9ט׳
1 א
הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו: He that sees a place where miracles were done for Israel should say, “Blessed [is He] who did miracles for our fathers in this place.” [If he sees] a place that had idol worship uprooted from it, say, “Blessed [is He] who uprooted idol worship from our land.”
2 ב
על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית. ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים. על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת: On comets, and on earthquakes, and on lightning and on thunder, and on storms say, “Blessed [be He] whose strength and might fill the world.” On mountains, and on hills, and on seas, and on rivers, and on deserts say, “Blessed [is He] who makes the works of the beginning.” R’ Yehuda says, “One who sees the great sea says, ‘Blessed [is He] who made the great sea,’ only if he sees it occasionally.” On rain and on good news say, “Blessed is He who is good and does good.” And on bad news say, “Blessed [are You] the true judge.”
3 ג
בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו. מברך על הרעה מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה. הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא. היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואמר יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי הרי זו תפלת שוא: When one builds a new house, and acquires new vessels, he says, “Blessed [is He] that kept us alive [and sustained us and brought us to this time].” Bless upon the bad which contains good, and upon the good which contains bad. He who prays over what has already happened, this prayer is in vain. How? If his wife was pregnant and he said, “May it be your will that my wife give birth to a boy," this prayer is in vain. If he was coming on the way and heard the sound of screaming in the city, and he said, “May it be your will that these are not the children of my house," this is a prayer in vain.
4 ד
הנכנס לכרך מתפלל שתים. אחת בכניסתו. ואחת ביציאתו. בן עזאי אומר ארבע. שתים בכניסתו. ושתים ביציאתו. ונותן הודאה לשעבר. וצועק לעתיד לבא: One who enters a fortified city should pray twice, once on his entrance and once on his exit. Ben Azzai said, “Four; twice on his entrance and twice on his exit, and [he should] give thanks for what is past and supplicate for the future."
5 ה
חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה שנאמר (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע. ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך. ובכל מאדך בכל ממונך. דבר אחר בכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד. לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים. לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל וחומר כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד. התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם. והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם שנאמר (רות ב, ד) והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכך ה' ואומר (שופטים ו, יב) ה' עמך גבור החיל. ואומר (משלי כג, כב) אל תבוז כי זקנה אמך ואומר (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך. ר' נתן אומר הפרו תורתך עת לעשות לה': A person is obligated to bless upon the bad just as he blesses upon the good. As it says, “And you shall love the Lord your God, with all your heart and all your soul and with all that you have.” (Deut. 6:5) “With all your heart” – with your two inclinations, with the inclination of good and the inclination of evil. “And in all your soul” – even if He takes your soul. “And with all that you have” – with all your money. Alternatively, “With all that you have” – with every measure that is measured for you thank Him very much. Man must not be light with his head [frivolous] near the eastern gate, for it is near the foundation of the house of the Holy of Holies. One may not enter the Holy Mount with his staff, or with his sandal, or with his belt-pouch, or with dust on his feet, and may not make it a shortcut, and spitting is forbidden, as deduced from [the principle of] lesser to greater. All that ended the blessings when they were in the Temple would say, “From the world.” When the heretics corrupted [matters] and said, “there is no world but this one,” they [the Sages] corrected this so that they should say, “From the world and until the [next] world.” And they corrected this, that one shall inquire after the peace of his friend with the Name [of God], as it says, “And behold, Boaz came from Bethlehem and said to the harvesters, ‘God be with you’, and they said to him, ‘God bless you.’” (Ruth 2:4) And it says, “God is with you, great and valorous one.” (Judges 6:12) And it says, “Do not scorn, because your mother is old.” (Proverbs 23:22) And it says, “It is time to do for God, they have broken your Torah.” (Psalms 119:126) Rabbi Nathan says, “'They nullified your Torah' – because it is time to do for God.”