Abarbanel on II Kings
1:1א׳:א׳
1 א

ויפשע מואב בישראל. ספר הכתוב שכמו שאחזיה בן אחאב פשע ומרד לפני האלקים, כך בימיו פשע מואב מתחת מלכי ישראל, שהיה מואב מקדם משועבד אליהם, (ב) וכן היה גם כן מענשו של אחזיהו שנפל בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון, והשבכה היא היתה כארובה שהיתה בעליתו ומונחים בה עצים והיו בה נקבים להאיר על הבית התחתון, ולכן נקרא שבכה שהוא מעין רשת, ומאותה נפילה חלה. והוא שלח את עבדיו שילכו לדרוש מבעל זבוב שהיה אלקי עקרון אם יעלה לו ארוכה מחליו? (ג) ומלאך השם דבר בנבואה אל אליהו שילך לקראת מלאכיו, ושידבר אליהם המבלי אין אלקים בישראל אתם הולכים לדרוש באלקי עקרון? (ד) לכן אעפ"י שאתם אינכם שואלים את פי' ה' אנכי אומר בשמו שלא יעלה המלך ממטתו כי מות ימות.