אחרי ה אלוקיכם תלכו

ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב (דברים יג, ה) אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר (דברים ד, כד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב (בראשית ג, כא) ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים הקב"ה ביקר חולים דכתיב (בראשית יח, א) וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקב"ה ניחם אבלים דכתיב (בראשית כה, יא) ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים הקב"ה קבר מתים דכתיב (דברים לד, ו) ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים כתנות עור רב ושמואל חד אמר דבר הבא מן העור וחד אמר דבר שהעור נהנה ממנו דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבר אותו בגיא

And Rabbi Chama the son of Rabbi Chanina said, "What is the meaning of the verse, 'After Hashem, your G-d, shall you walk (Deuteronomy 13:5)'? Is it possible for a man to walk after the divine presence? And isn't it already stated, 'For Hashem your G-d is a consuming fire (Deuteronomy 4:24)'? Rather, To follow the character traits of G-d. "Just as he clothes the naked, as it is written, 'And the Lord G-d made for Adam and his wife cloaks of leather, and he clothed them (Genesis 3:21);' so too you shall clothe the naked. The Holy One, Blessed be He, visited the sick, as it is written, 'And he appeared in Ailonei Mamrei [while Abraam was in pain] (Genesis 18:1);' so too you shall visit the sick. The Holy One, Blessed be He, comforted mourners, as it is written, 'And it was, after the death of Abraham, and G-d blessed his son Isaac (Genesis 25:11);' so too you shall comfort mourners. The Holy One, Blessed be He, buried the dead, as it is written, 'And he buried him in the valley (Deuteronomy 34:6);' so too, you shall bury the dead." "Cloaks of leather (alt. skin)-" [It is an argument of] Rav and Shmuel. One said, "Something that comes from leather." The other one said, "Something that the skin benefits from." Rabbi Simlai expounded, The Torah begins with loving-kindness and ends with loving kindness. It begins with loving kindness, as it is written (Genesis 3:21), "And God made for Adam and his wife coats of skin, and he dressed them." It ends with loving kindness, as it is written (Deuteronomy 34:6), and He buried him in a valley."

(ה) אַחֲרֵ֨י ה' אֱלֹהֵיכֶ֛ם תֵּלֵ֖כוּ וְאֹת֣וֹ תִירָ֑אוּ וְאֶת־מִצְוֺתָ֤יו תִּשְׁמֹ֙רוּ֙ וּבְקֹל֣וֹ תִשְׁמָ֔עוּ וְאֹת֥וֹ תַעֲבֹ֖דוּ וּב֥וֹ תִדְבָּקֽוּן׃

(5) After the LORD your God shall ye walk, and Him shall ye fear, and His commandments shall ye keep, and unto His voice shall ye hearken, and Him shall ye serve, and unto Him shall ye cleave.

וַיַּעַשׂ֩ ה' אֱלֹהִ֜ים לְאָדָ֧ם וּלְאִשְׁתּ֛וֹ כָּתְנ֥וֹת ע֖וֹר וַיַּלְבִּשֵֽׁם׃ (פ)

And the LORD God made for Adam and for his wife garments of skins, and clothed them.

וַיֵּרָ֤א אֵלָיו֙ ה' בְּאֵלֹנֵ֖י מַמְרֵ֑א וְה֛וּא יֹשֵׁ֥ב פֶּֽתַח־הָאֹ֖הֶל כְּחֹ֥ם הַיּֽוֹם׃
And the LORD appeared unto him by the terebinths of Mamre, as he sat in the tent door in the heat of the day;

(א) וירא אליו לְבַקֵר אֶת הֵחוֹלֶה אָמַר רַבָּי חָמָא בַּר חַנִינָא, יוֹם שְׁלִישִׁי לְמִילָתוֹ הָיָה, וּבָא הַקָּבָּ"ה וְשָׁאַל בִּשְׁלוֹמוֹ (בבא מציעא פ"ו):

(1) וירא אליו AND THE LORD APPEARED UNTO HIM to visit the sick man. R. Hama the son of Hanina said: it was the third day after his circumcision and the Holy One, blessed be He, came and enquired after the state of his health (Bava Metsia 86b)

וַיְהִ֗י אַחֲרֵי֙ מ֣וֹת אַבְרָהָ֔ם וַיְבָ֥רֶךְ אֱלֹהִ֖ים אֶת־יִצְחָ֣ק בְּנ֑וֹ וַיֵּ֣שֶׁב יִצְחָ֔ק עִם־בְּאֵ֥ר לַחַ֖י רֹאִֽי׃ (ס)
And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed Isaac his son; and Isaac dwelt by Beer-lahai-roi.

(י"א) ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגו' נַחֲמוֹ תַנְחוּמִי אֲבֵלִים

ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגו AND IT CAME TO PASS AFTER THE DEATH OF ABRAHAM THAT GOD BLESSED ISAAC etc. — He comforted him with the words of the formula of consolation which we offer to mourners.

וַיִּקְבֹּ֨ר אֹת֤וֹ בַגַּיְ֙ בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֔ב מ֖וּל בֵּ֣ית פְּע֑וֹר וְלֹֽא־יָדַ֥ע אִישׁ֙ אֶת־קְבֻ֣רָת֔וֹ עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃

And he was buried in the valley in the land of Moab over against Beth-peor; and no man knoweth of his sepulchre unto this day.

(א) ברא אלקים וְלֹא נֶאֱמַר בָּרָא ה', שֶׁבַּתְּחִלָּה עָלָה בְמַחֲשָׁבָה לִבְרֹאתוֹ בְּמִדַּת הַדִּין, רָאָה שֶׁאֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵם, הִקְדִּים מִדַּת רַחֲמִים וַשִׁתְּפָהּ לְמִהַ"דִּ, וְהַיְינוּ דְכְתִיב בְּיוֹם עֲשֹׂות ה' אֶלֹקִים אֶרֶץ וְשָׁמָּיִם:

(1) ברא אלקים G-D [AS JUDGE] CREATED — It does not state 'ברא ה “Hashem (the Merciful One) created, because at first G-d intended to create it (the world) to be placed under the attribute (rule) of strict justice, but He realized that the world could not thus endure and therefore gave precedence to Divine Mercy and mixed it with Divine Justice. It is to this that what is written in (Bereishis 2:4) alludes — “In the day that the Hashem (mercy) G-d (justice) made earth and heaven”.

ה' אלקים - למלך שהיו לו כוסות ריקים, אמר המלך אם אני נותן לתוכן חמין הם מתבקעין, צונן הם מקריסין. ומה עשה המלך? ערב חמין בצונן ונתן בהם ועמדו. כך אמר הקדוש ברוך הוא: אם בורא אני את העולם במדת הרחמים, הוי חטייה סגיאין. במדת הדין היאך העולם יכול לעמוד?! אלא, הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים, והלואי יעמוד ה' אלקים:

Hashem, G-d - [it is like] a king that has empty glasses. The king said, "If I put hot water into them, they will crack. If I put cold, they will become brittle." And what did the king do? He mixed the hot water with the cold and placed it in them and they held. So did the Holy One, blessed be He, say, "If I create the world with the trait of mercy, its sins will be many; with the trait of strict justice, how will the world be able to stand!? But rather , behold I will will create it with the trait of strict justice and the trait of mercy, and if only it will stand - "Hashem (mercy), G-d (justice)."

ת"ר בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים בין למתים

Our rabbis taught: In three ways doing chessed is superior to tzedakah: tzedakah can be done only with one’s money, but chessed can be done with one’s person and one’s money. Tzedakah can be given only to the poor, but chessed can be done for both to the rich and the poor. Tzedakah can be given to the living only, chessed can be done both to the living and to the dead.

(א) מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.

It is a positive commandment of Rabbinic origin to visit the sick, comfort mourners, to prepare for a funeral, prepare a bride, accompany guests, attend to all the needs of a burial, carry a corpse on one shoulders, walk before the bier, mourn, dig a grave, and bury the dead, and also to bring joy to a bride and groom and help them in all their needs. These are deeds of kindness that one carries out with his person that have no limit.

Although all these mitzvot are of Rabbinic origin, they are included in the Scriptural commandment Leviticus 19:18: "Love your neighbor as yourself." That charge implies that whatever you would like other people to do for you, you should do for your comrade in the Torah and mitzvot.