Abudarham
Introduction הקדמה
1 א

בעזר אלהי קדם שוכן מעונה, אחל לפרש תפלות כל השנה:

2 ב

אמ' דוד ב"ר יוסף ס"ט ב"ר דוד נ"ע בן אבודרהם. ברוך ה' אלקי אבינו אברהם אשר בחר בו ובזרעו אחריו עד עולם, נצר מטעיו מעשה ידיו כלם. ויקרבם לפני הר סיני הנחמד. וישמיעם תורתו באותו מעמד. ויצום במצות רבות לתועלתם להגדיל זכותם ותפארתם. וישכן כבודו בתוך עמו. בבית אשר בחר לשמו. והיה כל איש אשר נמצא אתו. עון אשר חטא או הרהור במחשבתו. מביא חטאת לכפר על חטאתו. או עולה על רוע כוונתו. ואם אשום אשם מביא על אשמתו. ובעת הקריבו קרבנו מתודה עליו רשעתו. ועתים יתרצה לפני אלקיו בנדבה אשר נדבה רוחו אותו. ובחמלת ה' על עדתו. צוה להקריב בכל יום ויום כחוקתו. תמיד בשחר ותמיד בערב כהלכתו. ובשבתות ובראשי חדשים ובמועדים. צוה להקריב מוספים על התמידים. וכולם יעלו לרצון להתכפר בהם ידידים. וזאת העבודה אשר נתן המלך ליהודים. ועתה מפני חטאינו חרב בית קדשנו ותפארתנו וגלינו מארצנו ובטלו קרבנותינו. ואין אנו יכולין להעלות עולותינו כמצותם. תמידים כסדרן ומוספין כהלכתן. ואין חטאת ואין אשם ואין עולה. ואין עבודה מכפרת על קהל הגולה. עד אשר כל איש מאנשי כנסת הגדולה חקר ודרש וימצאו בספר תורת האלקים מפורש ועבדתם את ה' אלקיכם. ועוד ולעבדו בכל לבבכם. ואמרו אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה. תקנו לנו באהבה וחמלה להיותנו לרצון בארץ עניינו. שנשלמה פרים שפתינו. בכל יום שלשת תפלות מסודרים שתים כנגד שני תמידים הנזכרים. ואחת כנגד איברים ופדרים בלשון צחה מעולפת ספירים. ובשבתות ובראשי חדשים ובימים טובים. הוסיפו תפלה רביעית כנגד מוספים הקרבים. ועוד הוסיפו תפלה חמשית ביום כפרת חובים כדי להוסיף תחנה ובקשה מפני תענית השבים. ועוד תקנו לברך ברכות אחרות בכל יום ויום. וליחד ערב ובקר אל נורא ואיום. ומפני אורך הגלות וגודל הצרות נשתנו המנהגות בתפלות בכל המדינות. ורוב ההמון נושאים קולם בהתפללם לפני אלקי עולם והם מגששי' כעור באפלה ואינם מבינים דברי התפלה וגם אינם יודעים סדר המנהגות וטעמיהם ולהעמידם על אפניהם רק זה אומר בכה וזה אומר בכה וכולם ביער המנהגות נבוכו. סגר עליהם מדבר התפלה ושעריו אין יוצא ואין בא אל תוך חדריו.

3 ג

וכאשר ראיתי כי ננעלו שערי התפלה והעבודה ונתמעטו יודעיה להגידה עלה בלבי לחבר זה הספ' הנותן אמרי שפר מתלמוד בבלי וירושלמי ודברי הגאונים והמפרשים ראשונים ואחרונים. ואעמיד אהל בביאור התפלות להסתופף בצלו יעפי הגלות ואהיה ממצדיקי הרבים במסלות. בהדריכי בדרך ישרה ההולכים ארחות עקלקלות וגם אביא מאשר שמעתי מנוטריקון וגימטריאות אשר הם לחכמה פרפראות. וגם אכתוב סדר עיבור השנים אשר נמסר בידי חכמינו הנבונים. וגם אביא טעם למנהגות אשר הנהיגו הראשונים כפי אשר אמצא בספר המנהיג וספר המנהגות ובחבורי הקדמוני'. ואקראם אחד מעיר ושנים ממשפחה ביחד לחבר את האהל להיות אחד עד אשר לא יחסר לקורא בספר הזה טעם ולמנהג בעולם ופירוש התפלה על מתכונתו יעלה בידו וישלם. ואין צעיר שבתלמידים של בית רבן אשר לא יעשה כזה לכתחלה כי אינני רק כמעתיק מספר אל ספר וממגלה למגלה כי אין בלשוני מלה. השם ברחמיו יאיר עינינו במאור תורתו הנפלאה ויעזרנו ויצילנו מכל שגיאה. ויורנו הדרך הישר והטוב בעיניו כאשר שאל משיחו מלפניו. ואמר פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און. וראיתי להקדים שלשה שערים בתחלה, ואחרי כן אחל בפירוש התפלה. השער הראשון לבאר בו מצות קריאת שמע ערבית ושחרית וזמניהם. והשער השני לבאר בו תקון התפלות ועניניהם. והשער השלישי לבאר בו ברכת המצות ומשפטיהם.