Avodah Zarah 9bעבודה זרה ט׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 9b"
Toggle Reader Menu Display Settings
9bט׳ ב