Avodah Zarah 29bעבודה זרה כ״ט ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 29b"
Toggle Reader Menu Display Settings
29bכ״ט ב