24כ״ד
1 א

הללו. ב''ח כתב במדינתינו א''צ להתרחק מדינא רק ממדת חסידות. וכ' הח''מ ומ''מ נראה דוק' יחוד בעלמ' אבל לשכב יחד ומכ''ש שני רווקים יחדיו בכל מקום צריך להתרחק ולמחות ביד העושים כן: