Avodah Zarah 24b:2עבודה זרה כ״ד ב:ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 24b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
24bכ״ד ב