The High Priest and Joseph the Righteous: I’m too sexy for my clothes….
1 א

(ד) וְאֵ֨לֶּה הַבְּגָדִ֜ים אֲשֶׁ֣ר יַעֲשׂ֗וּ חֹ֤שֶׁן וְאֵפוֹד֙ וּמְעִ֔יל וּכְתֹ֥נֶת תַּשְׁבֵּ֖ץ מִצְנֶ֣פֶת וְאַבְנֵ֑ט וְעָשׂ֨וּ בִגְדֵי־קֹ֜דֶשׁ לְאַהֲרֹ֥ן אָחִ֛יךָ וּלְבָנָ֖יו לְכַהֲנוֹ־לִֽי׃

(4) And these are the garments which they shall make: a breastplate, and an ephod, and a robe, and a tunic of chequer work, a mitre, and a girdle; and they shall make holy garments for Aaron thy brother, and his sons, that he may minister unto Me in the priest’s office.

2 ב

(ז) בשחר היה לובש פלוסין של שנים עשר מנה, ובין הערבים הנדוין של שמונה מאות זוז, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה, ובין הערבים של שנים עשר מנה, הכל שלשים מנה. אלו משל צבור. ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו.

(7) In the morning he would wear Pelusian linen worth twelve maneh; at dusk, Indian linen worth eight hundred zuz, the words of Rabbi Meir. The Sages say: in the morning he would wear [garments] worth eighteen maneh and at dusk [garments] worth twelve maneh, altogether thirty maneh. These [costs] were [borne by] the community, and if he wanted to add [to them], he would add from his own [assets].

3 ג

אמרו עליו על ר' אלעזר בן חרסום שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה מפני שנראה כערום ומי מתחזי והאמר מר חוטן כפול ששה אמר אביי כחמרא במזגא

ת"ר עני ועשיר ורשע באין לדין

They say about Rabbi Elazar ben Harsom, that his mother made for him a kutonet worth two thousand [maneh] but his brother-priests would not allow him to wear it because he appeared to be naked. Could you really see [through the fabric]? The Master has said it was a six-thread weave! Abbaya says it was like seeing wine in a glass. [ie the silhouette was visible]

Our teachers say: a rich person, a poor person, and a wicked person come to face judgement…..

4 ד

רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי הייתי אומרים לו כלום נאה היית מיוסף

אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית

אמרה לו השמע לי אמר לה לאו אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורין אמר לה (תהלים קמו, ז) ה' מתיר אסורים הריני כופפת קומתך (תהלים קמו, ח) ה' זוקף כפופים הריני מסמא את עיניך (תהלים קמו, ח) ה' פוקח עורים

נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה להיות עמה ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"ב

נמצא הלל מחייב את העניים רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים יוסף מחייב את הרשעים

And to a wicked person they say “Why did you not occupy yourself with Torah?” If he says “I was good looking and involved with my yetzer.” They would say “Were you better looking than Joseph?"

It’s said about Joseph HaTzaddik that every day the wife of Potiphar would seduce him with words [/things.] The clothes she wore in the morning she would not wear at night [ie she wore different ones] and those she wore at night she would not wear in the night.

She said to him “Surrender to me!” he said “No!” She said “I will put you into prison!” He said “God frees the bound”. She said I will bend you over”. He said “God straightens the bent”. She said “I will blind your eyes.” He said “He gives sight to the blind”.

She gave him a thousand silver bars if he would sleep with her, to lie with her, to be with her. But he didn’t want to listen to her, to sleep with her in this world, to be with her in the world to come.

Hillel is found obligating the poor, Rabbi Eliezer ben Harsom obligates the rich, and Joseph obligates the wicked.

5 ה

ועשה לו כתונת פסים ריש לקיש בשם רבי אלעזר בן עזריה אמר: צריך אדם שלא לשנות בן מבניו, שעל ידי כתונת פסים, שעשה אבינו יעקב ליוסף, וישנאו אותו וגו'.

פסים, שהיתה מגעת עד פס ידו. דבר אחר: פסים,

שהיתה דקה וקלה ביותר, ונטמנת בפס יד.

פסים, שהפיסו עליה, איזה מהם יוליכה לאביו, ועלת ליהודה.

פסים, על שם צרות שהגיעוהו, פ"א פוטיפר סמ"ך סוחרים יו"ד ישמעאלים מ"ם מדינים.

And he made for him a k'tonet passim. Resh Lakish, in the name of R Elazar ben Azaria said: One should not treat one of his sons differently, for because of the ketonet passim his father Ya'akov made for Yosef, they hated him. . ..

פסים passim, for it reached the palm פס of his hand.

Another explanation: for it was exceedingly thin and light and could be hidden in the palm of a hand.

פסים, for they cast lots (פיס, post biblical Hebrew) over it for which of them would take it to his father, and selected Y'hudah.

פסים on account of the troubles that overtook him: פ Potifar, ס sochrim, "traders," י Yishm'elim, מ Midyanim.

6ו

ד"א פסים, על שהטילו פייס ביניהם באיזו מיתה ימיתוהו בארבע מיתות ב"ד, שנאמר: ויתנכלו אותו להמיתו.

Rabbenu Bachya on Genesis 37:3

“Passim” because they cast lots between them as to which method they should use to kill him, as it says “They plotted against him” (Genesis 37:18)

7 ז
(ח) וְנָתַ֧ן אַהֲרֹ֛ן עַל־שְׁנֵ֥י הַשְּׂעִירִ֖ם גּוֹרָל֑וֹת גּוֹרָ֤ל אֶחָד֙ לַיהוָ֔ה וְגוֹרָ֥ל אֶחָ֖ד לַעֲזָאזֵֽל׃

(8) And Aaron shall cast lots upon the two goats: one lot for the LORD, and the other lot for Azazel.

8 ח

ותשא אשת אדוניו את עיניה, מה כתיב למעלה מן הענין, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, לגבור שהיה עומד בשוק וממשמש בעיניו, ומתקן בשערו, ומתלה בעקיבו. אמר: לי נאה, לי יאי, נאה, גבור. אמרו ליה: אי את גבור, אי את יאי, הא דובא קמך קופצה :

“And his master’s wife lifted up her eyes” Genesis 39:7) What does it say just before this? “Joseph was well built and handsome” (Genesis 37:6) [He was] like a man who stands in the market, making up his eyes, curling his hair, and lifting his heels saying ‘I am so good looking! So impressive! Such a hero!’ They say to him: ‘If you’re such a hero, look, there’s a bear! Go and attack it!'

9ט

דף יז,ב פרק ג הלכה ו גמרא

מעשה ברבי אליעזר בן חרסום שלבש כתנות בשתי ריבוא ועלה והקריב ע"ג המזבח והורידו אותו אחיו הכהנים שהיה נראה מתוכה ערום מה עשה מילא אותה מים וסבב את המזבח שבע פעמים:

yYoma 17:b / 3:6

An incident occurred with Rabbi Elazar ben Harsom who wore a kutonet worth 20,000. He went up and sacrificed at the altar, and his brother-priests took him down because he looked like he was completely naked. What did he do? He drenched [it] with water and circled the altar seven times.

10 י

אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו

Whoever angers his friend, even with words, has to appease him

11 יא

.רבי שמעון אומר, שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהנה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן.

Rabbi Shimon said: There are three crowns: the crown of Torah, the crown of priesthood and the crown of monarchy - but the crown of a good name outweighs them all.