Abarbanel on II Samuel
1:1א׳:א׳
1 א

ויהי אחרי מות שאול וגו'. ספר הכתוב איך ידע דוד ענין שאול בצקלג (ב) והוא שבא איש מן המחנה מעם שאול, ר"ל מאותם שהיו במחנה עם שאול והיו בגדיו קרועים ואדמה על ראשו, להורות שנפשו מר לו ושהוא מתאבל על מת, (ד) ושאל לו דוד איך היה הדבר? והוא הגיד הדברים כפי מה שארעו, נס העם מן המלחמה והיה זה בראשונה, וגם הרבה נפל מן העם, ר"ל כי אחרי שהתחילו לנוס היו מכים בהם, וגם שאול ויהונתן מתו, שזה היה באחרונה. והנה לא זכר משאר הבנים לפי שאלה היו העקר, ואולי גם כן שלא ראה אותו הנער איך מתו שאר הבנים, כי יהונתן היה תמיד אצל אביו, וכמו שאמר (למטה בס' פסוק כ"ג) שאול ויהונתן וגו' ובמותם לא נפרדו, ולזה אמר על שניהם יחד שמתו במלחמה: