Edit Text Info
Edit Text
Add this Text
Add a Translation
Pirkei Avot 1 משנה אבות
Moshe received the Torah from Sinai. He transmitted it to Yehoshua, Yehoshua to the Elders, the Elders to the Prophets and the Prophets transmitted it to the Men of the Great Assembly. They said these three things: Deliberate before delivering a verdict , and establish many students, and make a fence for the Torah. משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינָי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרֽוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶֽסֶת הַגְּדוֹלָה .הם אמרו שלשה דברים, הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סיג לתורה. Shimon the Tzadik was of the last of the Great Assembly. He has said, On three things the world stands– On the Torah, on service, and on acts of kindness. שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה.הוא היה אומר, על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Antignos of Sokho received from Shimon the Tzadik. He would say, Don't be as slaves serving the master, in order to receive a reward, Rather be as servants serving the master unconditionally, not in order to receive a reward; And may the fear of the Heavens be upon you. אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק.הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם. Yosei ben Yoezer of Tzreida and Yosei ben Yochanan of Yerushalayim received from him. Yosei ben Yoezer of Tzreida says, Make your house a meeting house for the sages; and get sooty in the dust of their feet, and drink with thirst their words. יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם .יוסי בן יועזר איש צרדה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם. Yosei ben Yochanan of Yerushalayim says, Make your house open wide, and make the poor as members of your household. And do not increase conversation with the woman. With his wife, they said, all the more so with the wife of his friend; From here the sages said, All the time a man increases conversation with the woman — He causes badness to himself, and neglects the words of Torah, And in his end he inherits Gehenna. יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האשה.באשתו אמרו, קל וחמר באשת חברו.מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנם. Yehoshua ben Perachiah and Nittai of Arbel received the transmission from them. Yehoshua ben Perachia said, Make for yourself a rabbi, acquire for yourself a friend; and judge every person in their favor. יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם.יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר , והוי דן את כל האדם לכף זכות. Nittai of Arbel said, Distance yourself from a bad neighbor, Do not befriend a wicked person, And do not despair of punishment. נתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתיאש מן הפרענות . Yehudah ben Tabbai and Shimon ben Shatach received from them. Yehudah ben Tabbai said, Do not act as an advisor among judges. When the litigants are before you, see them as criminals. And when the litigants have taken their leave, see them as innocent, should they have accepted the decision. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם.יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדינין.וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים .וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעינך כזכאין, כשקבלו עליהם את הדין. Shimon ben Shatach said: Examine the witnesses thoroughly, but be careful in your diction, lest from your words they learn to lie. שמעון בן שטח אומר, הוי מרבה לחקור את העדים, והוי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. Shemayah and Avtalyon recieved the tradition from them. Shemayah said: Love work, And hate power, And do not get friendly with the government שמעיה ואבטליון קבלו מהם.שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתודע לרשות. Avtalyon said: Sages, be careful with your words, unless you are exiled to a place of evil water [heretic teachings; see note]. The following students might drink and profane the name of the Heavens. אבטליון אומר, חכמים, הזהרו בדבריכם , שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל. Hillel and Shammai received [the Torah] from them [Shemayah and Avtalyon]. Hillel used to say: Be of the disciples of Aaron, loving peace and pursuing peace, loving [one's fellow] creatures and bringing them closer to the Torah. הלל ושמאי קבלו מהם.הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. He [also] used to say: A name made widespread [eventually] loses its fame. And one who does not increase [his knowledge] causes [it] to decrease. And one who does not study [the Torah] is liable to die. And one who makes [unworthy] use of the crown [of learning] passes away. הוא היה אומר, נגד שמא, אבד שמה .ודלא מוסיף, יסיף .ודלא יליף, קטלא חיב.ודאשתמש בתגא, חלף. This was another favorite teaching of his: If I am not for me, who will be for me? If I am only for myself, what am I? If not now, when? הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי.וכשאני לעצמי, מה אני.ואם לא עכשיו, אימתי. Shammai used to say: Make your Torah [study a] fixed [habit]. Speak little, and do much. And receive every person with a pleasant countenance. שמאי אומר, עשה תורתך קבע.אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. Rabban Gamliel used to say: Provide for yourself a teacher. And remove yourself from doubt. And do not make a habit of tithing by guesswork. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אמדות. Shimon, his son, used to say: All my days, I grew up among the Sages, And I found nothing better for a person than silence. And studying [the Torah] is not the most important thing, but doing [it is]. And whoever talks too much brings about sin. שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה.ולא המדרש הוא העקר, אלא המעשה.וכל המרבה דברים, מביא חטא. Rabban Shimon ben Gamliel used to say: On three things does the world stand: On justice, and on truth, and on peace, As it is said: “Judge with truth, justice, and peace in your gates.” רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלשה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר (זכריה ח) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם .
About Text
Notes
Texts
Add a New Text
Text or commentator name:
Add Cancel
Click a to add a Source.
Cancel
Add a Source to:
OK Choose again Cancel
Original Translation Copied Text
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria doesn't yet know about the text "".
Please provide some basic information about this text.
?
The primary title of a text. Texts may have multiple titles which can be entered below, but this will be the default way of referring to this text.

Titles in this field must use Roman chacters, but may be transliterations. Add titles in Hebrew characters below.
Text Title
?
The primary title of a text in Hebrew characters. Alternate Hebrew titles may also be added under "Alternate Titles" below.
Hebrew Title(optional)
?
Alternate Titles can include alternate translations, alternate transliterations spellings, and abbreviations.

Enter each alternate separated by a comma.
Alternate Titles(optional)
?
A category for the text. Categories are used in searching and grouping texts.
Category
?
A Text's Structure is represented by the hieracrchy of different types of sections that make up the text.

For example, texts of the Tanach like Genesis are divided into "Chapters" which are then divided into "Verses".

Larger texts, such as the Mishneh Torah, may have more levels in their hierarchy, for example "Book" > "Section" > "Chapter" > "Law".
Text Structure
> X add level of structure
?
Shorthands are alternative ways of refering to a particular point or passage in a text.

For example "Rambam, Hilchot Tshuva" is shorter and more common way to refer to the 7th topic in the first book of Mishneh Torah. From Sefaria's perpective, this segment of text is "Mishneh Torah 1:7", but we we want to capture more human readable forms.

Shorthands are also used to capture multiple ways to refer to a text. For example, since Sefaria stores Genesis in terms of chapters and verses, "Parsha Toledot" is a shorthand for "Genesis 25:19-28:9".

Enter the shorthand text in the box on the left, then enter either a single reference or a range on the right.
Shorthands(optional)
X
add shorthand
Save Cancel

Please log in to add or edit.

Log In Sign Up
Cancel
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!