Avodah Zarah 36b:4עבודה זרה ל״ו ב:ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 36b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
36bל״ו ב