל שמעינהו לרבנן דאמרי עד חצות, והכי קאמרי ליה, הא דפליגי רבנן עלך, דוקא קאמרי עד חצות ותו לא, ויחיד ורבים הלכה כרבים, או דילמא רבנן כוותך סבירא להו, והאי דקאמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואמר להו, רבנן כוותי סבירא להו, והאי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה וחייבים אתם לקרות:

Mishna: "It once happened that his [Rabban Gamliel’s] sons came from a house of feasting" ----(Bartenura): The sons of Rabban Gamliel, having learned the opinion of the Sages (that one may say the Shema) "until midnight", said to him (their father), "That which the Sages disagree with you, do they literally mean (one may recite the Shema) 'until midnight' and no later, and (this is the final ruling based on the rule of) 'The Opinion of the Individual, vs The Opinion of the Many, The Ruling goes according to the Opinion of the Many'? Or, do the Sages agree with your opinion (i.e. until the break of dawn), however, they said (one may recite the Shema) 'until midnight' in order to distance a person from transgression? Rabban Gamliel replied to them, "The Sages agree with my opinion (i.e. until the break of dawn), and only said 'until midnight' in order to distance a person from transgression. Therefore you are required to recite (the Shema)."

5 ה

ולא זו בלבד. כולה מילתא דרבן גמליאל היא דאמר לבניו:

Mishna: "And [this is true] not only in this case" ----(Bartenura): The following are all things Rabban Gamliel said to his sons.

6 ו

הקטר חלבים. של קרבנות:

Mishna: "Burning the fats" ----(Bartenura) of the sacrifices.

7 ז

ואברים. של עולת תמיד של בין הערבים שנזרק דמו ביום, מצוה להעלות הנתחים כל הלילה, דכתיב (ויקרא ו׳:ב׳) היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר:

Mishna: "The limbs" ----(Bartenura) Of the perpetual elevation sacrifice of the afternoon (lit. evenings) [of which the] blood was sprinkled [while it was] still day. The commandment of burning the parts [of the animal's limbs] may be performed all night long, as written (Vayiqra , 6:1) "This is the elevation offering [that shall stay] on the blaze on the Altar all night until the morning."

8 ח

וכל הנאכלין ליום אחד. כגון תודה וחטאת ואשם וכיוצא בהם שהם נאכלים ליום ולילה, זמן אכילתן עד שיעלה עמוד שחר והוא המביא לידי נותר:

9 ט

אם כן למה אמרו חכמים עד חצות. בק״ש ובאכילת קדשים, אבל בהקטר חלבים ואיברים לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל, ולא נקט ליה הכא אלא להודיע שכל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה:

10 י

כדי להרחיק את האדם מן העבירה. שלא יבא לאכלן אחר שיעלה עמוד השחר ויתחייב כרת, וכן בק״ש שלא יאמר עדיין יש לי שהות ותעבור עונתה: