Avodah Zarah 50bעבודה זרה נ׳ ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 50b"
Toggle Reader Menu Display Settings
50bנ׳ ב