Ba'alei Brit Avram
Endorsement הסכמה
1 א

הסכמת המאורות הגדולים אורות אלים הרבנים המופלאים רבנן תקיפי עה״ק צפת היאו״ר ת״ו ה׳ עליהם יחיו.

2 ב

חסד אל. הבוחר בעמו ישראל. קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה. ליהודים היתה אורה. ויקרא ה׳ אל משה עלה אלי ההרה. ואתנה לך התורה והמצוה. דבר צוה. אשרי נוצרי עדותיו. מצותיו חקתיו ותורותיו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הנחמדים מזהב ומפז רב תרשיש שוהם וישפה. שתים כהלכתן. מפני חבתן. חובת הקודש. מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. פרד״ס רמונים. שפתותיו שושנים. לשום שכל. ולהבין במקרא. שבעים פנים לתורה. ברוך אלהינו שבראנו לכבודו. אשר לא עזב חסדו. ובכל דור ודור דור ודורשיו דור ודור וחכמיו. לא פסק גירסא מפומייהו נגזלה שנתם מעינם. ויהגו בגרונם. מנחת בכורים קודש הלולים. מעין נובע נהרי נחלי ואשד הנחלים. על כל קוץ וקוץ תלי תלים. אשר חלק ה׳ להם חכמה ותבונה. זה חלק ה׳ אלוה למאן דיצבי יתננה. חכמת אדם תאיר פניו. אשרי בניו. זרע אברהם.

3 ג

חסד שעושים עם המתים. יודעי בינה לעתים. חזו מאי דקמן. האי ספרא דאורייתא זה רבות בשנים היה נטמן. לא שזפתהו עין רואי חתום באוצרותיו של הרב נזר הקודש זר״ק מבני בניו של הרב המחבר הוא הקדוש בעל ספר חסד לאברהם זללה״ה וסביביו נשערה. זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו חדושי תנ״ך וסביב יחנו. שם יתנו. תורת חכם מגורי האר״י החי הרב הקדוש סולימאן אבוחנא ז״ל כמובא בספר שם הגדולים דברים המוצדקים. תורת אמת מנופת צוף מתוקים. ונמצא בבית גנזיו של מ״ע הרב המופלא וכתר ש״ט עולה כקש״ת כמהר״ר מר שמואל עבו הי״ו אשר היה מזמן הרעש הגדול אשר היה בקרב הארץ. טרח ויגע בעשר אצבעותיו והוציא כל כתבי הקודש ממחילות ואתייא מכללא הדין מרגניתא טבא דק ואשכח חמדה גנוזה בבית מדרשו של שם מרן בית יוסף הקדוש זיע״א. ובטובו מסרו למ״ע הרב הגאון המפורסם ראש ב״ד מקודש דק״ק אשכנזים פעה״ק צפת ת״ו כקש״ת כמהור״ר שמואל העליר הי״ו ולחמו נתן. ולכסף מוצא פזר נתן. ויאמר להביא האי ספרא רבא לאדפוסי הדרא אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה וזכות הרב הקדוש המחבר יכולה היא שתגן. אלף המגן לו ולזרעו תורה מחזרת על אכסניא שלה. גיל יגיל אבי צדיק גילה אחר גילה. יפוצו מעינותיו חוצה ברחובות. וגם עד זקנה ושיבה מאליפות מרובבות עליהם תבוא ברכת טוב ברכת אברהם.

4 ד

חסד ואמת מן ינצרוהו העם בחר ה׳ לנחלה. לשם ולתפארת ולתהלה. אליכם אישים אקרא קומו השרים לעזרת ה׳ בגבורים אשר לכסף לכסף ואשר לזהב לזהב. הב הב. לקוח את ספר התורה הזה בדמים יקרים. ומאת ה׳ תהי משכורתם שלמה יצפון לישרים. ודא גזירה דאורייתא שלא יוכל איש להדפיס ספר התורה הזה בלי רשות הרש״ה הנ״ל ושומע לנו ישכון בטח ושאנן. ובצל שדי יתלונן. ואנו לי״ה ולי״ה עינינו. כי אתה אבינו. גואלנו מעולם שמך. ופקוד גפן זאת וכנה אשר נטעה ימינך. שלח העז את מקנך. כי הם עמך ונחלתך. צאן קדשים צאן מרעיתך. אבינו אב הרחמן. ארך זמן. עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו. צרות רבות סבבונו. אכלונו הממונו. באו בנים עד משבר צרה דעניותא. עד זיבולא בתרייתא. ואת עם עני תושיע. כי אין בלתך גואל ומושיע. חוסה שלח משיח בן ישי בראש ובא לציון גואל ושבו בנים לגבולם כאשר נשבעת לאבותינו לאברהם.

5 ה

כ״ד החונה פעה״ק צפת היאו״ר תוב״ב ביום ר״ח לחדש זיו שנת

6 ו

זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו לפ״ק

7 ז

נאום מנשה סיתהון ס״ט. נאום יעקב הכהן ס״ט.

8 ח

נאום מרדכי מאמאן ס״ט. נאום אליהו לוי ס״ט.

9 ט

נאום משה שאראקי ס״ט. נאום הק׳ יצחק בר״א ז״ל דומ״ץ.

10 י

נאום הק׳ משה במהרי״ך מרודניק דומ״ץ.

11 יא

הספר הזה קנין הוא לנו מאת בעליו ואין רשות לאיש בלעדנו להדפיסו.

12 יב

דברי המדפיסים