"העוד אבי חי"
ובמדרש אמר להם יוסף לא כך אמרתם אחיו של זה מת, אני קורא אותו והוא בא אצלי, והיה קורא יוסף בן יעקב בוא אצלי והיו מסתכלין בארבע פנות הבית. אמר להם מה אתם מסתכלים אני יוסף אחיכם, מיד פרחה נשמתם ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אמר ר' יוחנן ווי לנו מיום הדין ווי לנו מיום תוכחה. ומה יוסף כשאמר לאחיו אני יוסף לא יכלו אחיו לענות אותו, כשהקב"ה עומד לדין על ברואיו על אחת כמה וכמה, שנאמר (ישעיה י) ומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבא, וכתיב (מלאכי ג) ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו.
According to Tanchuma Vayigash 5 Joseph said to them: “did you not say: ‘this one’s brother is dead?’ I shall call upon him now and he will come to me.” Thereupon he started calling: “Joseph, son of Yaakov, come to me!.” The brothers looked at each of the four corners of the room and nothing happened. Then Joseph said: “what are you looking for, I am your brother Joseph!” When the brothers heard that they lost consciousness. This is why they could not answer him. Rabbi Yochanan used this experience of Joseph’s brothers to exclaim “woe to us on the day of our death, woe to us when we will be called upon to answer for our sins.” If the brothers were so stricken when they heard Joseph reveal himself to his them, how much more will we be frightened when we stand before G’d to be judged! This is what is meant by the verse in Isaiah 10,3: “What will you do on the day of punishment, when the calamity comes from afar?” Another verse on the same theme is found in Maleachi 3,2: “But who can endure the day of his coming, and who can hold out when he appears?”
(א) העוד אבי חי. תחלת דבורו שאל להם על אביו העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. לבשם חרדה ואשתקל מלולם מפני שמכרו אותו לעבד והיו רואים אותו כמו מלך, ועוד נבהלו כי יראו לנפשם שמא יגמלם רעה, וכענין שכתוב (שעיה יג) ונבהלו צירים וחבלים יאחזון.
(1) העוד אבי חי “is my father still alive?” Joseph’s very first words concerned the well being of his father and the concern if he was still alive.
ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, “his brothers were not able to answer him as they had become frightened of him.” They were dumbstruck realizing that they had sold him into slavery and now he wielded the authority of a king. They were also scared that he would take revenge on them now. The expression נבהלו occurs in that sense in Isaiah 13,8 ונבהלו צירים וחבלים יאחזון, “And, overcome by terror, they shall be seized by pangs and throes.”
(א) ולא יכלו וגו'. רבי אלעזר כי מטי להאי קרא הוי בכי, אמר, ומה תוכחה של בשר ודם כתיב בה ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמה אובמדרשים איתא בלשון זה, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטן שבשבטים הי' ולא היו יכולים אחיו לעמוד בתוכתתו דכתיב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, וכשיבא הקב"ה ויוכיח לכל אחד ואחד על אחת כמה וכמה, ע"כ, ואינו מבואר איפה מרומז כאן שהוכיחם יוסף.
ונראה בשנדקדק בכלל בשאלת יוסף העוד אבי חי, מה שאלה היא זו, והלא מכל המשך דבריהם אתו ראה וידע כי יעקב חי, וגם מה שייכות שאלה זו לאמרו אני יוסף.
ולכן י"ל דמה שאמר העוד אבי חי הוא כמתמיה ואומר, האמנם הי' בו כח לסבול משא יגונו וצערו מאבודתי עד שעוד חי הוא, והנה במעט דברים אלו די להם להאחים לקוט בפניהם על כל המעשה אשר עשו, ומבואר דבדברים אלו אמנם הוכיחם תוכחה נמרצה הראויה לעשות שרט בנפש החייבת בה, ודו"ק. –
וע"ד הפשט יש לכוין טעם השאלה העוד אבי חי, כי אחרי שראה שכחשו לו במציאות שלו [של יוסף] שאמרו עליו שהוא מת וכמש"כ רש"י בריש פרשה זו (פ' כ') שהי' להם טעם בזה, שוב לא הי' בטוח למה שאמרו עד כה שאביהם עודנו חי, שאולי הי' להם טעם גם בזה, אולי כדי שיעורר יוסף רחמים על זקנתו או טעם אחר, ולכן עתה בהתודעו שאלם עליו שיגידו האמת.
.
(חגיגה ד' ב')
ר' אלעזר כי מטי להאי קרא בכי (בראשית מה, ג) ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי (שמואל א כח, טו) ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמה
The Gemara similarly relates: When Rabbi Elazar reached this verse, he cried: “And his brethren could not answer him, for they were affrighted at his presence” (Genesis 45:3). He said, in explanation of his emotional reaction: If the rebuke of a man of flesh and blood was such that the brothers were unable to respond, when it comes to the rebuke of the Holy One, Blessed be He, all the more so. When Rabbi Elazar reached this verse, he cried: “And Samuel said to Saul: Why have you disquieted me, to bring me up” (I Samuel 28:15). He said: If Samuel the righteous was afraid of judgment when he was raised by necromancy, as he thought he was being summoned for a Divine judgment, all the more so that we should be afraid.

(כא) מבדיקת הופעותיו של שורש זה במקרא עולה שיש לו שתי משמעויות שונות. הראשונה היא עניין של פחד: על אחי יוסף העומדים לפניו נאמר כי "לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" (בראשית מה, ג), ואילו בשירת הים אומר משה כי "אז נבהלו אלופי אדום / אֵילי [=גיבורי] מואב יאחזמו רעד" (שמות טו, טו) ומן התקבולת ברור כי בה"ל עניינו פחד, רעד ואימה. אך לא זו משמעות הביטוי "נבהל" במשנתנו (ואין יותר בה"ל במשנה כולה), האומרת כי החכם "אינו נבהל להשיב". מתברר כי בספרים המאוחרים של התנ"ך זכה השורש בה"ל למשמעות חדשה: עניין של מהירות וחיפזון. כך, למשל, נאמר במגילת אסתר כי שליחי אחשוורוש יצאו לדרכם "מבוהלים ודחופים" (ח, יד), וכי "סריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה" (ו, יד), היינו עשו זאת במהירות ובחיפזון (וראו גם דברי הימים־ב כו, כ).

מתוך the Providence Lithograph Company

(א) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי. נראה מה שלא אמר להם תיכף אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי וגו' כאשר אמר להלן, שבא לרמז בדברים הללו לומר אני יוסף העוד אבי חי כלומר כי בעוד שאבי חי אני יוסף בגדולתי. כי נודע מאמר הכתוב (בראשית ל"ז, ב') אלה תולדת יעקב יוסף ואמרו חז"ל (בראשית רבה פ"ד, ח') שזיו איקונין של יוסף דומה ליעקב. וידוע פירושו ממרן קודש קדשים הרב האר"י ז"ל כי יעקב ויוסף היו בסוד הו"ו אשר במילוי שם ב"ן ויעקב ו' ראשונה ונקרא ו' רבתי ויוסף שני לו ונקרא ו' זעירא ושניהם אחד הם כי לא תוכל לבטא אות הו' בלי עוד ו' אחרת כזה ו"ו ועל כן מיוחדים לאחד ממש הם וזיו איקונין דומה לו כי שניהם בסוד הו'ו ועל כן סיים הכתוב אלה תולדת יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה וגו' כי לכן זיו איקונין של יוסף היה דומה ליעקב ושניהם כחד חשיבו לפי שהיה יוסף בבחינת שבע עשרה שהוא מספר טוב סוד (ישעיה ג', י') אמרו צדיק כי טוב וגוף וברית חד הוא, ועל כן זיו איקונין דומה לו, ועל כן תלה יוסף הגדולה עיקרו באביו לומר אני יוסף העוד אבי חי כי בעוד שאבי חי אני יוסף בגדולתי כי מדתי נמשכת ממדת אבי ו' זעירא בו' רבתי וזה עיקר גדולתי ותפארתי תפארת ישראל. ואל יבהלוך רעיונך לומר אם כן איך מלך יוסף אחר מיתת יעקב כי נודע אומרם ז"ל (תענית ה':) יעקב אבינו לא מת וביארנו בחיבורנו (סידורו של שבת שורש ו') שזה אמת בפשוטו שלא מת כלל רק נכנס בחייו לגן עדן עיין שם הטעם לזה. ובפשוטו יאמר אני יוסף בגדולתי בעוד שאבי חי כי תלה גדולתו בזכות אביו לא בזכותו.

(ב) ועוד יאמר אני יוסף העוד אבי חי. כי ודאי כל ימי היות יוסף במצרים וידע צער וכאב לבב אביו עליו עד שמיאן להתנחם עליו כלל ודאי ודאי אשר גם הוא נצטער למאוד בצער אביו ויכאב לבבו ועגמה נפשו מאוד עבור זה ואך לא היה יכול לעשות באופן אחר עבור מה שכתבנו למעלה כי היה מוכרח לגלגל שיהיו כל הי"ב שבטים במצרים בחשאי שלא ידעו המה אם ישנם כולם במצרים בכדי לחדש שם פני האדמה באור חדש ביחוד י"ב צרופי הוי"ה העולים מספר חדש בסוד הצניעות בתפילה בחשאי ואחר כך היה יכול להיות בהתגלות והכל לישר דרך לפני בני ישראל לגור במצרים ולא להשתקע כי אם לצאת משם עוד ברכוש גדול כאשר ביארנו שם, ועתה כאשר בא העת שהיה יכול לגלות עצמו אליהם בראשונה היה לשאול העוד אבי חי שיוכל לבשרו בחייו בבשורת יוסף בן זקונים להקל מעליו יגונו וצערו שהיה יקר בעיניו יותר מחייו וכל אשר לו.

ראו תמונה לעיל

https://youtu.be/OJGI-qAsTyQ

"אני אחיכם " מילים: לירן לוי לחן: אלעד הראל עיבוד והפקה מוסיקאלית: נדב ביטון

לא יכול , הוציאו כל איש מעליי

לא מסוגל להסתתר, בדמות של אחר

בין כוכבים שלא דורכים

בין רועים שמאבדים

אני ניצב לבדי

אני אחיכם! לא שליט ולא כס, העוד אבי חי

גשו אליי, התקרבו אל תוך הלב

לא מסוגל להסתתר בדמות של אחר

מהרו אל אבי, לאבא שלי,

ואמרו לו בנך יוסף עוד חי

אני אחיכם! לא שליט ולא כס העוד אבי חי

אני הילד שיצא מן הבור שראה את האור

העוד אבי חי

העוד אבי חי