Avodat Yisrael
Title שער
1 א

ספר

2 ב

עבודת ישראל

3 ג

מאת האדם הגדול בענקים. בהיר הוא בשחקים. כבוד אדונינו מורינו ורבינו' תפארת ראשינו. הרב הגאון אמיתי. זקן ויושב בישיבה. איש אלקים מופת הדור. עומד בפרץ וגודר גדר. חסידא סבא קדישא. אספקלריא המאירה לו נפתחו שערי אורה. לפניו נגלו כל תעלומה. בנגלה ונסתר ידיו רב לו. המפורסם בכל קצוי ארץ. כבוד קדושת שמו מוהר״ר ישראל זצלה״ה בהמנוח מוהר״ר שבתי ז"ל מ״מ דק״ק קאזניץ ומהות הספר הקדוש הזה. וכל אשר נמצא תוכו רצוף אהבה. יבואר בהקדמה: