Avodah Zarah 43bעבודה זרה מ״ג ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 43b"
Toggle Reader Menu Display Settings
43bמ״ג ב